Xu Hướng 3/2023 # Từ Vựng, Ngữ Pháp Tiếng Anh 11 # Top 12 View | Theolympiashools.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Từ Vựng, Ngữ Pháp Tiếng Anh 11 # Top 12 View

Bạn đang xem bài viết Từ Vựng, Ngữ Pháp Tiếng Anh 11 được cập nhật mới nhất trên website Theolympiashools.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 1 UNIT 9: THE POST OFFICE ☺ VOCABULARY A. READING advanced (a) tieân tieán courteous (a) lòch söï equip (v) trang bò express (a) nhanh Express Mail Service (EMS) dòch vuï chuyeån phaùt nhanh facsimile (n) baûn sao, maùy fax graphic (n) hình ñoà hoïa Messenger Call Service (n) dòch vuï ñieän thoaïi notify (v) thoâng baùo parcel (n) böu kieän press (n) baùo chí receive (v) nhaän recipient (n) ngöôøi nhaän secure (a) an toaøn, baûo ñaûm service (n) dòch vuï spacious (a) roäng raõi speedy (a) nhanh choùng staff (n) ñoäi nguõ subscribe (v) ñaêng kyù, ñaët mua (daøi haïn) surface mail (n) thö göûi ñöôøng boä hoaëc ñöôøng bieån technology (n) coâng ngheä thoughtful (a) saâu saéc transfer (n;v) chuyeån transmit (v) göûi, phaùt, truyeàn well-trained (a) laønh ngheà B. SPEAKING clerk (n) thö kyù customer (n) khaùch haøng document (n) taøi lieäu fee (n) chi phí Flower Telegram Service (n) dòch vuï ñieän hoa greetings card (n) thieäp chuùc möøng install (v) laép ñaët registration (n) söï ñaêng kyù telephone line (n) ñöôøng daây ñieän thoaïi C. LISTENING advantage (n) thuaän lôïi capacity (n) coâng suaát cellphone (n) ñieän thoaïi di ñoäng commune (n) xaõ demand (n) nhu caàu digit (n) chöõ soá expansion (n) söï môû roäng fixed (a) coá ñònh on the phone (exp) ñang noùi chuyeän ñieän thoaïi reduction (n) söï giaûm bôùt rural network (n) maïng löôùi noâng thoân subscriber (n) thueâ bao upgrade (v) naâng caáp D. WRITING Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 2 arrogant (a) kieâu ngaïo attitude (n) thaùi ñoä describe (v) moâ taû director (n) giaùm ñoác dissatisfaction (n) söï khoâng haøi loøng picpocket (n) keû moùc tuùi price (n) giaù caû punctuality (n) tính ñuùng giôø quality (n) chaát löôïng reasonable (a) hôïp lyù resident (n) ngöôøi daân satisfaction (n) söï haøi loøng security (n) an ninh E. LANGUAGE FOCUS arrest (v) baét giöõ brave (a) can ñaûm break into (v) leõn vaøo burglar (n) teân troäm coward (n) keû heøn nhaùt design (v) thieát keá destroy (v) phaù huûy first language (n) tieáng meï ñeû French (n) tieáng Phaùp German (n) tieáng Ñöùc injured (a) bò thöông north-west (n) höôùng taây baéc pacifist (n) ngöôøi theo chuû nghóa hoøa bình rebuild (v) taùi xaây döïng release (v) thaû ra rent (n) tieàn thueâ shoplifter (n) keû caép giaû laøm khaùch mua haøng steal (v) aên caép tenant (n) ngöôøi thueâ/möôùn waitress (n) boài baøn nöõ war (n) chieán tranh ☺ GRAMMAR Hai noäi dung caùc em caàn nhôù: defining relative clauses (meänh ñeà quan heä xaùc ñònh) vaø non-defining relative clauses (meänh ñeà quan heä khoâng xaùc ñònh). Hai loaïi meänh ñeà naøy (trong phaïm vi baøi hoïc) baét ñaàu baèng W HO, W HOM, W HICH, vaø W HOSE vaø ñöôïc ñaët ngay sau danh töø noù phuï nghóa. 1) DEFINING RELATIVE CLAUSES Meänh ñeà quan heä xaùc ñònh khoâng theå boû ñi vì neáu khoâng coù noù, caâu seõ khoâng roõ nghóa. Caùc em haõy xem ví duï maãu vaø laøm töông töï vôùi caùc ví duï coøn laïi. Xong, thöû laáy meänh ñeà quan heä xaùc ñònh ra khoûi caâu xem caâu coøn roõ nghóa hay khoâng. Ex: a) The woman is my sister. She is standing over there. (Ngöôøi phuï nöõ ñang ñöùng ñaèng kia laø chò cuûa toâi.) b) The man is my teacher. She saw him at the post office yesterday. Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 3 (Ngöôøi ñaøn oâng maø toâi coâ ta gaëp taïi böu ñieän hoâm qua laø thaày toâi.) c) She works for a company. It produces cars. (Coâ ta laøm vieäc cho moät coâng ty saûn xuaát xe hôi.) d) The girl lives in our neighbourhood. Her parents are working in a post office. (Coâ gaùi maø cha meï ñang coâng taùc taïi moät böu ñieän soáng trong xoùm chuùng ta.) * CHUÙ YÙ: (1) W HO, W HOM vaø W HICH coù theå ñöôïc thay baèng THAT (2) W HOM coù theå ñöôïc thay baèng W HO Toùm taét coâng thöùc: 2) NON-DEFINING RELATIVE CLAUSES Meänh ñeà naøy coù theå ñöôïc löôïc boû (khi ñoù caâu vaãn coøn roõ nghóa) vaø thöôøng ñöôïc taùch khoûi meänh ñeà chính baèng daáu phaåy “,”. Ta duøng meänh ñeà quan heä khoâng haïn ñònh khi: – Tröôùc danh töø quan heä coù: this/that/these/those/my/her/his/ – Töø quan heä laø teân rieâng hoaëc danh töø rieâng. Ex: My father is a doctor. He is fifty years old. Mr Brown is a very nice teacher. W e studied English with him. * CHUÙ YÙ: KHOÂNG duøng THAT trong meänh ñeà naøy. Mr Brown, that we studied English with, is a very nice teacher. Baây giôø caùc em haõy cuøng vôùi baïn vieát ra caùc böôùc keát hôïp hai caâu thaønh moät, duøng hai loaïi meänh ñeà treân. DANH TÖØ CHUÛ TÖØ TUÙC TÖØ SÔÛ HÖÕU Ngöôøi W HO/THAT W HO(M)/THAT Vaät/Ñ.vaät W HICH/THAT W HOSE Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 4 UNIT 10: NATURE IN DANGER ☺ VOCABULARY A. READING action (n) haønh ñoäng affect (v) aûnh höôûng Africa (n) chaâu Phi agriculture (n) noâng nghieäp cheetah (n) loaøi baùo geâpa co-exist (v) soáng chung, cuøng toàn taïi consequence (n) haäu quaû destruction (n) söï phaù huûy dinosaur (n) khuûng long disappear (v) bieán maát effort (n) noã löïc endangered (a) bò nguy hieåm estimate (v) öôùc tính exist (v) toàn taïi extinct (a) tuyeät chuûng habit (n) thoùi quen human being (n) con ngöôøi human race (n) nhaân loaïi in danger (exp) coù nguy cô industry (n) coâng nghieäp interference (n) söï can thieäp law (n) luaät make sure (v) ñaûm baûo nature (n) thieân nhieân offspring (n) con chaùu, doøng doõi panda (n) gaáu truùc planet (n) haønh tinh pollutant (n) chaát gaây oâ nhieãm prohibit (v) caám rare (a) hieám respect (n) khía caïnh responsible (a) coù traùch nhieäm result in (v) gaây ra save (v) cöùu scatter (v) phaân taùn serious (a) nghieâm troïng species (n) gioáng, loaøi supply (v;n) cung caáp whale (n) caù voi wind (n) gioù B. SPEAKING burn (v) ñoát capture (v) baét cultivation (n) troàng troït cut down (v) ñoán discharge (v) thaûi ra, ñoå ra discourage (v) khoâng khuyeán khích encourage (v) khuyeán khích fertilizer (n) phaân boùn fur (n) loâng thuù hunt (v) saên pesticide (n) thuoác tröø saâu pet (n) vaät nuoâi trong nhaø skin (n) da threaten (v) ñe doïa wood (n) goã C. LISTENING completely (a) hoaøn toaøn devastating (a) taøn phaù maintenance (n) söï giöõ gìn, duy trì preserve (v) baûo toàn Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 5 protect (v) baûo veä scenic feature (n) ñaëc ñieåm caûnh vaät vehicle (n) xe coä D. WRITING abundant (a) doài daøo, phong phuù area (n) dieän tích bone (n) xöông coastal waters (n) vuøng bieån duyeân haûi east (n) phía ñoâng historic (a) thuoäc lòch söû island (n) hoøn ñaûo landscape (n) phong caûnh location (n) ñòa ñieåm stone tool (n) ñoà ñaù tropical (a) nhieät ñôùi E. LANGUAGE FOCUS accident (n) tai naïn blame (v) ñoå loãi concern (v) quan taâm, baän taâm familiar (a) quen fantastic (a) hay, haáp daãn give up (v) ñaàu haøng grateful (a) bieát ôn half (n) hieäp miss (v) nhôù owe (v) maéc nôï point (n) thôøi ñieåm present (n) moùn quaø share (v) chia seû ☺ GRAMMAR Tröôùc khi hoïc phaàn môùi, caùc em caàn xem laïi muïc 1) vaø 2) trang 2 vaø 3 ñeå oân laïi caùch söû duïng W HO(M), W HICH, THAT vaø W HOSE (thaày muoán nhaéc nhôû caùc em ñieàu gì khi vieát W HO(M)-khoâng phaûi laø W HO, W HOM- vaø THAT?). Baây giôø caùc em baét ñaàu tìm hieåu noäi dung baøi môùi. RELATIVE PRONOUNS WITH PREPOSITIONS Caùc em haõy cuøng caùc baïn vieát ra moät soá prepositions (giôùi töø). Haõy xem ví duï (1) döôùi ñaây vaø coá gaéng chæ ra söï khaùc nhau giöõa (a) vaø (b) sau ñoù, haõy töï laøm ví duï (2). Cuoái cuøng töï ruùt ra cho mình caùc böôùc keát hôïp caâu. Ex: (1) The man is my uncle. You talked to him yesterday. (2) The house is very big. He was born in it. * CHUÙ YÙ: CHÆ duøng W HOM hoaëc WHICH sau giôùi töø. Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 6 UNIT 11: SOURCES OF ENERGY ☺ VOCABULARY A. READING alternative (a) thay theá at the same time (exp) cuøng luùc ñoù available (a) saün coù balloon (n) bong boùng coal (n) than ñaù cost (v) toán (tieàn) dam (n) ñaäp (ngaên nöôùc) electricity (n) ñieän energy (n) naêng löôïng exhausted (a) caïn kieät fossil fuel (n) nhieân lieäu hoùa thaïch geothermal heat (n) ñòa nhieät infinite (a) voâ haïn make use of (exp) taän duïng nuclear energy (a) naêng löôïng haït nhaân oil (n) daàu plentiful (a) nhieàu pollution (n) söï oâ nhieãm power demand (n) nhu caàu söû duïng ñieän release (v) phoùng ra reserve (n) tröõ löôïng roof (n) maùi nhaø safe (a) an toaøn sailboat (n) thuyeàn buoàm save (v) tieát kieäm solar energy (n) naêng öôïng maët trôøi solar panel (n) taám thu naêng löôïng maët trôøi wave (n) soùng (nöôùc) windmill (n) coái xay gioù B. SPEAKING abundant (a) doài daøo, phong phuù convenient (a) tieän lôïi enormous (a) to lôùn, khoång loà harmful (a) coù haïi hydroelectricity (n) thuûy ñieän nuclear reactor (n) phaûn öùng haït nhaân radiation (n) phoùng xaï renewable (a) coù theå thay theá run out (v) caïn kieät C. LISTENING ecologist (n) nhaø sinh thaùi hoïc ecology (n) sinh thaùi hoïc fertilize (v) boùn phaân grass (n) coû land (n) ñaát ocean (n) ñaïi döông petroleum (n) daàu hoûa, daàu moû replace (v) thay theá D. WRITING as can be seen (exp) coù theå thaáy chart (n) bieåu ñoà consumption (n) söï tieâu thuï follow (v) theo sau make up (v) chieám (soá löôïng) show (v) chæ ra total (a) Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 7 E. LANGUAGE FOCUS apartment (n) caên hoä cancer (n) ung thö catch (v) baét ñöôïc cause (n) nguyeân nhaân conduct (v) tieán haønh experiment (n) cuoäc thí nghieäm extraordinary (a) laï thöôøng fence (n) haøng raøo locate (v) naèm ôû overlook (v) nhìn ra park (n) coâng vieân ph … acecraft (n) taøu vuõ truï technical failure (n) truïc traëc kyõ thuaät telegram (n) ñieän tín temperature (n) nhieät ñoä uncertainty (n) söï khoâng chaéc chaén venture (n) vieäc maïo hieåm weightlessness (n) tình traïng khoâng troïng löôïng B. SPEAKING artificial (a) nhaân taïo carry out (v) tieán haønh launch (v) phoùng (taøu vuõ truï) manned (a) coù ngöôøi ñieàu khieån mark a milestone (exp) taïo böôùc ngoaëc satellite (n) veä tinh C. LISTENING achievement (n) thaønh töïu congress (n) quoác hoäi (Myõ) experiment (n) cuoäc thí nghieäm Mars (n) sao Hoaû mission (n) söù meänh, nhieäm vuï NASA (n) cô quan haøng khoâng vaø vuõ truï Hoa Kyø (National Aeronautics and Space Administration) return (v) trôû veà D. WRITING appoint (v) boå nhieäm biography (n) tieåu söû join (v) tham gia leap (n) böôùc nhaûy M.S. thaïc só khoa hoïc (Master of Science) mankind (n) nhaân loaïi pilot (n) phi coâng quote (n) lôøi trích daãn receive (v) nhaän ñöôïc resign (v) töø chöùc step (n) böôùc ñi Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 15 E. LANGUAGE FOCUS contact (v) lieân laïc figure (n) con soá; hình hurt (v) laøm ñau, ñau jacket (n) aùo veùt leg (n) chaân mirror (n) göông try on (v) thöû (quaàn aùo) ☺ GRAMMAR 1) Could, was/were able to (coù theå, coù khaû naêng) 1.1. Could: ñöôïc duøng ñeå chæ khaû naêng noùi chung hoaëc ñöôïc pheùp laøm ñieàu gì trong quaù khöù. Ex1: My grandfather was very clever. He could speak five languages. (OÂng toâi raát thoâng minh. OÂng coù theå noùi naêm thöù tieáng.) Ex2: W e were totally free. W e could do whatever we wanted. (Chuùng ta hoaøn toaøn raõnh roãi. Chuùng ta coù theå laøm nhöõng gì mình muoán.) 1.2. W as/were able to: beân caïnh chæ khaû naêng COULD, coøn ñöôïc ñöôïc duøng ñeå chæ khaû naêng xaûy ra ôû moät tình huoáng cuï theå trong quaù khöù. Ex: A girl fell into t he river, but fortunately we were able to rescue her. (Moät coâ gaùi teù xuoáng soâng, nhöng thaät may maén chuùng toâi coù theå cöùu coâ ta.) *CHUÙ YÙ: ñoái vôùi caâu phuû ñònh, coù theå duøng COULD NOT hoaëc W AS/W ERE NOT ABLE TO. Ex: My father couldn’t swim. (=My father wasn’t able to swim.) TOÙM TAÉT: COULD W AS/W ERE ABLE TO Khaû naêng Khaû naêng Noùi chung Cuï theå NOT NOT 2) Tag questions (caâu hoûi ñuoâi) Haõy quan saùt caùc phaàn in ñaäm vaø gaïch döôùi trong caùc ví duï döôùi ñaây vaø cho bieát caùch thaønh laäp caâu hoûi ñuoâi. Ex1: You are a student, aren’t you? Ex2: The film wasn’t very interesting, was it? Ex3: Mary does a lot of homework every day, doesn’t she? Ex4: John didn’t go to school yesterday, did he? Ex5: We have seen this film twice, haven’t we? Ex5: They can swim very fast, can’t they? Haõy cho bieát caùch thaønh laäp caâu hoûi ñuoâi. Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 16 UNIT 16: THE WONDERS OF THE WORLD ☺ VOCABULARY A. READING base (n) neàn moùng block (n) khoái burial (n) söï mai taùng chamber (n) buoàng, phoøng circumstance (n) tình huoáng construction (n) coâng trình; söï xaây döïng enclose (v) döïng töôøng, raøo (xung quanh caùi gì) entrance (n) loái vaøo exit (n) loái ra journey (n) cuoäc haønh trình mandarin (n) vò quan man-made (a) nhaân taïo metre square (n) meùt vuoâng mysterious (a) huyeàn bí, bí aån pharaoh (n) vua Ai Caäp coå pyramid (n) kim töï thaùp ramp (n) ñöôøng doác rank (v) xeáp haïng spiral (a) hình xoaén oác stone (n) ñaù surpass (v) vöôït qua, troäi hôn theory (n) giaû thuyeát tomb (n) moä, moà, maû treasure (n) kho baùu wall (n) böùc töôøng wheelchair (n) xe laên wonder (n) kyø quan B. SPEAKING builder (n) ngöôøi xaây döïng fact (n) söï thaät, söï vieäc giant (a) khoång loà high (a) cao opinion (n) yù kieán sure (a) chaéc chaén transport (v) vaän chuyeån C. LISTENING ancient (a) coå, thôøi xöa attraction (n) söï thu huùt average (a) trung bình cover (v) bao phuû dynasty (n) trieàu ñaïi feature (n) ñaëc ñieåm height (n) ñoä cao length (n) chieàu daøi magnificence (n) veû traùng leä, loäng laãy province (n) tænh roadway (n) ñöôøng ñi significance (n) söï quan troïng visible (a) coù theå thaáy ñöôïc world heritage (n) di saûn theá giôùi D. WRITING architecture (n) kieán truùc brief (a) ngaén goïn, vaén taét central Vietnam (n) mieàn Trung Vieät Nam Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 17 consist of (v) bao goàm dedicate (v) daønh cho (ñeå töôûng nhôù) god (n) vò thaàn illustrate (v) minh hoaï in honour of (exp) ñeå töôûng nhôù (toû loøng toân kính) marble (n) caåm thaïch sandstone (n) sa thaïch (ñaù do caùt keát laïi thaønh) statue (n) töôïng throne (n) ngai vaøng tower (n) thaùp E. LANGUAGE FOCUS believe (v) tin escape (v) chaïy thoaùt factory (n) nhaø maùy flood (n) luõ luït homeless (a) voâ gia cö prisoner (n) tuø nhaân puppy (n) choù con, cuùn report (v) baùo caùo strike (n) cuoäc ñình coâng suppose (v) cho laø wanted (a) bò truy naõ ☺ GRAMMAR Trong phaàn naøy, caùc em seõ bieát söû duïng hai caùch môùi ñeå chuyeån caâu töôøng thuaät sang caâu bò ñoäng. Haõy quan saùt caùc ví duï vaø cho bieát ñoù laø hai caùch naøo. (A) laø vieát taét cuûa Active (chuû ñoäng) vaø (P) laø Passive (bò ñoäng). Ex1: (A) People say that he is intellige nt. (P1)It is said that he is intelligent. (P2) He is said to be intelligent. Ex2: (A) They believed that she came here. (P1)It was believed that she came here. ( P2) She was believed to come here Haõy cho bieát hai caùch chuyeån caâu töôøng thuaät sang bò ñoäng caùc em vöøa hoïc ñöôïc. (P1) (A) S + V + that + S + V (P2) * CHUÙ YÙ: ñoäng töø töôøng thuaät thöôøng gaëp: say (noùi), think (nghó), believe (tin), suppose (cho laø), report (töôøng thuaät), expect (troâng chôø), know (bieát) Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 18 PHUÏ LUÏC: ÑOÄNG TÖØ BAÁT QUY TAÉC THÖÔØNG GAËP Hieän taïi Quaù khöù QK PT Nghóa am/is/are was/were been thì, laø, ôû arise arose arisen xuaát hieän bear bore borne sinh ra beat beat beaten ñaùnh, ñaäp become became become trôû neân begin began begun baét ñaàu bend bent bent cuùi, gaäp bet bet bet ñaùnh cuoäc bite bit bitten caén bleed bled bled chaûy maùu blow blew blown thoåi break broke broken laøm vôõ breed bred bred nuoâi bring brought brought mang build built built xaây döïng burn* burnt burnt ñoát chaùy burst burst burst böøng chaùy buy bought bought mua catch caught caught baét ñöôïc choose chose chosen choïn löïa come came come ñeán cost cost cost trò giaù creep crept crept boø cut cut cut caét dig dug dug ñaøo do did done laøm draw drew drawn veõ dream* dreamt dreamt mô drink drank drunk uoáng drive drove driven laùi xe eat ate eaten aên fall fell fallen teù xuoáng feed fed fed cho aên feel felt felt caûm thaáy Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 19 fight fought fought ñaùnh nhau find found found tìm thaáy fit fit fit vöøa vaën fly flew flown bay forecast forecast forecast döï baùo forget forgot forgot(ten) queân forgive forgave forgiven tha thöù freeze froze frozen ñoâng laïnh get got got(ten) ñaït ñöôïc give gave given cho go went gone ñi grind ground ground nghieàn grow grew grown moïc hang hung hung treo have had had coù; duøng hear heard heard nghe hide hid hidden che giaáu hit hit hit ñuïng hold held held caàm,naém,toå chöùc hurt hurt hurt laøm ñau keep kept kept giöõ know knew known bieát lay laid laid ñaët, ñeå lead led led daãn daét learn* learnt learnt hoïc leave left left rôøi khoûi lend lent lent cho möôïn let let let ñeå cho lose lost lost ñaùnh maát make made made laøm mean meant meant nghóa laø meet met met gaëp overcome overcame overcome vöôït qua pay paid paid traû tieàn put put put ñaët, ñeå quit quit quit thoaùt ra read read read ñoïc Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 20 ride rode ridden cöôõi, ñaïp xe ring rang rung reo, rung rise rose risen nhoâ,moäc leân run ran run chaïy say said said noùi seek sought sought tìm kieám sell sold sold baùn send sent sent göûi ñi set set set xeáp ñaët shake shook shaken laéc shoot shot shot baén shut shut shut ñoùng laïi sing sang sung haùt sink sank sunk chìm, ñaém sit sat sat ngoài sleep slept slept nguû slide slid slid tröôït ñi smell* smelt smelt ngöûi speak spoke spoken noùi speed sped sped taêng toác spell spelt spelt ñaùnh vaàn spend spent spent tieâu xaøi spill spilt spilt traøn ra spread spread spread lan truyeàn stand stood stood ñöùng sting stung stung chích, ñoát strike struck struck ñaùnh swear swore sworn theà sweep swept swept queùt swim swam swum bôi, loäi swing swung swung ñaùnh ñu take took taken caàm, naém teach taught taught daïy tear tore torn xeù raùch tell told told baûo, keå think thought thought suy nghó throw threw thrown neùm Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 21 thrust thrust thrust aán maïnh understand understood understood hieåu wake woke woken ñaùnh thöùc wear wore worn maëc, ñoäi weave wove woven deät weep wept wept khoùc wet wet wet laøm öôùt win won won thaéng write wrote written vieát * Coù theå theâm “ed” ñeå thaønh laäp V2/3. ☺ Chuùc caùc em thaønh coâng!!!ù ù øù ù øù ù ø Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 22 MUÏC LUÏC Trang Unit 9: THE POST OFFICE ……………………………………………………………………1 Unit 10: NATURE IN DANGER …………………………………………………………….4 Unit 11: SOURCES OF ENERGY …………………………………………………………..6 Unit 12: THE ASIAN GAMES ………………………………………………………………..8 Unit 13: HOBBIES ……………………………………………………………………………….10 Unit 14: RECREATION ……………………………………………………………………….12 Unit 15: SPACE CONQUEST ……………………………………………………………….14 Unit 16: THE WONDERS OF THE WORLD ………………………………………..16 Phuï luïc : ÑOÄNG TÖØ BAÁT QUY TAÉC THÖÔØNG GAËP ……………………………18

Từ Vựng Và Ngữ Pháp Nâng Cao Tiếng Anh 11 Học Kì 1

UNIT 1: FRIENDSHIP VOCABULARY

B. LISTENING (page 17)

athletic (adj) có vẻ thể thao

reserved (adj) kín đáo

enthusiastic (adj) nhiệt tình,hăng hái

stout (adj) to khoẻ

practical (adj) thực tế

skinny (adj) gầy nhom

sensitive (adj) nhạy cảm

dynamic (adj) năng động

punctual (adj) đúng giờ

conservative (adj) bảo thủ

sympathetic (adj) thông cảm

indifferent (adj) bàng quan

costume (n) trang phục

curious (adj) tò mò

plump face (n) mặt phúng phính

dimple (n) lúm đồng tiền

casual (adj) bình thường

C. SPEAKING (pages 18-19)

multi-school: gồm nhiều trường

tasty (adj) ngon

cousin (n) anh (chị) em họ

D. WRITING (pages 20-21)

narrative (n) bài tường thuật

vicious (adj) xấu xa

timid (adj) rụt rè

imbecile (adj) khờ dại

guy (n) bạn trai (thân mật)

fascinate (v) thu hút

criticize (v) phê bình

confess (v) thú nhận

amount (v) lên đến

giggle (v) cười rút rích

mood (n) tâm trạng

decisive (adj) quyết đoán

strategy (n) chiến lược

Descriptive Adjectives

1. Vị trí của tính từ:

a/ Đứng trước danh từ

b/ Đứng sau các động từ như: be, become, look, get, seem, appear….

2. Thứ tự của tính từ:

opinion (quan điểm) + size (hích tước + quality (tính chất) + age (tuổi) + shape (hình dáng) + color (màu sắc) + participle form (phân từ dùng như tính từ: V-ing/ V-ed) + origin (nguồn gốc) + material (vật liệu) + type (loại) + purpose (mục đích).

GRAMMAR A. Verb Form I. The Present Simple Tense

1. Form S + V1(s/es)….

2. Use

a. Diễn tả một hành động hoặc một thói quen ở hiện tại (always, usually, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, every…….)

b. Diễn tả một chân lí, một sự thật lúc nào cũng đúng.

3. Đối với ngôi thứ ba số ít: He, She, It.

a.Thêm “S” vào sau động từ thường.

b.Thêm “ES” vào sau các động từ tận cùng là: ch, sh, s, x, o, z.

II. The Present Progressive Tense

1. Form S + am/is/are + V-ing…

2. Use

Diễn tả một hành động đang xảy ra trong lúc nói (now, at the moment, at this time, at present….)

– They are watching a sport game show at the moment.

3. Note: Một số động từ không dùng ở thì Present Progressive, mà chỉ dùng ở thì Present Simple: to be, to want, to need, to have (có), to know, to understand, to seem …….

– I understand the lesson at the moment.

III. The Present Perfect Tense

1. Form S + has/have +V3/ed…

2. Use

a. Diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại (never, ever, chúng tôi since, for, so far, until now, up to now,…….)

b. Diễn tả một hành động vừa mới xảy ra (just, recently, lately).

c. Diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ không xác định rõ thời gian (already, before)

3. Notes:

a/ This is the …….. time + S + has/have + V3/ed ….

b/ S + has/have +V3/ed…… since + S + V2/ed ….

IV. The Past Simple Tense

1. Form S + V2/ed…

2. Use

a. Diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ xác định rõ thời gian (yesterday, ago, last……, in the past, in 1990)

– Mr. Nam worked here in 1999.

b. Diễn tả một loạt các hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ.

– When she came here in 1990, she worked as a teacher.

V. The Past Progessive Tense

1. Form S + was/were + V-ing…

2. Use

a. Diễn ta một hành động xảy ra vào một thời điểm xác định trong quá khứ.

b. Diễn tả một hành động đang xảy ra ở quá khứ (was/ were + V-ing) thì có một hành động khác xen vào (V2/ed).

– While my mother was cooking dinner, the phone rang.

c. Diễn tả hai hành động đang xảy ra song song cùng lúc trong quá khứ.

VI. The Past Perfect Tense

1. Form S + had + V3/ed…

2. Use

a. Diễn tả một hành động xảy ra trước một thời điểm trong quá khứ.

b. Diễn tả một hành động xảy ra và hoàn thành trước một hành động khác trong quá khứ (before, after, by the time). Hành động xảy ra trước dùng thì Past Perfect, hành động xảy ra sau dùng thì Past Simple.

– They had lived in Dong Thap before they moved to HCM city.

B. Linking Words

Các từ liên kết như: and, or, but, either… or…, neither… nor…

1. Dùng để liên kết hai danh từ.

2. Dùng để liên kết hai cụm từ.

3. Dùng để liên kết hai câu.

UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCE VOCABULARY

B. LISTENING (page 27)

presentation (n) bài phát biểu

ashamed (adj) xấu hổ

absent-minded (adj) đảng trí

duty (n) trách nhiệm

careless (adj) bất cẩn # careful

fearful (adj) hung dữ

cycle (v) lái xe đạp

search (v) tìm

counter (n) quầy

witness (v) chứng kiến

thief (n) tên trộm

$ WORD STUDY

Sense Verbs

eyes (sight) à see hears (hearing) à hear

skin (touch) à touch/ feel tongue (taste) à taste

nose (smell) à smell

1 GRAMMAR

A. Modal Perfect: S + could/ might + have + V3/ed…..

Dùng để suy luận, giải thích, phỏng đoán về một sự việc đã diễn ra trong quá khứ.

B. Verb Form: see Unit 1

UNIT 3: PARTIES VOCABULARY

B. LISTENING (pages 37-38)

buffet (n) bữa ăn tự chọn

savories (n) bữa ăn mặn

delicious (adj) ngon

honor (v) tôn vinh

celebrated (adj) nỗi tiếng, lừng danh

event (n) sự kiện

random (adj) ngẫu nhiên

distribution (n) sự phân bố

exact (adj) chính xác

culture (n) nền văn hoá

accompany (v) đi kèm

blow blew blown (v) thổi

candle (n) cây đèn cầy

decoration (n) sự trang trí

secret (adj) bí mật

represent (v) tượng trưng

desire (n) nguyện vọng

agency (n) cơ quan

service(n) dịch vụ

WORD STUDY

Compound Nouns

Ex: Mr. Lam is a taxi driver.

Comp N

GRAMMAR

Bare Infinitive (Vo), To Infinitive (to V), Gerund (V-ing)

1. Bare Infinitive:

S + let, make + O + Vo…..

S + modal verbs + Vo…..

2. To Infinitive:

afford, appear, arrange, ask, decide, expect, hope, intend, manage, mean, need, plan, pretend, promise, refuse, remind, seem, tell, tend, want, wish…. + to V…..

admit, avoid, can’t bear, can’t help, can’t stand, consider, dislike, enjoy, fancy, fell like, finish, hate, keep, like, mind, practice, resist, justify… + V-ing

………

Video Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11

accommodation (n): phòng ở

achieve (v): đạt được

admission (n): sự vào hoặc được nhận vào một trường học

analytical (adj) (thuộc) phân tích

baccalaureate (n): kì thi tú tài

bachelor (n): người có bằng cử nhân

broaden (n): mở rộng, nới rộng

campus (n): khu trường sở, sân bâi (của các trường trung học, đại học)

collaboration (n): cộng tác

college (n): trường cao đẳng hoặc trường chuyên nghiệp

consult (v): hỏi ý kiến, tra cứu, tham khảo

coordinator (n): người điều phối, điều phối viên

course (n): khoá học, chương trình học

critical (adj): thuộc bình phẩm, phê bình

CV (n): viết tắt của curriculum vitae, bản tóm tắt quá trình hoạt động của một người (thường nộp theo đơn xin việc); bản lí lịch

dean (n): chủ nhiệm khoa (một trường đại học)

degree (n): học vị, bằng cấp

diploma (n): bằng cấp, văn bằng

doctorate (n): học vị tiến sĩ

eligible (adj): đủ tư cách, thích hợp

enrol (v): ghi danh

enter (v): gia nhập, theo học một trường

faculty (n): khoa (của một trường đại học)

institution (n): viện, trường đại học

internship (n): giai đoạn thực tập

kindergarten (n): trường mẫu giáo ( cho trẻ 4 – 6 tuổi)

major (n): môn học chính của sinh viên, chuyên ngành

mandatory (adj): có tính bắt buộc

Master (n): thạc sĩ

passion (n): sự say mê, niềm say mê

potential (n): khả năng, tiềm lực

profession (n): nghề, nghề nghiệp

pursue (v): đeo đuổi

qualification (n): văn bằng, học vị, chứng chỉ

scholarship (n): học bổng

skill (n): kĩ năng

talent (n): tài năng, năng lực, nhân tài

training (n): rèn luyện, đào tạo

transcript (n): học bạ, phiếu điểm

tuition (n): tiền học, học phí

tutor (n): thầy giáo dạy kèm

undergraduate (n): sinh viên đang học đại học hoặc cao đẳng, chưa tốt nghiệp

university (n): trường đại học

HocHay tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 11 Unit 7 chương trình mới:

analytical /ˌænəˈlɪtɪkl/ (adj) (thuộc) phân tích

critical /ˈkrɪtɪkl/ (adj) thuộc bình phẩm, phê bình

university /ˌjuːnɪˈvɜːsəti/ (n) trường đại học

college /ˈkɒlɪdʒ/ (n) trường cao đẳng hoặc trường chuyên nghiệp

bachelor /ˈbætʃələ(r)/ (n) người có bằng cử nhân

degree /dɪˈɡriː/ (n) học vị, bằng cấp

undergraduate /ˌʌndəˈɡrædʒuət/ (n) sinh viên đang học đại học hoặc cao đẳng, chưa tốt nghiệp

master/ˈmɑːstə(r)/ (n)thạc sĩ

doctorate /ˈdɒktərət/ (n) học vị tiến sĩ

qualification /ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃn/ (n) văn bằng, học vị, chứng chỉ

scholarship /ˈskɒləʃɪp/ (n) học bổng

skill /skɪl/ (n) kĩ năng

major /ˈmeɪdʒə(r)/ (n)môn học chính của sinh viên, chuyên ngành

internship /ˈɪntɜːnʃɪp/ (n) giai đoạn thực tập

institution /ˌɪnstɪˈtjuːʃn/ (n) viện, trường đại học

profession /prəˈfeʃn/ (n) nghề, nghề nghiệp

course /kɔːs/ (n) khoá học, chương trình học

kindergarten /ˈkɪndəɡɑːtn/ (n) trường mẫu giáo ( cho trẻ – tuổi)

pursue /pəˈsjuː/ (v) đeo đuổi

enter /ˈentə(r)/ (v) gia nhập, theo học một trường

baccalaureate /ˌbækəˈlɔːriət/ (n) kì thi tú tài

mandatory /ˈmændətəri/ (a) có tính bắt buộc

broaden /ˈbrɔːdn/ (n) mở rộng, nới rộng

tutor/ˈtjuːtə(r)/ (n) thầy giáo dạy kèm

tuition /tjuˈɪʃn/ (n) tiền học, học phí

campus /ˈkæmpəs/ (n) khuôn viên (của các trường trung học, đại học)

coordinator /kəʊˈɔːdɪneɪtə(r)/ (n) người điều phối, điều phối viên

eligible /ˈelɪdʒəbl/ (adj) đủ tư cách, thích hợp

consult /kənˈsʌlt/ (v) hỏi ý kiến, tra cứu, tham khảo

transcript /ˈtrænskrɪpt/ (n) học bạ, phiếu điểm

accommodation /əˌkɒməˈdeɪʃn/ (n) phòng ở

talent /ˈtælənt/ (n) tài năng, năng lực, nhân tài

passion /ˈpæʃn/ (n) sự say mê, niềm say mê

enrol /ɪnˈrəʊl/ (v) ghi danh

admission /ədˈmɪʃn/ (n) sự vào hoặc được nhận vào một trường học

collaboration/kəˌlæbəˈreɪʃn/ (n) cộng tác

potential /pəˈtenʃl/ (n) khả năng, tiềm lực

achieve /əˈtʃiːv/ (v) đạt được

CV/ˌsiːˈviː/ (n) viết tắt của curriculum vitae, bản tóm tắt quá trình hoạt động của một người (thường nộp theo đơn xin việc); bản lí lịch

dean /diːn/ (n) chủ nhiệm khoa (một trường đại học)

training /ˈtreɪnɪŋ/ (n) rèn luyện, đào tạo

diploma /dɪˈpləʊmə/ (n) : bằng cấp, văn bằng

faculty /ˈfæklti/ (n) khoa (của một trường đại học)

Đề tiếng Anh lớp 11 Unit 7 Further Education

Kiểm tra từ vựng tiếng Anh lớp 11 Unit 7

Bài tập trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh lớp 11 Unit 7

#hochay #tuvungtienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #vocabulary #unit7lop11 #tienganhlop11unit7 #tuvungtienganhlop11unit7

Tiếp theo:

Từ Vựng Và Ngữ Pháp Bài 7

I. TỪ VỰNG

1. Động từ bài 7

きります : cắt おくります : gửi もらいます : nhận あげます : tặng かします : cho mượn かります : mượn おしえます : dạy ならいます : học かけます :gọi điện

2. Tổng hợp

て : tay はし : đũa スプーン : muỗng ナイフ : dao フォーク : nĩa はさみ : kéo ワープロ : máy đánh chữ パソコン : máy tính cá nhân パンチ : cái bấm lỗ ホッチキス : cái bấm giấy セロテープ : băng keo けしゴム : cục gôm かみ : giấy ( tóc ) はな : hoa (cái mũi) シャツ : áo sơ mi プレゼント : quà tặng にもつ : hành lí おかね : tiền きっぷ : vé クリスマス : lễ Noel ちち : cha tôi はは : mẹ tôi おとうさん : bố của bạn おかあさん : mẹ của bạn りょこう : du lịch おみやげ : quà đặc sản ヨーロッパ : Châu Âu

3. Một số câu giao tiếp

もう : đã ~ rồi まだ : chưa これから : từ bây giờ すてきですね : tuyệt vời quá nhỉ ごめんください : xin lỗi ở nhà có ai không? いらっしゃい  : anh (chị) đến chơi どうぞ おあがり ください : xin mời anh (chị) vào nhà しつれいします : xin lỗi, làm phiền いただきます : cho tôi nhận

II. NGỮ PHÁP – MẪU CÂU

1. Ngữ pháp

Mẫu câu 1 

Cấu trúc:どうぐ + で + なに + を + Vます Cách dùng: Làm gì bằng dụng cụ/phương tiện gì đó.

Ví dụ: わたしははさみでかみをきります。 (Tôi cắt tóc bằng kéo)

インドじんはなんでごはんをたべますか。 (Người Ấn Độ ăn cơm bằng gì thế ?)

インドじんはてでごはんをたべます。 (Người Ấn Độ ăn cơm bằng tay.)

Mẫu câu 2: 

Cấu trúc:~は + こんご+ で + なんですか

Cách dùng: Dùng để hỏi một từ nào đó được đọc theo ngôn ngữ nào đó là gì. Ví dụ: “Thank you” はにほんごでなんですか。 (“Thank you” tiếng Nhật là gì thế ?)

“Thank you” はにほんごでありがとうです。 (“Thank you” tiếng Nhật là Arigatou)

Mẫu câu 3: 

Cấu trúc:だれ + に + なに + を + あげます Cách dùng: Khi tặng ai cái gì đó

Ví dụ: わたしはははにプレゼントをあげます。 (Tôi tặng quà cho mẹ tôi)

Mẫu câu 4: 

Cấu trúc:だれ + に + なに + を + もらいます Cách dùng: Dùng khi mình được nhận một cái gì từ ai đó.

Ví dụ: わたしはとははにシャツをもらいます。 (Tôi nhận áo sơ mi từ mẹ tôi)

Mẫu câu 5:

Cấu trúc: – Câu hỏi: もう + なに + を + Vましたか – Trả lời: はい、もう Vました。 いいえ、まだです。 Cách dùng: Dùng để hỏi một ai đó đã làm công việc/ hành động nào đó chưa

Ví dụ: あなたはもう昼ごはんをたべましたか。 (Bạn đã ăn cơm trưa chưa ?)

はい、もうたべました。 (Vâng, tôi đã ăn rồi)

いいえ、まだです。 (Không, tôi chưa ăn)

Lưu ý : + Ở bài 7 có thêm động từ ならいます (học), ta cần phân biệt với động từ べんきょうします (học). Động từ べんきょうします có nghĩa là tự học, tự bản thân mình tác động, còn ならいます  là được học từ ai đó, được  truyền đạt từ người nào đó.

+ Có thể thêm vào câu khi viết hoặc nói các yếu tố đã học như ở đâu, dịp gì…… cho câu văn thêm sống động. Và với động từ かします : cho mượn; かります : mượn, おしえます : dạy và ならいます : học thì các mẫu câu cũng tượng tự như vậy.

+Nếu câu tiếng Việt của mình là : “Bạn tôi cho tôi món quà” thì khi viết sang tiếng Nhật thì phải viết là “Tôi nhận món quà từ bạn tôi” chứ không thể viết như ngôn ngữ tiếng Việt được vì với người Nhật đó là điều bất lịch sự. Với họ luôn nói là nhận chứ không bao giờ nói là người khác cho mình.

2. Trợ từ

a. Trợ từ に (ni)

Thường đứng sau danh từ chỉ người.

Chúng ta cùng đến với các động từ sau:

– あげます (agemasu): Cho, tặng

– 貸します (kashimasu): Cho mượn, cho vay

– 教えます (oshiemasu): Dạy.

Các động từ này mang ý nghĩa là cũng cấp thông tin, thiết bị hoặc đồ vật cho một ai đó

Nhóm động từ tiếp theo bao gồm:

– もらいます (moraimasu): Nhận

– 借ります (karimasu): Mượn, vay

– 習います (naraimasu): Học

Có ý nghĩa là nhận thông tin, thiết bị hoặc đồ vật từ một ai đó.

Trợ từ に (ni) vẫn đứng sau danh từ chỉ người. Nhưng trong trường hợp này, trợ từ に (ni) có thể được thay thế bằng trợ từ から (kara), đặc biệt trong trường hợp đối tượng được nhắc đến là một cơ quan hay công ty.

b. Trợ từ を (wo)

Trợ từ を (wo) được sử dụng với đối tượng cách hoặc có ý nghĩa là đi qua (ngang qua…)

Ví dụ:

– 毎日公園を さんぽします。Hàng ngày tôi đi dạo trong công viên.

– 私たちは苦労なく橋を渡った。: Chúng tôi đi qua cầu không khó khăn gì.

– 森を走りましょう。: Mình chạy qua rừng đi!

c. Trợ từ と (to)

Trợ từ と (to) có hai ý nghĩa khác nhau:

– と: “rằng…”

Ví dụ:

壁に「あなたが好き」と書いてあります。: Trên tường có viết (rằng) “Anh yêu em!”.

– と: [lên, trở nên,…] đến

Ví dụ:

温度は度となった。: Nhiệt độ đã tăng lên đáng kể

Bài học tiếp theo: Từ vựng và ngữ pháp bài 8

Vinanippon

Cập nhật thông tin chi tiết về Từ Vựng, Ngữ Pháp Tiếng Anh 11 trên website Theolympiashools.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!