Xu Hướng 12/2023 # Từ Vựng, Ngữ Pháp Tiếng Anh 11 # Top 21 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Từ Vựng, Ngữ Pháp Tiếng Anh 11 được cập nhật mới nhất tháng 12 năm 2023 trên website Theolympiashools.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 1 UNIT 9: THE POST OFFICE ☺ VOCABULARY A. READING advanced (a) tieân tieán courteous (a) lòch söï equip (v) trang bò express (a) nhanh Express Mail Service (EMS) dòch vuï chuyeån phaùt nhanh facsimile (n) baûn sao, maùy fax graphic (n) hình ñoà hoïa Messenger Call Service (n) dòch vuï ñieän thoaïi notify (v) thoâng baùo parcel (n) böu kieän press (n) baùo chí receive (v) nhaän recipient (n) ngöôøi nhaän secure (a) an toaøn, baûo ñaûm service (n) dòch vuï spacious (a) roäng raõi speedy (a) nhanh choùng staff (n) ñoäi nguõ subscribe (v) ñaêng kyù, ñaët mua (daøi haïn) surface mail (n) thö göûi ñöôøng boä hoaëc ñöôøng bieån technology (n) coâng ngheä thoughtful (a) saâu saéc transfer (n;v) chuyeån transmit (v) göûi, phaùt, truyeàn well-trained (a) laønh ngheà B. SPEAKING clerk (n) thö kyù customer (n) khaùch haøng document (n) taøi lieäu fee (n) chi phí Flower Telegram Service (n) dòch vuï ñieän hoa greetings card (n) thieäp chuùc möøng install (v) laép ñaët registration (n) söï ñaêng kyù telephone line (n) ñöôøng daây ñieän thoaïi C. LISTENING advantage (n) thuaän lôïi capacity (n) coâng suaát cellphone (n) ñieän thoaïi di ñoäng commune (n) xaõ demand (n) nhu caàu digit (n) chöõ soá expansion (n) söï môû roäng fixed (a) coá ñònh on the phone (exp) ñang noùi chuyeän ñieän thoaïi reduction (n) söï giaûm bôùt rural network (n) maïng löôùi noâng thoân subscriber (n) thueâ bao upgrade (v) naâng caáp D. WRITING Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 2 arrogant (a) kieâu ngaïo attitude (n) thaùi ñoä describe (v) moâ taû director (n) giaùm ñoác dissatisfaction (n) söï khoâng haøi loøng picpocket (n) keû moùc tuùi price (n) giaù caû punctuality (n) tính ñuùng giôø quality (n) chaát löôïng reasonable (a) hôïp lyù resident (n) ngöôøi daân satisfaction (n) söï haøi loøng security (n) an ninh E. LANGUAGE FOCUS arrest (v) baét giöõ brave (a) can ñaûm break into (v) leõn vaøo burglar (n) teân troäm coward (n) keû heøn nhaùt design (v) thieát keá destroy (v) phaù huûy first language (n) tieáng meï ñeû French (n) tieáng Phaùp German (n) tieáng Ñöùc injured (a) bò thöông north-west (n) höôùng taây baéc pacifist (n) ngöôøi theo chuû nghóa hoøa bình rebuild (v) taùi xaây döïng release (v) thaû ra rent (n) tieàn thueâ shoplifter (n) keû caép giaû laøm khaùch mua haøng steal (v) aên caép tenant (n) ngöôøi thueâ/möôùn waitress (n) boài baøn nöõ war (n) chieán tranh ☺ GRAMMAR Hai noäi dung caùc em caàn nhôù: defining relative clauses (meänh ñeà quan heä xaùc ñònh) vaø non-defining relative clauses (meänh ñeà quan heä khoâng xaùc ñònh). Hai loaïi meänh ñeà naøy (trong phaïm vi baøi hoïc) baét ñaàu baèng W HO, W HOM, W HICH, vaø W HOSE vaø ñöôïc ñaët ngay sau danh töø noù phuï nghóa. 1) DEFINING RELATIVE CLAUSES Meänh ñeà quan heä xaùc ñònh khoâng theå boû ñi vì neáu khoâng coù noù, caâu seõ khoâng roõ nghóa. Caùc em haõy xem ví duï maãu vaø laøm töông töï vôùi caùc ví duï coøn laïi. Xong, thöû laáy meänh ñeà quan heä xaùc ñònh ra khoûi caâu xem caâu coøn roõ nghóa hay khoâng. Ex: a) The woman is my sister. She is standing over there. (Ngöôøi phuï nöõ ñang ñöùng ñaèng kia laø chò cuûa toâi.) b) The man is my teacher. She saw him at the post office yesterday. Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 3 (Ngöôøi ñaøn oâng maø toâi coâ ta gaëp taïi böu ñieän hoâm qua laø thaày toâi.) c) She works for a company. It produces cars. (Coâ ta laøm vieäc cho moät coâng ty saûn xuaát xe hôi.) d) The girl lives in our neighbourhood. Her parents are working in a post office. (Coâ gaùi maø cha meï ñang coâng taùc taïi moät böu ñieän soáng trong xoùm chuùng ta.) * CHUÙ YÙ: (1) W HO, W HOM vaø W HICH coù theå ñöôïc thay baèng THAT (2) W HOM coù theå ñöôïc thay baèng W HO Toùm taét coâng thöùc: 2) NON-DEFINING RELATIVE CLAUSES Meänh ñeà naøy coù theå ñöôïc löôïc boû (khi ñoù caâu vaãn coøn roõ nghóa) vaø thöôøng ñöôïc taùch khoûi meänh ñeà chính baèng daáu phaåy “,”. Ta duøng meänh ñeà quan heä khoâng haïn ñònh khi: – Tröôùc danh töø quan heä coù: this/that/these/those/my/her/his/ – Töø quan heä laø teân rieâng hoaëc danh töø rieâng. Ex: My father is a doctor. He is fifty years old. Mr Brown is a very nice teacher. W e studied English with him. * CHUÙ YÙ: KHOÂNG duøng THAT trong meänh ñeà naøy. Mr Brown, that we studied English with, is a very nice teacher. Baây giôø caùc em haõy cuøng vôùi baïn vieát ra caùc böôùc keát hôïp hai caâu thaønh moät, duøng hai loaïi meänh ñeà treân. DANH TÖØ CHUÛ TÖØ TUÙC TÖØ SÔÛ HÖÕU Ngöôøi W HO/THAT W HO(M)/THAT Vaät/Ñ.vaät W HICH/THAT W HOSE Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 4 UNIT 10: NATURE IN DANGER ☺ VOCABULARY A. READING action (n) haønh ñoäng affect (v) aûnh höôûng Africa (n) chaâu Phi agriculture (n) noâng nghieäp cheetah (n) loaøi baùo geâpa co-exist (v) soáng chung, cuøng toàn taïi consequence (n) haäu quaû destruction (n) söï phaù huûy dinosaur (n) khuûng long disappear (v) bieán maát effort (n) noã löïc endangered (a) bò nguy hieåm estimate (v) öôùc tính exist (v) toàn taïi extinct (a) tuyeät chuûng habit (n) thoùi quen human being (n) con ngöôøi human race (n) nhaân loaïi in danger (exp) coù nguy cô industry (n) coâng nghieäp interference (n) söï can thieäp law (n) luaät make sure (v) ñaûm baûo nature (n) thieân nhieân offspring (n) con chaùu, doøng doõi panda (n) gaáu truùc planet (n) haønh tinh pollutant (n) chaát gaây oâ nhieãm prohibit (v) caám rare (a) hieám respect (n) khía caïnh responsible (a) coù traùch nhieäm result in (v) gaây ra save (v) cöùu scatter (v) phaân taùn serious (a) nghieâm troïng species (n) gioáng, loaøi supply (v;n) cung caáp whale (n) caù voi wind (n) gioù B. SPEAKING burn (v) ñoát capture (v) baét cultivation (n) troàng troït cut down (v) ñoán discharge (v) thaûi ra, ñoå ra discourage (v) khoâng khuyeán khích encourage (v) khuyeán khích fertilizer (n) phaân boùn fur (n) loâng thuù hunt (v) saên pesticide (n) thuoác tröø saâu pet (n) vaät nuoâi trong nhaø skin (n) da threaten (v) ñe doïa wood (n) goã C. LISTENING completely (a) hoaøn toaøn devastating (a) taøn phaù maintenance (n) söï giöõ gìn, duy trì preserve (v) baûo toàn Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 5 protect (v) baûo veä scenic feature (n) ñaëc ñieåm caûnh vaät vehicle (n) xe coä D. WRITING abundant (a) doài daøo, phong phuù area (n) dieän tích bone (n) xöông coastal waters (n) vuøng bieån duyeân haûi east (n) phía ñoâng historic (a) thuoäc lòch söû island (n) hoøn ñaûo landscape (n) phong caûnh location (n) ñòa ñieåm stone tool (n) ñoà ñaù tropical (a) nhieät ñôùi E. LANGUAGE FOCUS accident (n) tai naïn blame (v) ñoå loãi concern (v) quan taâm, baän taâm familiar (a) quen fantastic (a) hay, haáp daãn give up (v) ñaàu haøng grateful (a) bieát ôn half (n) hieäp miss (v) nhôù owe (v) maéc nôï point (n) thôøi ñieåm present (n) moùn quaø share (v) chia seû ☺ GRAMMAR Tröôùc khi hoïc phaàn môùi, caùc em caàn xem laïi muïc 1) vaø 2) trang 2 vaø 3 ñeå oân laïi caùch söû duïng W HO(M), W HICH, THAT vaø W HOSE (thaày muoán nhaéc nhôû caùc em ñieàu gì khi vieát W HO(M)-khoâng phaûi laø W HO, W HOM- vaø THAT?). Baây giôø caùc em baét ñaàu tìm hieåu noäi dung baøi môùi. RELATIVE PRONOUNS WITH PREPOSITIONS Caùc em haõy cuøng caùc baïn vieát ra moät soá prepositions (giôùi töø). Haõy xem ví duï (1) döôùi ñaây vaø coá gaéng chæ ra söï khaùc nhau giöõa (a) vaø (b) sau ñoù, haõy töï laøm ví duï (2). Cuoái cuøng töï ruùt ra cho mình caùc böôùc keát hôïp caâu. Ex: (1) The man is my uncle. You talked to him yesterday. (2) The house is very big. He was born in it. * CHUÙ YÙ: CHÆ duøng W HOM hoaëc WHICH sau giôùi töø. Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 6 UNIT 11: SOURCES OF ENERGY ☺ VOCABULARY A. READING alternative (a) thay theá at the same time (exp) cuøng luùc ñoù available (a) saün coù balloon (n) bong boùng coal (n) than ñaù cost (v) toán (tieàn) dam (n) ñaäp (ngaên nöôùc) electricity (n) ñieän energy (n) naêng löôïng exhausted (a) caïn kieät fossil fuel (n) nhieân lieäu hoùa thaïch geothermal heat (n) ñòa nhieät infinite (a) voâ haïn make use of (exp) taän duïng nuclear energy (a) naêng löôïng haït nhaân oil (n) daàu plentiful (a) nhieàu pollution (n) söï oâ nhieãm power demand (n) nhu caàu söû duïng ñieän release (v) phoùng ra reserve (n) tröõ löôïng roof (n) maùi nhaø safe (a) an toaøn sailboat (n) thuyeàn buoàm save (v) tieát kieäm solar energy (n) naêng öôïng maët trôøi solar panel (n) taám thu naêng löôïng maët trôøi wave (n) soùng (nöôùc) windmill (n) coái xay gioù B. SPEAKING abundant (a) doài daøo, phong phuù convenient (a) tieän lôïi enormous (a) to lôùn, khoång loà harmful (a) coù haïi hydroelectricity (n) thuûy ñieän nuclear reactor (n) phaûn öùng haït nhaân radiation (n) phoùng xaï renewable (a) coù theå thay theá run out (v) caïn kieät C. LISTENING ecologist (n) nhaø sinh thaùi hoïc ecology (n) sinh thaùi hoïc fertilize (v) boùn phaân grass (n) coû land (n) ñaát ocean (n) ñaïi döông petroleum (n) daàu hoûa, daàu moû replace (v) thay theá D. WRITING as can be seen (exp) coù theå thaáy chart (n) bieåu ñoà consumption (n) söï tieâu thuï follow (v) theo sau make up (v) chieám (soá löôïng) show (v) chæ ra total (a) Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 7 E. LANGUAGE FOCUS apartment (n) caên hoä cancer (n) ung thö catch (v) baét ñöôïc cause (n) nguyeân nhaân conduct (v) tieán haønh experiment (n) cuoäc thí nghieäm extraordinary (a) laï thöôøng fence (n) haøng raøo locate (v) naèm ôû overlook (v) nhìn ra park (n) coâng vieân ph … acecraft (n) taøu vuõ truï technical failure (n) truïc traëc kyõ thuaät telegram (n) ñieän tín temperature (n) nhieät ñoä uncertainty (n) söï khoâng chaéc chaén venture (n) vieäc maïo hieåm weightlessness (n) tình traïng khoâng troïng löôïng B. SPEAKING artificial (a) nhaân taïo carry out (v) tieán haønh launch (v) phoùng (taøu vuõ truï) manned (a) coù ngöôøi ñieàu khieån mark a milestone (exp) taïo böôùc ngoaëc satellite (n) veä tinh C. LISTENING achievement (n) thaønh töïu congress (n) quoác hoäi (Myõ) experiment (n) cuoäc thí nghieäm Mars (n) sao Hoaû mission (n) söù meänh, nhieäm vuï NASA (n) cô quan haøng khoâng vaø vuõ truï Hoa Kyø (National Aeronautics and Space Administration) return (v) trôû veà D. WRITING appoint (v) boå nhieäm biography (n) tieåu söû join (v) tham gia leap (n) böôùc nhaûy M.S. thaïc só khoa hoïc (Master of Science) mankind (n) nhaân loaïi pilot (n) phi coâng quote (n) lôøi trích daãn receive (v) nhaän ñöôïc resign (v) töø chöùc step (n) böôùc ñi Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 15 E. LANGUAGE FOCUS contact (v) lieân laïc figure (n) con soá; hình hurt (v) laøm ñau, ñau jacket (n) aùo veùt leg (n) chaân mirror (n) göông try on (v) thöû (quaàn aùo) ☺ GRAMMAR 1) Could, was/were able to (coù theå, coù khaû naêng) 1.1. Could: ñöôïc duøng ñeå chæ khaû naêng noùi chung hoaëc ñöôïc pheùp laøm ñieàu gì trong quaù khöù. Ex1: My grandfather was very clever. He could speak five languages. (OÂng toâi raát thoâng minh. OÂng coù theå noùi naêm thöù tieáng.) Ex2: W e were totally free. W e could do whatever we wanted. (Chuùng ta hoaøn toaøn raõnh roãi. Chuùng ta coù theå laøm nhöõng gì mình muoán.) 1.2. W as/were able to: beân caïnh chæ khaû naêng COULD, coøn ñöôïc ñöôïc duøng ñeå chæ khaû naêng xaûy ra ôû moät tình huoáng cuï theå trong quaù khöù. Ex: A girl fell into t he river, but fortunately we were able to rescue her. (Moät coâ gaùi teù xuoáng soâng, nhöng thaät may maén chuùng toâi coù theå cöùu coâ ta.) *CHUÙ YÙ: ñoái vôùi caâu phuû ñònh, coù theå duøng COULD NOT hoaëc W AS/W ERE NOT ABLE TO. Ex: My father couldn’t swim. (=My father wasn’t able to swim.) TOÙM TAÉT: COULD W AS/W ERE ABLE TO Khaû naêng Khaû naêng Noùi chung Cuï theå NOT NOT 2) Tag questions (caâu hoûi ñuoâi) Haõy quan saùt caùc phaàn in ñaäm vaø gaïch döôùi trong caùc ví duï döôùi ñaây vaø cho bieát caùch thaønh laäp caâu hoûi ñuoâi. Ex1: You are a student, aren’t you? Ex2: The film wasn’t very interesting, was it? Ex3: Mary does a lot of homework every day, doesn’t she? Ex4: John didn’t go to school yesterday, did he? Ex5: We have seen this film twice, haven’t we? Ex5: They can swim very fast, can’t they? Haõy cho bieát caùch thaønh laäp caâu hoûi ñuoâi. Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 16 UNIT 16: THE WONDERS OF THE WORLD ☺ VOCABULARY A. READING base (n) neàn moùng block (n) khoái burial (n) söï mai taùng chamber (n) buoàng, phoøng circumstance (n) tình huoáng construction (n) coâng trình; söï xaây döïng enclose (v) döïng töôøng, raøo (xung quanh caùi gì) entrance (n) loái vaøo exit (n) loái ra journey (n) cuoäc haønh trình mandarin (n) vò quan man-made (a) nhaân taïo metre square (n) meùt vuoâng mysterious (a) huyeàn bí, bí aån pharaoh (n) vua Ai Caäp coå pyramid (n) kim töï thaùp ramp (n) ñöôøng doác rank (v) xeáp haïng spiral (a) hình xoaén oác stone (n) ñaù surpass (v) vöôït qua, troäi hôn theory (n) giaû thuyeát tomb (n) moä, moà, maû treasure (n) kho baùu wall (n) böùc töôøng wheelchair (n) xe laên wonder (n) kyø quan B. SPEAKING builder (n) ngöôøi xaây döïng fact (n) söï thaät, söï vieäc giant (a) khoång loà high (a) cao opinion (n) yù kieán sure (a) chaéc chaén transport (v) vaän chuyeån C. LISTENING ancient (a) coå, thôøi xöa attraction (n) söï thu huùt average (a) trung bình cover (v) bao phuû dynasty (n) trieàu ñaïi feature (n) ñaëc ñieåm height (n) ñoä cao length (n) chieàu daøi magnificence (n) veû traùng leä, loäng laãy province (n) tænh roadway (n) ñöôøng ñi significance (n) söï quan troïng visible (a) coù theå thaáy ñöôïc world heritage (n) di saûn theá giôùi D. WRITING architecture (n) kieán truùc brief (a) ngaén goïn, vaén taét central Vietnam (n) mieàn Trung Vieät Nam Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 17 consist of (v) bao goàm dedicate (v) daønh cho (ñeå töôûng nhôù) god (n) vò thaàn illustrate (v) minh hoaï in honour of (exp) ñeå töôûng nhôù (toû loøng toân kính) marble (n) caåm thaïch sandstone (n) sa thaïch (ñaù do caùt keát laïi thaønh) statue (n) töôïng throne (n) ngai vaøng tower (n) thaùp E. LANGUAGE FOCUS believe (v) tin escape (v) chaïy thoaùt factory (n) nhaø maùy flood (n) luõ luït homeless (a) voâ gia cö prisoner (n) tuø nhaân puppy (n) choù con, cuùn report (v) baùo caùo strike (n) cuoäc ñình coâng suppose (v) cho laø wanted (a) bò truy naõ ☺ GRAMMAR Trong phaàn naøy, caùc em seõ bieát söû duïng hai caùch môùi ñeå chuyeån caâu töôøng thuaät sang caâu bò ñoäng. Haõy quan saùt caùc ví duï vaø cho bieát ñoù laø hai caùch naøo. (A) laø vieát taét cuûa Active (chuû ñoäng) vaø (P) laø Passive (bò ñoäng). Ex1: (A) People say that he is intellige nt. (P1)It is said that he is intelligent. (P2) He is said to be intelligent. Ex2: (A) They believed that she came here. (P1)It was believed that she came here. ( P2) She was believed to come here Haõy cho bieát hai caùch chuyeån caâu töôøng thuaät sang bò ñoäng caùc em vöøa hoïc ñöôïc. (P1) (A) S + V + that + S + V (P2) * CHUÙ YÙ: ñoäng töø töôøng thuaät thöôøng gaëp: say (noùi), think (nghó), believe (tin), suppose (cho laø), report (töôøng thuaät), expect (troâng chôø), know (bieát) Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 18 PHUÏ LUÏC: ÑOÄNG TÖØ BAÁT QUY TAÉC THÖÔØNG GAËP Hieän taïi Quaù khöù QK PT Nghóa am/is/are was/were been thì, laø, ôû arise arose arisen xuaát hieän bear bore borne sinh ra beat beat beaten ñaùnh, ñaäp become became become trôû neân begin began begun baét ñaàu bend bent bent cuùi, gaäp bet bet bet ñaùnh cuoäc bite bit bitten caén bleed bled bled chaûy maùu blow blew blown thoåi break broke broken laøm vôõ breed bred bred nuoâi bring brought brought mang build built built xaây döïng burn* burnt burnt ñoát chaùy burst burst burst böøng chaùy buy bought bought mua catch caught caught baét ñöôïc choose chose chosen choïn löïa come came come ñeán cost cost cost trò giaù creep crept crept boø cut cut cut caét dig dug dug ñaøo do did done laøm draw drew drawn veõ dream* dreamt dreamt mô drink drank drunk uoáng drive drove driven laùi xe eat ate eaten aên fall fell fallen teù xuoáng feed fed fed cho aên feel felt felt caûm thaáy Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 19 fight fought fought ñaùnh nhau find found found tìm thaáy fit fit fit vöøa vaën fly flew flown bay forecast forecast forecast döï baùo forget forgot forgot(ten) queân forgive forgave forgiven tha thöù freeze froze frozen ñoâng laïnh get got got(ten) ñaït ñöôïc give gave given cho go went gone ñi grind ground ground nghieàn grow grew grown moïc hang hung hung treo have had had coù; duøng hear heard heard nghe hide hid hidden che giaáu hit hit hit ñuïng hold held held caàm,naém,toå chöùc hurt hurt hurt laøm ñau keep kept kept giöõ know knew known bieát lay laid laid ñaët, ñeå lead led led daãn daét learn* learnt learnt hoïc leave left left rôøi khoûi lend lent lent cho möôïn let let let ñeå cho lose lost lost ñaùnh maát make made made laøm mean meant meant nghóa laø meet met met gaëp overcome overcame overcome vöôït qua pay paid paid traû tieàn put put put ñaët, ñeå quit quit quit thoaùt ra read read read ñoïc Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 20 ride rode ridden cöôõi, ñaïp xe ring rang rung reo, rung rise rose risen nhoâ,moäc leân run ran run chaïy say said said noùi seek sought sought tìm kieám sell sold sold baùn send sent sent göûi ñi set set set xeáp ñaët shake shook shaken laéc shoot shot shot baén shut shut shut ñoùng laïi sing sang sung haùt sink sank sunk chìm, ñaém sit sat sat ngoài sleep slept slept nguû slide slid slid tröôït ñi smell* smelt smelt ngöûi speak spoke spoken noùi speed sped sped taêng toác spell spelt spelt ñaùnh vaàn spend spent spent tieâu xaøi spill spilt spilt traøn ra spread spread spread lan truyeàn stand stood stood ñöùng sting stung stung chích, ñoát strike struck struck ñaùnh swear swore sworn theà sweep swept swept queùt swim swam swum bôi, loäi swing swung swung ñaùnh ñu take took taken caàm, naém teach taught taught daïy tear tore torn xeù raùch tell told told baûo, keå think thought thought suy nghó throw threw thrown neùm Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 21 thrust thrust thrust aán maïnh understand understood understood hieåu wake woke woken ñaùnh thöùc wear wore worn maëc, ñoäi weave wove woven deät weep wept wept khoùc wet wet wet laøm öôùt win won won thaéng write wrote written vieát * Coù theå theâm “ed” ñeå thaønh laäp V2/3. ☺ Chuùc caùc em thaønh coâng!!!ù ù øù ù øù ù ø Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 22 MUÏC LUÏC Trang Unit 9: THE POST OFFICE ……………………………………………………………………1 Unit 10: NATURE IN DANGER …………………………………………………………….4 Unit 11: SOURCES OF ENERGY …………………………………………………………..6 Unit 12: THE ASIAN GAMES ………………………………………………………………..8 Unit 13: HOBBIES ……………………………………………………………………………….10 Unit 14: RECREATION ……………………………………………………………………….12 Unit 15: SPACE CONQUEST ……………………………………………………………….14 Unit 16: THE WONDERS OF THE WORLD ………………………………………..16 Phuï luïc : ÑOÄNG TÖØ BAÁT QUY TAÉC THÖÔØNG GAËP ……………………………18

Từ Vựng, Ngữ Pháp Tiếng Anh 11 Học Kỳ Ii

courteous (a) lịch sự

equip (v) trang bị

express (a) nhanh

Express Mail Service (EMS) dịch vụ

chuyển phát nhanh

facsimile (n) bản sao, máy fax

graphic (n) hình đồ họa

Messenger Call Service (n) dịch vụ

notify (v) thông báo

parcel (n) bưu kiện

press (n) báo chí

receive (v) nhận

recipient (n) người nhận

secure (a) an toàn, bảo đảm

service (n) dịch vụ

spacious (a) rộng rãi

speedy (a) nhanh chóng

staff (n) đội ngũ

subscribe (v) đăng ký, đặt mua (dài

surface mail (n) thư gửi đường bộ

hoặc đường biển

technology (n) công nghệ

thoughtful (a) sâu sắc

transfer (n;v) chuyển

transmit (v) gửi, phát, truyền

well-trained (a) lành nghề

clerk (n) thư ký

customer (n) khách hàng

document (n) tài liệu

fee (n) chi phí

Flower Telegram Service (n) dịch vụ

ve (v) nhận được resign (v) từ chức step (n) bước đi Từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh 11-HKII (CTC) Nguyễn Đặng Hoàng Duy Học, học nữa, học mãi!!! Trang 15 E. LANGUAGE FOCUS contact (v) liên lạc figure (n) con số; hình hurt (v) làm đau, đau jacket (n) áo vét leg (n) chân mirror (n) gương try on (v) thử (quần áo) ☺ GRAMMAR 1) Could, was/were able to (có thể, có khả năng) 1.1. Could: được dùng để chỉ khả năng nói chung hoặc được phép làm điều gì trong quá khứ. Ex1: My grandfather was very clever. He could speak five languages. (Ông tôi rất thông minh. Ông có thể nói năm thứ tiếng.) Ex2: W e were totally free. W e could do whatever we wanted. (Chúng ta hoàn toàn rãnh rỗi. Chúng ta có thể làm những gì mình muốn.) 1.2. W as/were able to: bên cạnh chỉ khả năng COULD, còn được được dùng để chỉ khả năng xảy ra ở một tình huống cụ thể trong quá khứ. Ex: A girl fell into t he river, but fortunately we were able to rescue her. (Một cô gái té xuống sông, nhưng thật may mắn chúng tôi có thể cứu cô ta.) *CHÚ Ý: đối với câu phủ định, có thể dùng COULD NOT hoặc W AS/W ERE NOT ABLE TO. Ex: My father couldn't swim. (=My father wasn't able to swim.) TÓM TẮT: COULD W AS/W ERE ABLE TO Khả năng Khả năng Nói chung Cụ thể NOT NOT 2) Tag questions (câu hỏi đuôi) biết cách thành lập câu hỏi đuôi. Ex1: You are a student, aren't you? Ex2: The film wasn't very interesting, was it? Ex3: Mary does a lot of homework every day, doesn't she? Ex4: John didn't go to school yesterday, did he? Ex5: We have seen this film twice, haven't we? Ex5: They can swim very fast, can't they? Hãy cho biết cách thành lập câu hỏi đuôi. Từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh 11-HKII (CTC) Nguyễn Đặng Hoàng Duy Học, học nữa, học mãi!!! Trang 16 UNIT 16: THE WONDERS OF THE WORLD ☺ VOCABULARY A. READING base (n) nền móng block (n) khối burial (n) sự mai táng chamber (n) buồng, phòng circumstance (n) tình huống construction (n) công trình; sự xây dựng enclose (v) dựng tường, rào (xung quanh cái gì) entrance (n) lối vào exit (n) lối ra journey (n) cuộc hành trình mandarin (n) vị quan man-made (a) nhân tạo metre square (n) mét vuông mysterious (a) huyền bí, bí ẩn pharaoh (n) vua Ai Cập cổ pyramid (n) kim tự tháp ramp (n) đường dốc rank (v) xếp hạng spiral (a) hình xoắn ốc stone (n) đá surpass (v) vượt qua, trội hơn theory (n) giả thuyết tomb (n) mộ, mồ, mả treasure (n) kho báu wall (n) bức tường wheelchair (n) xe lăn wonder (n) kỳ quan B. SPEAKING builder (n) người xây dựng fact (n) sự thật, sự việc giant (a) khổng lồ high (a) cao opinion (n) ý kiến sure (a) chắc chắn transport (v) vận chuyển C. LISTENING ancient (a) cổ, thời xưa attraction (n) sự thu hút average (a) trung bình cover (v) bao phủ dynasty (n) triều đại feature (n) đặc điểm height (n) độ cao length (n) chiều dài magnificence (n) vẻ tráng lệ, lộng lẫy province (n) tỉnh roadway (n) đường đi significance (n) sự quan trọng visible (a) có thể thấy được world heritage (n) di sản thế giới D. WRITING architecture (n) kiến trúc brief (a) ngắn gọn, vắn tắt central Vietnam (n) miền Trung Việt Nam Từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh 11-HKII (CTC) Nguyễn Đặng Hoàng Duy Học, học nữa, học mãi!!! Trang 17 consist of (v) bao gồm dedicate (v) dành cho (để tưởng nhớ) god (n) vị thần illustrate (v) minh hoạ in honour of (exp) để tưởng nhớ (tỏ lòng tôn kính) marble (n) cẩm thạch sandstone (n) sa thạch (đá do cát kết lại thành) statue (n) tượng throne (n) ngai vàng tower (n) tháp E. LANGUAGE FOCUS believe (v) tin escape (v) chạy thoát factory (n) nhà máy flood (n) lũ lụt homeless (a) vô gia cư prisoner (n) tù nhân puppy (n) chó con, cún report (v) báo cáo strike (n) cuộc đình công suppose (v) cho là wanted (a) bị truy nã ☺ GRAMMAR Trong phần này, các em sẽ biết sử dụng hai cách mới để chuyển câu tường thuật sang câu bị động. Hãy quan sát các ví dụ và cho biết đó là hai cách nào. (A) là viết tắt của Active (chủ động) và (P) là Passive (bị động). Ex1: (A) People say that he is intellige nt. (P1)It is said that he is intelligent. (P2) He is said to be intelligent. Ex2: (A) They believed that she came here. (P1)It was believed that she came here. ( P2) She was believed to come here Hãy cho biết hai cách chuyển câu tường thuật sang bị động các em vừa học được. (P1) (A) S + V + that + S + V (P2) * CHÚ Ý: động từ tường thuật thường gặp: say (nói), think (nghĩ), believe (tin), suppose (cho là), report (tường thuật), expect (trông chờ), know (biết) Từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh 11-HKII (CTC) Nguyễn Đặng Hoàng Duy Học, học nữa, học mãi!!! Trang 18 PHỤ LỤC: ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC THƯỜNG GẶP Hiện tại Quá khứ QK PT Nghĩa am/is/are was/were been thì, là, ở arise arose arisen xuất hiện bear bore borne sinh ra beat beat beaten đánh, đập become became become trở nên begin began begun bắt đầu bend bent bent cúi, gập bet bet bet đánh cuộc bite bit bitten cắn bleed bled bled chảy máu blow blew blown thổi break broke broken làm vỡ breed bred bred nuôi bring brought brought mang build built built xây dựng burn* burnt burnt đốt cháy burst burst burst bừng cháy buy bought bought mua catch caught caught bắt được choose chose chosen chọn lựa come came come đến cost cost cost trị giá creep crept crept bò cut cut cut cắt dig dug dug đào do did done làm draw drew drawn vẽ dream* dreamt dreamt mơ drink drank drunk uống drive drove driven lái xe eat ate eaten ăn fall fell fallen té xuống feed fed fed cho ăn feel felt felt cảm thấy Từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh 11-HKII (CTC) Nguyễn Đặng Hoàng Duy Học, học nữa, học mãi!!! Trang 19 fight fought fought đánh nhau find found found tìm thấy fit fit fit vừa vặn fly flew flown bay forecast forecast forecast dự báo forget forgot forgot(ten) quên forgive forgave forgiven tha thứ freeze froze frozen đông lạnh get got got(ten) đạt được give gave given cho go went gone đi grind ground ground nghiền grow grew grown mọc hang hung hung treo have had had có; dùng hear heard heard nghe hide hid hidden che giấu hit hit hit đụng hold held held cầm,nắm,tổ chức hurt hurt hurt làm đau keep kept kept giữ know knew known biết lay laid laid đặt, để lead led led dẫn dắt learn* learnt learnt học leave left left rời khỏi lend lent lent cho mượn let let let để cho lose lost lost đánh mất make made made làm mean meant meant nghĩa là meet met met gặp overcome overcame overcome vượt qua pay paid paid trả tiền put put put đặt, để quit quit quit thoát ra read read read đọc Từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh 11-HKII (CTC) Nguyễn Đặng Hoàng Duy Học, học nữa, học mãi!!! Trang 20 ride rode ridden cưỡi, đạp xe ring rang rung reo, rung rise rose risen nhô,mộc lên run ran run chạy say said said nói seek sought sought tìm kiếm sell sold sold bán send sent sent gửi đi set set set xếp đặt shake shook shaken lắc shoot shot shot bắn shut shut shut đóng lại sing sang sung hát sink sank sunk chìm, đắm sit sat sat ngồi sleep slept slept ngủ slide slid slid trượt đi smell* smelt smelt ngửi speak spoke spoken nói speed sped sped tăng tốc spell spelt spelt đánh vần spend spent spent tiêu xài spill spilt spilt tràn ra spread spread spread lan truyền stand stood stood đứng sting stung stung chích, đốt strike struck struck đánh swear swore sworn thề sweep swept swept quét swim swam swum bơi, lội swing swung swung đánh đu take took taken cầm, nắm teach taught taught dạy tear tore torn xé rách tell told told bảo, kể think thought thought suy nghĩ throw threw thrown ném Từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh 11-HKII (CTC) Nguyễn Đặng Hoàng Duy Học, học nữa, học mãi!!! Trang 21 thrust thrust thrust ấn mạnh understand understood understood hiểu wake woke woken đánh thức wear wore worn mặc, đội weave wove woven dệt weep wept wept khóc wet wet wet làm ướt win won won thắng write wrote written viết * Có thể thêm "ed" để thành lập V2/3. ☺ Chúc các em thành công!!!ù ù øù ù øù ù ø Từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh 11-HKII (CTC) Nguyễn Đặng Hoàng Duy Học, học nữa, học mãi!!! Trang 22 MỤC LỤC Trang Unit 9: THE POST OFFICE ..............................................................................1 Unit 10: NATURE IN DANGER ......................................................................4 Unit 11: SOURCES OF ENERGY ....................................................................6 Unit 12: THE ASIAN GAMES ..........................................................................8 Unit 13: HOBBIES ...........................................................................................10 Unit 14: RECREATION ..................................................................................12 Unit 15: SPACE CONQUEST .........................................................................14 Unit 16: THE WONDERS OF THE WORLD ...............................................16 Phụ lục : ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC THƯỜNG GẶP .................................18

Từ Vựng Và Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 11 Đầy Đủ

Published on

Từ vựng và ngữ pháp tiếng anh lớp 11 đầy đủ

1. UNIT 1: FRIENDSHIP ☺ VOCABULARY acquaintance (n) người quen admire (v) ngưỡng mộ aim (n) mục đích appearance (n) vẻ bề ngoài attraction (n) sự thu hút be based on (exp) dựa vào benefit (n) lợi ích calm (a) điềm tĩnh caring (a) chu đáo change (n,v) (sự) thay đổi changeable (a) có thể thay đổi chilli (n) ớt close (a) gần gũi, thân thiết concerned (with) (a) quan tâm condition (n) điều kiện constancy (n) sự kiên định constant (a) kiên định crooked (a) cong customs officer (n) nhân viên hải quan delighted (a) vui mừng enthusiasm (n) lòng nhiệt tình exist (v) tồn tại feature (n) đặc điểm forehead (n) trán generous (a) rộng rãi, rộng lượng get out of (v) ra khỏi (xe) give-and-take (n) sự nhường nhịn good-looking (a) dễ nhìn good-natured (a) tốt bụng gossip (v) ngồi lê đôi mách height (n) chiều cao helpful (a) giúp đỡ, giúp ích honest (a) trung thực hospitable (a) hiếu khách humorous (a) hài hước in common (exp) chung incapable (of) (a) không thể influence (v) ảnh hưởng insist on (v) khăng khăng jam (n) mứt joke (n,v) (lời) nói đùa journalist (n) phóng viên joy (n) niềm vui jump (v) nhảy last (v) kéo dài lasting (a) bền vững lifelong (a) suốt đời like (n) sở thích loyal (a) trung thành loyalty (n) lòng trung thành medium (a) trung bình mix (v) trộn modest (a) khiêm tốn mushroom (n) mấm mutual (a) lẫn nhau oval (a) có hình trái xoan patient (a) kiên nhẫn personality (n) tích cách, phẩm chất pleasant (a) vui vẻ pleasure (n) niềm vui thích principle (n) nguyên tắc pursuit (n) mưu cầu quality (n) phẩm chất quick-witted (a) nhanh trí relationship (n) mối quan hệ

4. contain (v) chứa, đựng cottage (n) nhà tranh destroy (v) phá hủy, tiêu hủy dollar note (n) tiền giấy đôla embarrassing (a) ngượng ngùng, lúng túng embrace (v) ôm escape (v) thoát khỏi experience (n) trải nghiệm fail (v) rớt, hỏng floppy (a) mềm glance at (v) liếc nhìn grow up (v) lớn lên idol (n) thần tượng imitate (v) bắt chước make a fuss (v) làm ầm ĩ marriage (n) hôn nhân memorable (a) đáng nhớ novel (n) tiểu thuyết ☺ GRAMMAR 1. Present simple (Hiện tại đơn) Thì hiện tại đơn được dùng để diễn tả: own (v) sở hữu package (n) bưu kiện protect (v) bảo vệ purse (n) cái ví realise (v) nhận ra replace (v) thay thế rescue (v) cứu nguy, cứu hộ scream (v) la hét set off (v) lên đường shine (v) chiếu sáng shy (a) mắc cỡ, bẽn lẽn sneaky (a) lén lút terrified (a) kinh hãi thief (n) tên trộm turn away (v) quay đi, bỏ đi turtle (n) con rùa unforgetable (a) không thể quên wad (n) nắm tiền wave (v) vẩy tay 1.1 Một thói quen, một hành động được lặp đi lặp lại thường xuyên. Trong câu thường có các trạng từ: always, often, usually, sometimes, seldom, rarely, every day/week/month … Ex: Mary often gets up early. (Mary thường thức dậy sớm.) 1.2 Một sự thật lúc nào cũng đúng hay một chân lý. Ex: The sun rises in the east. (Mặt trời mọc hướng đông.) 1.3 Một hành động trong tương lai đã được đưa vào chương trình, kế hoạch. Ex: The football match begins at 5pm. (Trận bóng đá bắt đầu lúc 5g chiều.) 1.4 Sự việc, câu chuyện đã xảy ra (sẽ lôi cuốn người nghe/đọc hơn là dùng quá khứ đơn) Ex: In my dream, I see a fairy. She and I fly around the world. (Trong mơ, tôi gặp một cô tiên. Cô tiên và tôi bay vòng quanh thế giới.) 2. Past simple (Quá khứ đơn)

9. [Cô ta mở ngăn kéo trước, lấy sách sau.] 2. Perfect gerund and perfect participle (Danh động từ hoàn thành và phân từ hoàn thành) 2.1 Perfect gerund (Having + V3/ed) – Xem lại cách dùng của gerund (mục 1.1, trang 8) – Khi động từ (cần thêm -ING) chỉ hành động đã xảy ra trước hành động kia, dùng Perfect gerund diễn tả hành động trước. Ex: He was accused of having deserted his ship two months ago. (Anh ta bị cáo buộc đã bỏ con tàu cách đây hai tháng.) [Hành động bỏ con tàu diễn ra trước khi bị cáo buộc.] Không có sự khác biệt lớn khi nói “He was accused of deserting his ship two months ago.” 2.2 Perfect participle (Having + V3/ed) Khi hai hành động của cùng chủ từ xảy ra trước sau trong quá khứ, dùng Having + V3/ed diễn tả hành động trước (kéo dài hơn hành động thứ hai). Ex: Having dug a hole in the road, they disappeared. (Đào một lỗ trên đường xong, họ biến mất.) So sánh với mục 1.2.3, trang 8. (Không có sự khác biệt lớn.) UNIT 5: ILLITERACY ☺ VOCABULARY academic (a) có tính học thuật campaign (n) chiến dịch cheat (v) gian lận consult (v) hỏi ý kiến decline (v) suy giảm decrease (v) giảm effective (a) hiệu quả encourage (v) khuyến khích enforce (v) bắt tuân theo eradicate (v) xóa bỏ ethnic minority (n) dân tộc thiểu số fight (against) (n) cuộc chiến goal (n) mục highlands (n) cao nguyên honorable (a) vinh dự illiteracy (n) mù chữ lifeguard (n) người cứu đắm literate (a) biết đọc, viết low-income (a) thu nhập thấp maturity (n) sự trưởng thành motivate (v) thúc đẩy performance (n) sự thể hiện, thành tích promotion (n) khuyến khích rate (n) tỉ lệ realistic (a) thực tế reduce (v) làm giảm regulation (n) qui định

14. 2.9 Gợi ý cách làm bài: Bước 1: Đọc kỹ câu trực tiếp, xác định NGÔI, THÌ và TRẠNG TỪ (để có thay đổi phù hợp). Bước 2: Xác định động từ tường thuật và giới từ theo sau (nếu có) (giới từ có thể theo ngay sau động từ tường thuật hoặc sau túc từ). Bước 3: Xác định động từ cần thêm – ING, đặt túc từ (người/vật được tường thuật) vào sau động từ tường thuật (nếu có). Bước 4: Đặt động từ chính thêm – ING (sau động từ tường thuật hoặc giới từ). Công thức chung khi đổi sang câu tường thuật với V-ing: S + V (+ O) (+ prep) + V-ing ☺ Các em có thể tìm ra vài động từ tường thuật (+ giới từ) qua các ví dụ trên? UNIT 7: WORLD POPULATION ☺ VOCABULARY A.D. (Anno Domini)(n) sau công nguyên awareness (n) ý thức B.C. (Before Christ)(n) trước công nguyên billionaire (n) nhà tỉ phú birth-control method (n) phương pháp hạn chế sinh đẻ carry out (v) tiến hành claim (n,v) (sự) đòi hỏi cranky (a) hay gắt gỏng, quạu creature (n) sinh vật death rate (n) tỉ lệ tử vong developing country (n) nước đang phát triển exercise (v) sử dụng expert (n) chuyên gia explosion (n) sự bùng nổ family planning (n) kế hoạch hóa gia đình fresh water (n) nước ngọt generation (n) thế hệ glean (v) mót, nhặt (lúa) government (n) chính phủ growth (n) tăng trưởng implement (v) thực hiện improvement (n) sự cải thiện injury (n) chấn thương insurance (n) sự bảo hiểm iron (n) sắt journalism (n) báo chí lack (n) sự thiếu hụt limit (n) giới hạn limit (v) hạn chế limited (a) có giới hạn living condition (n)điều kện sống living standard (n) mức sống metal (n) kim loại organisation (n) tổ chức overpopulated (a) quá đông dân

15. petroleum (n) dầu mỏ, dầu hỏa policy (n) chính sách population (n) dân số punishment (n) phạt quarrel (n,v) (sự) cãi nhau raise (v) nuôi rank (v) xếp hạng religion (n) tôn giáo resource (n) tài nguyên reward (n) thưởng ☺ GRAMMAR salt water (n) nước mặn silver (n) bạc solution (n) giải pháp step (v) bước, giậm lên the Third World (n) thế giới thứ ba (những nước nghèo hoặc đang phát triển ở châu Phi, châu Á, châu Mỹ la tinh) United Nations (n) Liên hiệp quốc 1. Conditional types 1, 2 and 3: (Câu điều kiện loại 1, 2 và 3) 1.1 Loại một: Diễn tả điều kiện CÓ THỂ XẢY RA ở hiện tại hoặc tương lai. Ex: If it rains heavily, I will stay at home. (Nếu trời mưa lớn thì tôi sẽ ở nhà.) 1.2 Loại hai: Diễn tả điều kiện KHÔNG THỂ XẢY RA ở hiện tại hoặc tương lai. Ex1: If I had enough money, I would buy a new bicycle. (Nếu tôi có đủ tiền thì tôi sẽ mua một chiếc xe đạp mới) (Hiện tại tôi không có đủ tiền.) Ex2: If I were a bird, I would fly everywhere. (Nếu tôi là chim, tôi sẽ bay khắp nơi.) (Tôi không thể là chim.) 1.3 Loại ba: Diễn tả điều kiện KHÔNG THỂ XẢY RA ở quá khứ. Ex: If John had studied harder, he wouldn’t have failed his exam. (Nếu John học chăm chỉ hơn, anh ta đã không thi rớt.) (Sự thật là John đã không chăm chỉ và đã thi rớt.) Tóm tắt công thức: Loại 1 2 3 IF CLAUSE V1(s/es) V2/ed/WERE had +V3/ed MAIN CLAUSE will/can/may… + V would/could/should… + V would/could/should…+ have + V3/ed

17. solar calendar (n) dương lịch spread (v) kéo dài sticky rice (n) nếp Thanksgiving (n) lễ tạ ơn ☺ GRAMMAR Valentine’s Day (n) lễ tình nhân ward off (v) né tránh wish (n) lời chúc Các đại từ ONE, ONES, SOMEONE, NO ONE, ANYONE, EVERYONE 1. ONE và ONES: ONE dùng để thay thế một danh từ đếm được số ít (tránh lặp từ). Ex: This watch doesn’t work any more. I’m going to buy a new one. (Cái đồng hồ này không còn chạy nữa. Tôi sắp mua cái mới.) ONES là hình thức số nhiều của ONE. Ex: These watches don’t work ant more. I’m going to buy new ones. 2. SOMEONE, ANYONE, NO ONE và EVERYONE: Someone (ai đó), anyone (bất cứ ai), no one (không ai) và everyone (mọi người) dùng với động từ ngôi thứ ba số ít. Someone và everyone dùng trong câu khẳng định. Anyone dùng trong câu hỏi và phủ định. Sau no one dùng động từ ở thể khẳng định. Ex: Someone is following me. (Ai đó đang theo sau tôi.) Everyone has gone home. (Mọi người đã về nhà.) Can anyone answer this question? (Có ai có thể trả lời câu hỏi này không?) I can’t see anyone here. (Tôi không thể thấy bất cứ ai ở đây.) No one can answer this question. * LƯU Ý: – Someone = somebody, everyone = everybody – Có thể dùng everyone trong câu hỏi. Khi đó người hỏi muốn đề cập đến tất cả mọi người. Ex: It’s a little noisy here. Can everyone hear well? (Ở đây hơi ồn. Mọi người có thể nghe rõ?)

18. PHỤ LỤC 1: ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC THƯỜNG GẶP Hiện tại am/is/are arise bear beat become begin bend bet bite bleed blow break breed bring build burn* burst buy catch choose come cost creep cut dig do draw dream* drink drive eat fall feed feel Quá khứ was/were arose bore beat became began bent bet bit bled blew broke bred brought built burnt burst bought caught chose came cost crept cut dug did drew dreamt drank drove ate fell fed felt QK PT been arisen borne beaten become begun bent bet bitten bled blown broken bred brought built burnt burst bought caught chosen come cost crept cut dug done drawn dreamt drunk driven eaten fallen fed felt Nghĩa thì, là, ở xuất hiện sinh ra đánh, đập trở nên bắt đầu cúi, gập đánh cuộc cắn chảy máu thổi làm vỡ nuôi mang xây dựng đốt cháy bừng cháy mua bắt được chọn lựa đến trị giá bò cắt đào làm vẽ mơ uống lái xe ăn té xuống cho ăn cảm thấy

19. fight find fit fly forecast forget forgive freeze get give go grind grow hang have hear hide hit hold hurt keep know lay lead learn* leave lend let lose make mean meet overcome pay put quit read fought found fit flew forecast forgot forgave froze got gave went ground grew hung had heard hid hit held hurt kept knew laid led learnt left lent let lost made meant met overcame paid put quit read fought found fit flown forecast forgot(ten) forgiven frozen got(ten) given gone ground grown hung had heard hidden hit held hurt kept known laid led learnt left lent let lost made meant met overcome paid put quit read đánh nhau tìm thấy vừa vặn bay dự báo quên tha thứ đông lạnh đạt được cho đi nghiền mọc treo có; dùng nghe che giấu đụng cầm,nắm,tổ chức làm đau giữ biết đặt, để dẫn dắt học rời khỏi cho mượn để cho đánh mất làm nghĩa là gặp vượt qua trả tiền đặt, để thoát ra đọc

20. ride ring rise run say seek sell send set shake shoot shut sing sink sit sleep slide smell* speak speed spell spend spill spread stand sting strike swear sweep swim swing take teach tear tell think throw rode rang rose ran said sought sold sent set shook shot shut sang sank sat slept slid smelt spoke sped spelt spent spilt spread stood stung struck swore swept swam swung took taught tore told thought threw ridden rung risen run said sought sold sent set shaken shot shut sung sunk sat slept slid smelt spoken sped spelt spent spilt spread stood stung struck sworn swept swum swung taken taught torn told thought thrown cưỡi, đạp xe reo, rung nhô,mộc lên chạy nói tìm kiếm bán gửi đi xếp đặt lắc bắn đóng lại hát chìm, đắm ngồi ngủ trượt đi ngửi nói tăng tốc đánh vần tiêu xài tràn ra lan truyền đứng chích, đốt đánh thề quét bơi, lội đánh đu cầm, nắm dạy xé rách bảo, kể suy nghĩ ném

24. PHỤ LỤC 3: MỘT SỐ BÀI VIẾT VỀ HỌC TIẾNG ANH (Sưu tầm từ Internet) Bài 1: Học Tiếng Anh – Tại sao không? Tôi còn trẻ nên nhiều lúc cũng muốn đầu tư học tiếng Anh, nhưng thực sự công việc của tôi lại không đòi hỏi phải biết tiếng Anh. Ngay cả trong cuộc sống cũng hiếm khi tôi gặp phải tình huống cần sử dụng tiếng Anh. Vậy tôi có nên học tiếng Anh và liệu tiếng Anh có giúp tôi cảm thấy vui vẻ thoải mái hay không? Trả lời: Bạn cần biết rằng tiếng Anh không chỉ là công cụ hữu ích cho công việc mà nó còn có thể giúp cải thiện cuộc sống của bạn. Tiếng Anh có thể làm cho bạn nhanh trí hơn, gặp gỡ nhiều người hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, v.v. . Và có một điều chắc chắn là bạn sẽ luôn cảm thấy thoải mái dễ chịu một khi bạn đã giỏi tiếng Anh. Bạn hãy thử tưởng tượng xem: Trong một tiết học tiếng Anh. Mọi người đang làm bài tập và bàn tán rất ồn ào. Bạn đã hoàn thành cách đấy hai phút và bây giờ thì mọi người đang vây quanh bạn để hỏi “Từ extemporaneous nghĩa là gì?”, “Đáp án câu 2 là gì?”. Bạn biết câu trả lời chính xác và nói cho họ. Bạn biết tại sao họ tìm kiếm sự trợ giúp của bạn – vì họ biết bạn giỏi tiếng Anh. Bạn sẽ cảm thấy mình được tôn trọng và ngưỡng mộ. Giáo viên cũng đã lưu ý tới năng lực của bạn và nhìn bạn với ánh mắt thán phục. Bạn đang trên chuyến bay trở về sau kỳ nghỉ. Bạn thấy người ngồi bên cạnh đang đọc một tờ báo Mỹ. Vì chuyến bay khá dài nên bạn quyết định bắt chuyện với anh ta. Bạn nói: “The engines are awfully loud, aren’t they?” (Động cơ kêu to khủng khiếp nhỉ?). Anh ta cười “Yeah. It looks like the airplane may break into pieces at any moment” (Ừ. Máy bay như thể sắp vỡ tung ra thành từng mảnh bất cứ lúc nào). Cuộc hội thoại cứ thế tiến triển. Bạn nói một cách dễ dàng và thích thú với điều đó. Một giây trước khi chạm đất, người ngồi cạnh bạn nhận xét: “You speak just like an American. Your pronunciation, your grammar – it’s amazing!” (Bạn nói y như một người Mỹ vậy. Cách phát âm của bạn, ngữ pháp của bạn – thật đáng kinh ngạc!). Bạn bước xuống máy bay, mỉm cười. Một ngày thật tuyệt! Như mọi ngày, bạn đang ngồi trên xe buýt tới trường hay chỗ làm việc. Bạn quyết định dành thời gian đọc vài trang sách. Bạn lấy một quyển sách bằng

26. (9) Cố gắng đoán nghĩa của từ, câu bằng cách can cứ nội dung bài đọc, bài nghe hoặc tình huống giao tiếp (không nên quá phụ thuộc vào từ điển). (10) So sánh để hiểu được sự khác nhau giữa tiếng Anh và tiếng Việt. (11) Tự chữa lỗi trước khi được bạn hoặc thầy chữa. (12) Học theo nhóm hoặc theo cặp là tốt nhất. (13) Học thuộc các quy tắc ngữ pháp, từ mới hay các đoạn hội thoại mẫu. (14) Nghe băng và tập viết chính tả thường xuyên. (15) Thử áp dụng các phương pháp trên trong khoảng 2 – 3 tháng, bạn sẽ biết ngay kết quả học tập của mình. Bài 3: CẢI THIỆN TỐC ĐỘ ĐỌC 1. Một số thói quen xấu nên khắc phục khi đọc – Lips moving (Môi chuyển động) – Fingers pointing (Tay chỉ từ) – Head moving (Đầu chuyển động) – Reading one word at a time (Đọc từng từ một) 2. Cách đọc nhanh Người đọc nhanh biết rằng bí quyết thật sự của việc đọc nhanh là mỗi lần đọc lướt có thể nắm được toàn bộ các nhóm từ. Ngay sau khi bạn biết cách đọc được ý thay vì từng từ hay nhóm từ là bạn đã đọc nhanh hơn rồi đó. Bạn cũng cần từng bước tăng tốc độ đọc. Có lẽ bạn có thói quen đọc chậm. Nếu thế, bạn phải nỗ lực đẩy mạnh việc thực tập của mình. Bạn đi nhanh hơn khi muốn đi một khoảng cách dài trong một thời gian ngắn. Khi đọc bạn cũng cần làm điều tương tự như thế. Hai điều quan trọng nhất cần phải ghi nhớ khi học cách đọc nhanh là (1) đọc theo ý tưởng và (2) cố lướt mắt theo dòng chữ càng nhanh càng tốt. Bài 4: Làm giàu vốn từ vựng khi học tiếng Anh Hãy tưởng tượng việc học một ngôn ngữ mới giống như bạn xây một ngôi nhà trên một mảnh đất trống. Chắc chắn bạn sẽ phải thiết kế nội thất, mua sắm đồ đạc hay trang trí nhà cửa. Nhưng trước khi làm những việc này bạn phải hoàn thành việc xây dựng phần thô của công trình. Từ vựng của một ngôn ngữ vừa là nền móng vừa là những “viên gạch” giúp bạn xây dựng một “ngôi nhà” vững chãi. Mặc dù không nhất thiết phải có

27. một số lượng gạch khổng lồ nhưng bạn càng có nhiều “gạch” thì “ngôi nhà” sẽ càng lớn và đương nhiên bạn sẽ thấy thoải mái hơn. Các nghiên cứu của nhiều nhà ngôn ngữ học đã chứng minh rằng chúng ta chỉ cần khoảng 100 từ thường gặp là có thể thực hiện tốt việc giao tiếp cơ bản bằng thứ tiếng đó. Nhưng khoảng 100 “viên gạch” như vậy chỉ đủ xây một căn hộ một phòng trong khi thực tế người ta lại muốn có một biệt thự hai tầng. Đó là lý do tại sao người học ngoại ngữ luôn tìm kiếm bí quyết làm giàu vốn từ vựng của bản thân. Người ta chỉ có thể làm giàu khi trong tay có một lượng “vốn” nhất định. Và bí quyết “làm giàu” đặc biệt này cũng vậy. Nó chỉ dành cho những ai đã nắm tương đối vững “vốn từ vựng” cơ bản. Nếu bạn học ngoại ngữ theo một cuốn giáo trình nào đó, thì vốn từ cơ bản của bạn sẽ có phần bị hạn chế do những cuốn giáo trình ngoại ngữ thường chỉ tập trung vào một số lĩnh vực nhất định trong cuộc sống. Khi đó, việc áp dụng bí quyết này thành công không phải là chuyện đơn giản. Đọc và nghe(1) thông tin bằng tiếng Anh là hai cách cực kỳ hiệu quả trong việc làm phong phú vốn từ vựng. Bất cứ khi nào có cơ hội nghe ai đó nói tiếng Anh hay xử lý văn bản bằng thứ tiếng này, hãy cố gắng hết sức mình để hiểu rõ những thông tin mà bạn nhận được. Tập trung chú ý vào những từ mà bạn không biết. Hãy thử đoán ý nghĩa của chúng qua ngữ cảnh xuất hiện. Nếu không thể đoán ra, hãy luôn mang theo một cuốn từ điển nhỏ để tra nghĩa của chúng. Đặc biệt là khi bạn đọc chứ không phải nghe thông tin, hãy chú ý tới cách phát âm của những từ mới (Một cuốn từ điển tốt luôn cung cấp cho bạn cả nghĩa và phiên âm của một từ). Một cách hiệu quả không kém để nâng cao vốn từ vựng là tham gia vào những hoạt động giao tiếp (2) hai chiều bằng tiếng Anh. Những trò chơi tiếng Anh hay những trò chơi điện tử bằng thứ tiếng này là một cách rất thú vị để mở rộng vốn từ. Khi chơi điện tử, hãy cố gắng liên hệ những gì đang xảy ra trên màn hình với những điều mà bạn nghe hay đọc được trong trường hợp bạn bất ngờ gặp từ mới. Cách thứ tư để sở hữu một vốn từ vựng phong phú là thực hiện chương trình mà các khoá học ngoại ngữ vẫn gọi là mỗi ngày một từ mới(3). Tự tạo cho mình thói quen tra một từ mới mỗi ngày và cố gắng ghi nhớ nó. Đương nhiên bạn không nên tra một từ tiếng Anh nào đó hiếm khi gặp hay không có tác dụng thực tế gì với công việc của bạn. Thay vào đó, hãy tập trung vào những từ

28. thường dùng mà bạn chưa biết, đặc biệt là những từ mà bạn có cơ hội gặp hàng ngày khi tiếp xúc với mọi người. Nếu biết kết hợp những phương pháp học từ vựng này với nhau, vốn từ vựng giao tiếp của bạn sẽ tăng lên một cách đáng kể, đều đặn mà lại không hề gây ra tình trạng quá tải cho bộ nhớ của bạn. Tình trạng này cũng giống như giọt nước làm tràn ly. Vốn từ của bạn chẳng những không giàu lên mà còn nghèo đi vì ngay cả những từ đã học cũng không còn trong bộ nhớ. Bài 5: Nâng cao kỹ năng đọc hiểu Khi bạn học bất kỳ thứ tiếng nào, việc học kỹ năng nghe, nói và viết là rất cần thiết. Nhưng kỹ năng đọc cũng không kém phần quan trọng. Khi bạn học kỹ năng này bạn sẽ học được rất nhiều điều bổ ích bên cạnh cách đọc thế nào cho đúng. 1. Trước tiên bạn sẽ làm cho vốn từ vựng của bạn trở nên phong phú và sinh động với những ví dụ cụ thể từ bài đọc. Chắc chắn bạn sẽ gặp không ít từ mới khi đọc một bài khoá bằng tiếng Anh. Nếu có quá nhiều từ mới thì bài đó ở một trình độ quá cao so với khả năng của bạn và bạn nên tìm cái gì đó đơn giản hơn. Nhưng nếu tối đa chỉ có 5 từ mới trong một trang, bạn sẽ học những từ mới này một cách dễ dàng. Có thể bạn không cần dùng đến từ điển vì bạn có thể đoán nghĩa của chúng từ ngữ cảnh của toàn bài và từ ý nghĩa của những từ mà bạn đã biết. Làm vậy bạn sẽ không chỉ học được từ mới mà còn học được cách sử dụng chúng trong những văn cảnh cụ thể. 2. Bài đọc là nguồn cung cấp dồi dào tư liệu cho môn viết. Khi bạn đọc một bài viết bằng tiếng Anh, chính nó đã là một ví dụ thực tế minh hoạ cho những bài luận tiếng Anh. Những bài viết như thế cung cấp cho bạn những cấu trúc cũng như cách diễn đạt mà bạn có thể dùng trong bài viết của mình. 3. Đọc những bài viết của người bản xứ là một cơ hội tuyệt vời để học ngữ pháp. Văn viết có những yêu cầu nghiêm ngặt về độ chính xác của những cấu trúc ngữ pháp. Đây là điểm khác biệt giữa văn nói và văn viết. Vì thế khi đọc những bài viết bằng tiếng Anh bạn có thể học ngữ pháp một cách tự nhiên mà lại hết sức chuẩn xác. 4. Bạn có thể làm việc nhanh hay chậm tuỳ ý. Bạn có thể đọc 10 trang trong vòng 30 phút hay dành hẳn 1 tiếng chỉ để đọc 1 trang. Điều đó hoàn toàn tuỳ thuộc vào ý muốn của bạn. Nhưng bạn không thể làm vậy khi nghe hay nói

33. UNIT 10: NATURE IN DANGER ☺ VOCABULARY A. READING action (n) hành động affect (v) ảnh hưởng Africa (n) châu Phi agriculture (n) nông nghiệp cheetah (n) loài báo gêpa co-exist (v) sống chung, cùng tồn tại consequence (n) hậu quả destruction (n) sự phá hủy dinosaur (n) khủng long disappear (v) biến mất effort (n) nỗ lực endangered (a) bị nguy hiểm estimate (v) ước tính exist (v) tồn tại extinct (a) tuyệt chủng habit (n) thói quen human being (n) con người human race (n) nhân loại in danger (exp) có nguy cơ industry (n) công nghiệp B. SPEAKING burn (v) đốt capture (v) bắt cultivation (n) trồng trọt cut down (v) đốn discharge (v) thải ra, đổ ra discourage (v) không khuyến khích encourage (v) khuyến khích fertilizer (n) phân bón C. LISTENING completely (a) hoàn toàn devastating (a) tàn phá interference (n) sự can thiệp law (n) luật make sure (v) đảm bảo nature (n) thiên nhiên offspring (n) con cháu, dòng dõi panda (n) gấu trúc planet (n) hành tinh pollutant (n) chất gây ô nhiễm prohibit (v) cấm rare (a) hiếm respect (n) khía cạnh responsible (a) có trách nhiệm result in (v) gây ra save (v) cứu scatter (v) phân tán serious (a) nghiêm trọng species (n) giống, loài supply (v;n) cung cấp whale (n) cá voi wind (n) gió fur (n) lông thú hunt (v) săn pesticide (n) thuốc trừ sâu pet (n) vật nuôi trong nhà skin (n) da threaten (v) đe dọa wood (n) gỗ maintenance (n) sự giữ gìn, duy trì preserve (v) bảo tồn

35. UNIT 11: SOURCES OF ENERGY ☺ VOCABULARY A. READING alternative (a) thay thế oil (n) dầu at the same time (exp) cùng lúc đó available (a) sẵn có balloon (n) bong bóng coal (n) than đá cost (v) tốn (tiền) dam (n) đập (ngăn nước) electricity (n) điện energy (n) năng lượng exhausted (a) cạn kiệt fossil fuel (n) nhiên liệu hóa thạch geothermal heat (n) địa nhiệt infinite (a) vô hạn make use of (exp) tận dụng nuclear energy (a) năng lượng hạt nhân B. SPEAKING abundant (a) dồi dào, phong phú convenient (a) tiện lợi enormous (a) to lớn, khổng lồ harmful (a) có hại hydroelectricity (n) thủy điện C. LISTENING ecologist (n) nhà sinh thái học ecology (n) sinh thái học fertilize (v) bón phân grass (n) cỏ D. WRITING as can be seen (exp) có thể thấy chart (n) biểu đồ consumption (n) sự tiêu thụ follow (v) theo sau plentiful (a) nhiều pollution (n) sự ô nhiễm power demand (n) nhu cầu sử dụng điện release (v) phóng ra reserve (n) trữ lượng roof (n) mái nhà safe (a) an toàn sailboat (n) thuyền buồm save (v) tiết kiệm solar energy (n) năng ượng mặt trời solar panel (n) tấm thu năng lượng mặt trời wave (n) sóng (nước) windmill (n) cối xay gió nuclear reactor (n) phản ứng hạt nhân radiation (n) phóng xạ renewable (a) có thể thay thế run out (v) cạn kiệt land (n) đất ocean (n) đại dương petroleum (n) dầu hỏa, dầu mỏ replace (v) thay thế make up (v) chiếm (số lượng) show (v) chỉ ra total (a)

43. UNIT 15: SPACE CONQUEST ☺ VOCABULARY A. READING astronaut (n) phi hành gia cosmonaut (n) nhà du hành vũ trụ (Nga) desire (n) khát vọng feat (n) chiến công gravity (n) trọng lực honour (v) tôn kính last (v) kéo dài lift off (v) (tàu vũ trụ) phóng vụt lên mile per hour (n) dặm / giờ name after (v) đặt tên theo orbit (n) quỹ đạo plane crash (n) vụ rơi máy bay B. SPEAKING artificial (a) nhân tạo carry out (v) tiến hành launch (v) phóng (tàu vũ trụ) manned (a) có người điều khiển C. LISTENING achievement (n) thành tựu congress (n) quốc hội (Mỹ) experiment (n) cuộc thí nghiệm Mars (n) sao Hoả mission (n) sứ mệnh, nhiệm vụ D. WRITING appoint (v) bổ nhiệm biography (n) tiểu sử join (v) tham gia leap (n) bước nhảy M.S. thạc sĩ khoa học (Master of Science) psychological tension (n) căng thẳng tâm lý react (v) phản ứng set foot on (exp) đặt chân lên space (n) vũ trụ spacecraft (n) tàu vũ trụ technical failure (n) trục trặc kỹ thuật telegram (n) điện tín temperature (n) nhiệt độ uncertainty (n) sự không chắc chắn venture (n) việc mạo hiểm weightlessness (n) tình trạng không trọng lượng mark a milestone (exp) tạo bước ngoặc satellite (n) vệ tinh NASA (n) cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ (National Aeronautics and Space Administration) return (v) trở về mankind (n) nhân loại pilot (n) phi công quote (n) lời trích dẫn receive (v) nhận được resign (v) từ chức step (n) bước đi

45. UNIT 16: THE WONDERS OF THE WORLD ☺ VOCABULARY A. READING base (n) nền móng block (n) khối burial (n) sự mai táng chamber (n) buồng, phòng circumstance (n) tình huống construction (n) công trình; sự xây dựng enclose (v) dựng tường, rào (xung quanh cái gì) entrance (n) lối vào exit (n) lối ra journey (n) cuộc hành trình mandarin (n) vị quan man-made (a) nhân tạo metre square (n) mét vuông B. SPEAKING builder (n) người xây dựng fact (n) sự thật, sự việc giant (a) khổng lồ high (a) cao C. LISTENING ancient (a) cổ, thời xưa attraction (n) sự thu hút average (a) trung bình cover (v) bao phủ dynasty (n) triều đại feature (n) đặc điểm height (n) độ cao length (n) chiều dài D. WRITING architecture (n) kiến trúc brief (a) ngắn gọn, vắn tắt mysterious (a) huyền bí, bí ẩn pharaoh (n) vua Ai Cập cổ pyramid (n) kim tự tháp ramp (n) đường dốc rank (v) xếp hạng spiral (a) hình xoắn ốc stone (n) đá surpass (v) vượt qua, trội hơn theory (n) giả thuyết tomb (n) mộ, mồ, mả treasure (n) kho báu wall (n) bức tường wheelchair (n) xe lăn wonder (n) kỳ quan opinion (n) ý kiến sure (a) chắc chắn transport (v) vận chuyển magnificence (n) vẻ tráng lệ, lộng lẫy province (n) tỉnh roadway (n) đường đi significance (n) sự quan trọng visible (a) có thể thấy được world heritage (n) di sản thế giới central Vietnam (n) miền Trung Việt Nam

46. consist of (v) bao gồm dedicate (v) dành cho (để tưởng nhớ) god (n) vị thần illustrate (v) minh hoạ in honour of (exp) để tưởng nhớ (tỏ lòng tôn kính) E. LANGUAGE FOCUS believe (v) tin escape (v) chạy thoát factory (n) nhà máy flood (n) lũ lụt homeless (a) vô gia cư prisoner (n) tù nhân ☺ GRAMMAR marble (n) cẩm thạch sandstone (n) sa thạch (đá do cát kết lại thành) statue (n) tượng throne (n) ngai vàng tower (n) tháp puppy (n) chó con, cún report (v) báo cáo strike (n) cuộc đình công suppose (v) cho là wanted (a) bị truy nã Trong phần này, các em sẽ biết sử dụng hai cách mới để chuyển câu tường thuật sang câu bị động. Hãy quan sát các ví dụ và cho biết đó là hai cách nào. (A) là viết tắt của Active (chủ động) và (P) là Passive (bị động). Ex1: (A) People say that he is intelligent. (P1)It is said that he is intelligent. (P2) He is said to be intelligent. Ex2: (A) They believed that she came here. (P1)It was believed that she came here. (P2) She was believed to come here Hãy cho biết hai cách chuyển câu tường thuật sang bị động các em vừa học được. (P1) (A) S + V + that + S + V (P2) * CHÚ Ý: động từ tường thuật thường gặp: say (nói), think (nghĩ), believe (tin), suppose (cho là), report (tường thuật), expect (trông chờ), know (biết)

Từ Vựng Và Ngữ Pháp Nâng Cao Tiếng Anh 11 Học Kì 1

UNIT 1: FRIENDSHIP VOCABULARY

B. LISTENING (page 17)

athletic (adj) có vẻ thể thao

reserved (adj) kín đáo

enthusiastic (adj) nhiệt tình,hăng hái

stout (adj) to khoẻ

practical (adj) thực tế

skinny (adj) gầy nhom

sensitive (adj) nhạy cảm

dynamic (adj) năng động

punctual (adj) đúng giờ

conservative (adj) bảo thủ

sympathetic (adj) thông cảm

indifferent (adj) bàng quan

costume (n) trang phục

curious (adj) tò mò

plump face (n) mặt phúng phính

dimple (n) lúm đồng tiền

casual (adj) bình thường

C. SPEAKING (pages 18-19)

multi-school: gồm nhiều trường

tasty (adj) ngon

cousin (n) anh (chị) em họ

D. WRITING (pages 20-21)

narrative (n) bài tường thuật

vicious (adj) xấu xa

timid (adj) rụt rè

imbecile (adj) khờ dại

guy (n) bạn trai (thân mật)

fascinate (v) thu hút

criticize (v) phê bình

confess (v) thú nhận

amount (v) lên đến

giggle (v) cười rút rích

mood (n) tâm trạng

decisive (adj) quyết đoán

strategy (n) chiến lược

Descriptive Adjectives

1. Vị trí của tính từ:

a/ Đứng trước danh từ

b/ Đứng sau các động từ như: be, become, look, get, seem, appear….

2. Thứ tự của tính từ:

opinion (quan điểm) + size (hích tước + quality (tính chất) + age (tuổi) + shape (hình dáng) + color (màu sắc) + participle form (phân từ dùng như tính từ: V-ing/ V-ed) + origin (nguồn gốc) + material (vật liệu) + type (loại) + purpose (mục đích).

GRAMMAR A. Verb Form I. The Present Simple Tense

1. Form S + V1(s/es)….

2. Use

a. Diễn tả một hành động hoặc một thói quen ở hiện tại (always, usually, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, every…….)

b. Diễn tả một chân lí, một sự thật lúc nào cũng đúng.

3. Đối với ngôi thứ ba số ít: He, She, It.

a.Thêm “S” vào sau động từ thường.

b.Thêm “ES” vào sau các động từ tận cùng là: ch, sh, s, x, o, z.

II. The Present Progressive Tense

1. Form S + am/is/are + V-ing…

2. Use

Diễn tả một hành động đang xảy ra trong lúc nói (now, at the moment, at this time, at present….)

– They are watching a sport game show at the moment.

3. Note: Một số động từ không dùng ở thì Present Progressive, mà chỉ dùng ở thì Present Simple: to be, to want, to need, to have (có), to know, to understand, to seem …….

– I understand the lesson at the moment.

III. The Present Perfect Tense

1. Form S + has/have +V3/ed…

2. Use

a. Diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại (never, ever, chúng tôi since, for, so far, until now, up to now,…….)

b. Diễn tả một hành động vừa mới xảy ra (just, recently, lately).

c. Diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ không xác định rõ thời gian (already, before)

3. Notes:

a/ This is the …….. time + S + has/have + V3/ed ….

b/ S + has/have +V3/ed…… since + S + V2/ed ….

IV. The Past Simple Tense

1. Form S + V2/ed…

2. Use

a. Diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ xác định rõ thời gian (yesterday, ago, last……, in the past, in 1990)

– Mr. Nam worked here in 1999.

b. Diễn tả một loạt các hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ.

– When she came here in 1990, she worked as a teacher.

V. The Past Progessive Tense

1. Form S + was/were + V-ing…

2. Use

a. Diễn ta một hành động xảy ra vào một thời điểm xác định trong quá khứ.

b. Diễn tả một hành động đang xảy ra ở quá khứ (was/ were + V-ing) thì có một hành động khác xen vào (V2/ed).

– While my mother was cooking dinner, the phone rang.

c. Diễn tả hai hành động đang xảy ra song song cùng lúc trong quá khứ.

VI. The Past Perfect Tense

1. Form S + had + V3/ed…

2. Use

a. Diễn tả một hành động xảy ra trước một thời điểm trong quá khứ.

b. Diễn tả một hành động xảy ra và hoàn thành trước một hành động khác trong quá khứ (before, after, by the time). Hành động xảy ra trước dùng thì Past Perfect, hành động xảy ra sau dùng thì Past Simple.

– They had lived in Dong Thap before they moved to HCM city.

B. Linking Words

Các từ liên kết như: and, or, but, either… or…, neither… nor…

1. Dùng để liên kết hai danh từ.

2. Dùng để liên kết hai cụm từ.

3. Dùng để liên kết hai câu.

UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCE VOCABULARY

B. LISTENING (page 27)

presentation (n) bài phát biểu

ashamed (adj) xấu hổ

absent-minded (adj) đảng trí

duty (n) trách nhiệm

careless (adj) bất cẩn # careful

fearful (adj) hung dữ

cycle (v) lái xe đạp

search (v) tìm

counter (n) quầy

witness (v) chứng kiến

thief (n) tên trộm

$ WORD STUDY

Sense Verbs

eyes (sight) à see hears (hearing) à hear

skin (touch) à touch/ feel tongue (taste) à taste

nose (smell) à smell

1 GRAMMAR

A. Modal Perfect: S + could/ might + have + V3/ed…..

Dùng để suy luận, giải thích, phỏng đoán về một sự việc đã diễn ra trong quá khứ.

B. Verb Form: see Unit 1

UNIT 3: PARTIES VOCABULARY

B. LISTENING (pages 37-38)

buffet (n) bữa ăn tự chọn

savories (n) bữa ăn mặn

delicious (adj) ngon

honor (v) tôn vinh

celebrated (adj) nỗi tiếng, lừng danh

event (n) sự kiện

random (adj) ngẫu nhiên

distribution (n) sự phân bố

exact (adj) chính xác

culture (n) nền văn hoá

accompany (v) đi kèm

blow blew blown (v) thổi

candle (n) cây đèn cầy

decoration (n) sự trang trí

secret (adj) bí mật

represent (v) tượng trưng

desire (n) nguyện vọng

agency (n) cơ quan

service(n) dịch vụ

WORD STUDY

Compound Nouns

Ex: Mr. Lam is a taxi driver.

Comp N

GRAMMAR

Bare Infinitive (Vo), To Infinitive (to V), Gerund (V-ing)

1. Bare Infinitive:

S + let, make + O + Vo…..

S + modal verbs + Vo…..

2. To Infinitive:

afford, appear, arrange, ask, decide, expect, hope, intend, manage, mean, need, plan, pretend, promise, refuse, remind, seem, tell, tend, want, wish…. + to V…..

admit, avoid, can’t bear, can’t help, can’t stand, consider, dislike, enjoy, fancy, fell like, finish, hate, keep, like, mind, practice, resist, justify… + V-ing

………

Bộ Từ Vựng Tiếng Anh 11

Các em có thừa quyết tâm, và kế hoạch nghiêm chỉnh dành cho nó.

Tuy nhiên, các em gặp khó khăn, và đang loay hoay tìm kiếm một phương pháp học hiệu quả. Các em gặp khó khăn về cách học Từ vựng cũng như ngữ pháp.

phương pháp Lí do thứ nhất, textbook, từ điển, hay wordlist,.. mà các em chọn học rất thô và dễ gây chán nản.

các em Lí do thứ hai, chưa có phương pháp ôn tập lại từ vựng một cách khoa học. Điều này có thể khiến các em dễ dàng quên hết những gì đã học và dễ dàng bỏ cuộc.

Theo như sự nghiện cứu của các giáo sư và các chuyên gia về NLP (Neuro – Linguistic Programming – Lập trình ngôn ngữ tư duy tại Mỹ) thì con người chúng ta học hỏi và tiếp nhận thông tin qua 05 giác quan gồm: V (Visual): thị giác (nhìn), thính giác (nghe), xúc giác (vận động, sờ chạm), vị giác (nếm) và khứu giác (ngửi). Trong 5 giác quan đó, có 3 cách tiếp nhận thông tin chính: Hình ảnh, A (Auditory): Âm thanh, K (Kinesthetic): Vận động

Phương pháp VAK

Trong thực tế, chúng ta sử dụng cả 3 phương pháp này để học từ vựng. Tuy nhiên một số người có khuynh hướng sử dụng phương pháp nào đó nổi trội hơn hơn phương pháp còn lại.

Với những người có khuynh hướng sử dụng thị giác thì có thói quen học từ vựng thông qua hình ảnh.

Với những người có khuynh hướng sử dụng thính giác thì có thói quen học từ vựng thông qua âm thanh.

Với những người có khuynh hướng sử dụng xúc giác thì có thói quen học từ vựng thông qua sự vận động (game).

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: Với một lượng kiến thức cần nhớ, sau 24 giờ, não bộ con người chỉ còn nhớ được 35,7 %. Sau 1 tháng, não bộ chỉ còn nhớ khoảng 21% lượng kiến thức học được. Nghĩa là ngày hôm nay bạn học 10 từ vựng , 1 tháng sau có thể bạn chỉ còn nhớ vọn vẹn 2 từ.

Điều này giải thích vì sao hôm trước bạn có thể học rất kỹ, rất thuộc 1 từ, nhưng vài ngày sau gặp lại thì quên mất. Vì thế, việc ôn tập lại kiến thức đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình ghi nhớ.

Sơ đồ mô tả quá trình suy giảm khả năng ghi nhớ của não bộ qua thời gian:

Sơ đồ mô tả quá trình suy giảm khả năng ghi nhớ của não bộ qua thời gian

Điều quan trọng nhất để học từ vựng hiệu quả và nhớ lâu là ôn tập thường xuyên. Việc ôn tập thường xuyên sẽ giúp cho não gợi nhớ lại những thông tin đã có trong não bộ nhằm cũng cố trí nhớ dài hạn.

Các nghiên cứu của Tony Buzan – Diễn giả hàng đầu thế giới về não bộ và phương pháp học tập, chứng minh rằng “Không có những hoạt động ôn luyện hiệu quả sẽ khiến cho não bộ nhanh chóng quên đi và kiến thức gần như biến mất hoàn toàn theo thời gian”.

Chính vì lí do đó, chương trình ôn tập của VOCA được thiết kế dựa trên những nghiên cứu khoa học về việc ôn tập thường xuyên mang lại hiệu quả tốt nhất cho học viên.

Quy trình ôn tập sẽ diễn ra như sau:

Chỉ cần tuân theo những bước ôn tập trên, chắc chắn kết quả nhớ từ vựng đã học của các em sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.

Đọc đến đây, các em có cảm thấy thích thú và háo hức muốn biết phương pháp mà VOCA đang chia sẽ là gì hay không? Các em có thực sự muốn cải thiện điểm số tiếng Anh trên lớp của mình lên 7, 8 hoặc 9 điểm. Và hơn hết, các em có thể tự tin bước vào kỳ thi tiếng Anh Quốc gia mà không phải lo lắng, bận tâm vì mình yếu kém.

– VOCA giúp các em ghi nhớ từ vựng sâu hơn dựa trên Nguyên tắc nhắc nhở đúng thời điểm, và phương pháp ôn tập của Tony Buzan – Diễn giả hàng đầu thế giới về phương pháp học tập, cha đẻ của kỹ thuật Mindmap. Hệ thống sẽ tự động nhắc nhở người học: kiểm tra sau khi học 1 bài, kiểm tra trước khi vào bài mới, kiểm tra sau 7 bài, và cuối cùng là kiểm tra sau 30 bài. Đây là nguyên tắc tối ưu để giúp người học ghi nhớ từ vựng sâu sắc, và không rơi vào trạng thái “học trước quên sau”.

– VOCA có đầy đủ phiên bản học dành cho Máy tính/Laptop, ứng dụng trên Smartphone (điện thoại thông minh). Chính vì vậy, bạn có thể học VOCA ‘mọi lúc, mọi nơi’ (khi ở nhà, hay trên lớp học, tại công ty, hay trên xe buýt, hoặc lúc nằm trên giường ngủ..). Mọi rào cản về khoảng cách, hay thời gian sẽ bị phá bỏ, giúp bạn tăng tốc tới đích một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.

VOCA.VN LÀ GIẢI PHÁP HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ NÊN HỌC BỞI BAN KHOA GIÁO ĐÀI TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

Từ Vựng, Ngữ Pháp, Bài Tập Tiếng Anh 11 Unit 1 (Có Đáp Án): The Generation Gap.

Tiếng Anh 11 Unit 1: The Generation Gap I. Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 1 A. VOCABULARY II. Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 11 Unit 1 B. GRAMMAR

I. MODAL VERBS (ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU)

– Cách sử dụng

Động từ khuyết thiếu được dùng để nêu lên khả năng thực hiện hành động, sự bắt buộc, khả năng xảy ra của sự việc, v.v.

– Dạng khẳng định: S + must + V

Must: Diễn tả sự cần thiết hay bắt buộc mang tính chủ quan (do người nói quyết định)

Ví dụ: I must finish the exercises. (Tôi phải hoàn thành bài tập.)

(Tình huống: I’m going to have a party. (Tôi có ý định đi dự tiệc.))

II. INFFINITIVE WITH/ WITHOUT “TO”

1. Động từ nguyên mẫu có to (Infinitive with to)

Động từ nguyên mẫu có to được dùng làm:

* Chủ ngữ (subjects):

Ví dụ: To swim is good for our health.

Lưu ý: Trong tiếng Anh hiện đại, cấu trúc với chủ ngữ giả it thường được dùng hơn.

* Tân ngữ: (Object)

– Tân ngữ trực tiếp cho các từ

Ví dụ: We decided to have a baby.

* To-infinitive cũng được dùng sau các cụm từ:

Ví dụ: I’ve made up my mind to be a teacher.

* Sử dụng sau tính từ: I’m curious to know what he said.

* Dùng sau các nghi vấn từ trong lời nói gián tiếp (ngoại trừ why).

Ví dụ: I do not know what to do.

* Bổ ngữ:

– Bổ ngữ cho chủ ngữ (subjective complements)

Ví dụ: What you have to do is to work harder.

– Bổ ngữ cho tân ngữ (Objective complements)

Ví dụ: My mother wants me to become a doctor.

* Đứng sau các động từ sau để bổ nghĩa cho tân ngữ

Ví dụ: They urge me to go faster.

III. Bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 1 C. TASK

I. Phonetics and Speaking

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Question 1. A. access B. afford C. brochure D. casual

Question 2. A. behaviour B. determined C. counselor D. decisive

Question 3. A. donate B. compare C. campaign D. flashy

Question 4. A. experience B. mobility C. independent D. prioritise

Question 5. A. romantic B. solution C. protective D. elegant

Question 6. A. legal B. obey C. forbid D. impose

Question 7. A. constitution B. disrespectful C. sympathetic D. elongated

Question 8. A. generational B. interpersonal C. discrimination D. nationality

Question 9. A. studious B. unite C. mature D. involve

Question 10. A. frustrating B. charity C. impairment D. infectious

Question 11. A. opponent B. horizon C. synchronized D. canoe

Question 12. A. applicant B. acacia C. eternal D. outstanding

Question 14. A. automatic B. appreciation C. information D. independent

Question 15. A. mechanism B. minority C. eradicate D. alternative

II. Vocabulary and Grammar

Bài 1. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

A. relaxation B. disapproval C. perception

A. experienced B. fashionable C. conservative

A. objection B. responsible C. multi-generational

A. privacy B. relaxation C. rudeness

A. disrespect B. outweigh C. work out

A. should B. have to

C. ought to D. Must

A. must B. have to

C. should D. ought to

A. should B. ought to not

C. ought not to D. mustn’t

A. shouldn’t B. mustn’t

C. don’t have to D. ought not to

A. must B. should

C. ought to D. Both B and C

Bài 2. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 1. Despite being a kid, Tuan always helps his mother do the chores every day.

A. homework B. works

C. housework D. house duties

Question 2. When I was a child, my mother used to teach me table manners.

A. etiquette B. rule

C. problem D. norm

Question 3. Many parents find it hard to understand their children when they are teenagers.

A. adults B. elders

C. adolescents D. kids

Question 4. There’re many problems which are unavoidable when living in an extended family.

A. profits B. issues

C. views D. merits

Question 5. Mary has a strong desire to make independent decisions.

A. dependent

B. self-confident

C. self-confessed

D. self-determining

III. Reading

Bài 1. Choose the best anwers for the following questions.

It goes without saying that, however old their children are, parents still regard them as small kids and keep in mind that their offspring are too young to protect themselves cautiously or have wise choices. Therefore, they tend to make a great attempt to help their children to discover the outside world. Nevertheless, they forget that as children grow up, they want to be more independent and develop their own identity by creating their own opinions, thoughts, styles and values about life.

One common issue that drives conflicts is the clothes of teenagers. While teens are keen on wearing fashionable clothes which try to catch up with the youth trends, parents who value traditional clothes believe that those kinds of attire violate the rules and the norms of the society. It becomes worse when the expensive brand name clothes teens choose seem to be beyond the financial capacity of parents.

Another reason contributing to conflicts is the interest in choosing a career path or education between parents and teenagers. Young people are told that they have the world at their feet and that dazzling future opportunities are just waiting for them to seize. However, their parents try to impose their choices of university or career on them regardless of their children’s preference.

Indeed, conflicts between parents and children are the everlasting family phenomena. It seems that the best way to solve the matter is open communication to create mutual trust and understanding.

Question 1. Why do most parents still treat their teenage children like small kids?

A. Because children usually make mistakes

B. Because they think that children are too young to live independently.

C. Because they think that children can’t protect themselves well.

A. parents B. children C. mind

Question 3. What do parents usually do to help their children as they are young?

A. They prepare everything for their children.

B. They take care of their children carefully.

C. They encourage their children to explore the outside world.

Question 4. Which kinds of clothes do teenagers want to wear?

A. latest fashionable clothes

B. casual clothes

C. shiny trousers and tight tops

Question 5. According to the passage, what are parents’ viewpoints about the teenagers’ clothes?

A. Teenagers’ clothes get the latest teen fashion trends.

B. Teenagers’ clothes are too short and ripped.

C. Teenagers’ clothes are contrary to the accepted standards and values of the society.

Question 6. Why do teenagers want to choose their university or career?

A. They want to explore the world on their own.

B. They want to decide their future by themselves.

C. Both A and B are correct.

A. catch B. choose C. find

Bài 2. Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions.

In American, although most men still do less housework than their wives, that gap has been halved since the 1960s. Today, 41 per cent of couples say they share childcare equally, compared with 25 percent in 1985. Men’s greater involvement at home is good for their relationships with their spouses, and also good for their children. Hands-on fathers make better parents than men who let their wives do all the nurturing and childcare. They raise sons who are more expressive and daughters who are more likely to do well in school – especially in math and science.

In 1900, life expectancy in the United States was 47 years, and only four per cent of the population was 65 or older. Today, life expectancy is 76 years, and by 2025, it is estimated about 20 per cent of the U.S. population will be 65 or older. For the first time, a generation of adults must plan for the needs of both their parents and their children. Most Americans are responding with remarkable grace. One in four households gives the equivalent of a full day a week or more in unpaid care to an aging relative, and more than half say they expect to do so in the next 10 years. Older people are less likely to be impoverished or incapacitated by illness than in the past, and have more opportunity to develop a relationship with their grandchildren.

Even some of the choices that worry people the most are turning out to be manageable. Divorce rates are likely to remain high, and in many cases marital breakdown causes serious problems for both adults and kids. Yet when parents minimize conflict, family bonds can be maintained. And many families are doing this. More non-custodial parents are staying in touch with their children. Child-support receipts are rising. A lower proportion of children from divorced families are exhibiting problems than in earlier decades. And stepfamilies are learning to maximize children’s access to supportive adults rather than cutting them off from one side of the family.

Question 1. Which of the following can be the most suitable heading for paragraph 1?

A. Men’s involvement at home

B. Benefits of men’s involvement at home

C. Drawbacks of men’s involvement at home

D. Children studying math and science

A. 50% B. 41%

C. 25% D. 20%

A. are experiencing a shorter life expectancy

B. receive less care from their children than they used to

C. have better relationships with their children and grandchildren

D. may live in worst living conditions

Question 4. Which of the following is NOT true about divorce rates in the USA?

A. They will still be high.

B. They can cause problems for both parents and children.

C. More problems are caused by children from divorced families.

D. Children are encouraged to meet their separate parents.

A. comparable B. opposed

C. dissimilar D . constrasting

A. difficult B. challenging

C. demanding D. easy

A. getting divorced

B. minimizing conflict

C. causing problems to kids

D. maintaining bonds

A. positive B. negative

C. unchanged D. unpredictable

IV. Writing

Bài 1. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Question 1. Nobody in the class is as tall as Mike.

A. Everybody in the class is taller than Mike.

B. Somebody in the class may be shorter than Mike.

C. Mike is the tallest student in the class.

D. Mike may be taller than most students in the class.

Question 2. I haven’t got enough money to buy a new car.

A. I need more money to buy a new car.

B. I don’t want to spend more money on a new car.

C. A new car is not something I really need.

D. Money is not the most essential issue to buy a new car.

Question 3. I am really keen on playing sports.

A. I am a big fan of sports.

B. Playing sports makes me sick.

C. I am not really into sports.

D. I can’t stand sports.

Question 4. “I will come back home soon,” he said.

B. He offered to come back home soon.

C. He promised to come back home soon.

D. He suggested that he should come back home soon.

Question 5. He prevented his close friend from telling the truth.

A. He forbade his close friend to tell the truth.

B. He allowed his close friend to tell the truth.

C. He ordered his close friend to tell the truth.

D. He paid his close friend to tell the truth.

Bài 2. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Question 6. My brother speaks too loud. It is really annoying.

A. My brother is speaking too loud.

B. My brother likes to speak too loud.

C. My brother feels annoyed when he can’t speak too loud.

D. My brother is always speaking too loud.

Question 7. There is always conflict between parents and children. However, they still should talk and share things with each other.

A. Although there is always conflict between parents and children, they still should talk and share things with each other.

B. There is always conflict between parents and children, so they still should talk and share things with each other.

C. Unless there is always conflict between parents and children, they still should talk and share things with each other.

D. Not only there is always conflict between parents and children, but they still should talk and share things with each other.

Question 8. Your parents will help you with the problem. You should tell them the story.

A. Because your parents will help you with the problem, you should tell them the story.

B. Your parents will help you with the problem since you should tell them the story.

C. If your parents will help you with the problem, you should tell them the story.

D. Your parents will help you with the problem because you should tell them the story.

Question 9. Unemployment rate is high. This makes many children move back to their parents’ house.

A. Many children move back to their parents’ house, which makes high unemployment rate.

B. High unemployment rate forces many children to move back to their parents’ house.

C. Moving back to their parents’ house suggests that the unemployment rate is high.

D. It is necessary to move back to your parents’ house if unemployment rate is high.

Question 10. She is an honest person. She is also a very friendly one.

A. She is an honest but friendly person.

B. She is not only an honest but also a very friendly person.

C. Though she is a honest person, she is friendly.

D. Being honest is necessary to become friendly.

Question 11. “I have never been to Russia. I think I shall go there next year.” said Bill.

A. Bill said that he had never been to Russia and he thought he would go there the next year.

B. Bill said that he would have never been to Russia and he thinks he would go there the next year.

C. Bill said that he had never been to Russia and he thinks he will go there the next year.

D. Bill said that he has never been to Russia and he thinks he would go there the next year.

Question 12. People believed that Jane retired because of her poor health.

A. Jane is believed to have retired because of her poor health.

B. Jane was believed to have retired because of her poor health.

C. It is believed that Jane retired because of her poor health.

D. Jane retired because of her poor health was believed.

Question 13. The government knows the extent of the problem. The government needs to take action soon.

A. The government knows the extent of the problem whereas it needs to take action soon.

B. The government knows the extent of the problem so that it needs to take action soon.

C. Knowing the extent of the problem, the government needs to take action soon.

D. The government knows the extent of the problem, or else it needs to take action soon.

Question 14. The substance is very toxic. Protective clothing must be worn at all times.

A. Since the substance is very toxic, so protective clothing must be worn at all times.

B. So toxic is the substance that protective clothing must be worn at all times.

C. The substance is such toxic that protective clothing must be worn at all times.

D. The substance is too toxic to wear protective clothing at all times.

Question 15. John is studying hard. He doesn’t want to fail the exam.

A. John is studying hard in Oder not to fail the next exam

B. John is studying hard in Oder that he not fail the next exam

C. John is studying hard so as to fail the next exam

D. John is studying hard in Oder to not to fail the next exam

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Cập nhật thông tin chi tiết về Từ Vựng, Ngữ Pháp Tiếng Anh 11 trên website Theolympiashools.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!