Học English Online Ngay Tại Voz Part 2

*Lịch học-Time table* Thứ 2-Monday : Grammar BasicEmail:

Thứ 5-Thursday: Reading skill Thứ 7-Saturday: Listening skill Rules: No flame, No troll….:sexy: Hầu hết nhóm đều là những người không chuyên về sư phạm Anh Văn nên tất nhiên trong quá trình soạn và post sai sót là điều không tránh khỏi :D.Rất sẵn sàng nhận gạch từ các thím để thread được hoàn thiện và sớm lên Stick ngồi :sogood:

Facebook:……. [email protected] Thread chat Tiếng Anh: http://vozforums.com/showthread.php?t=158595&page=896

* so far = up to now: (cho đến giờ) đầu hoặc cuối câu He has read three books so far. Up to now, he has read three books.2. Diễn tả hành động vừa mới xảy ra just(vừa mới) * have/has + just + PII Could I speak to Jane, please? – I’m afraid she has just left. * recently = lately (gần đây)cuối câu I haven’t slept well recently/lately.3. Nhấn mạnh một hành động đã xảy ra trước thời điểm dự tính: already have/has + already+PII I’ve already seen this film.4.1. Nói đến một việc chưa xảy ra, nhưng chúng ta nghĩ rằng việc đó sẽ xảy ra: yet (câu phủ định): cuối câu I haven’t escaped yet.4.2. Hỏi một việc người nói nghĩ rằng phải xảy ra đã xảy ra chưa: yet (câu hỏi): cuối câu Has he finished his work yet?5. nói về các kinh nghiệm của con người, những việc đã làm hoặc chưa từng làm trong đời ever (đã từng) have/has + ever + PII Have you ever been to Australia? never (chưa từng) have / has + never + PII I’ve never seen a gorilla before.

I. Put in for or since 1. Jill has been in Ireland …………… Monday. 2. Jill has been in Ireland …………… three days. 3. My aunt has lived in Australia …………… 15 years. 4. Margaret is in her office. She has been there …………… 7 o’clock. 5. India has been an independent country …………… 1947. 6. The bus is late. We’ve been waiting …………… 20mins. 7. Nobody lives in those houses. They’ve been empty …………… many years. 8. Mike has been ill …………… a long time. He has been in hospital …………… October.II. Complete these sentences 1. Jill is in hospital. She chúng tôi been… in hospital since Monday. 2. I know Sarah. I ……. her for a long time. 3. Linda and Frank are married. They ……. married since 1989. 4. Brian is ill. He ……. ill for the last few days. 5. We live in Scott Road. We ……. there for 10 years. 6. Catherine works in a bank. She ……. in a bank for 5 years. 7. Alan has a headache. He ……. a headache since he got up this morning. 8. I’m learning English. I ……. English for 6 months.III. Make sentences with the Present Perfect and for or since 1. I/ not / play / tennis / last summer 2. I / know / her / more than 10 years. 3. I / not / eat / anything / lunchtime. 3. you / live / in this town / a long time? 4. Jill / be / a good friend / we were at school together. 5. you / see / Jack / the party last week?IV. Make sentences using the Present Perfect with already or yet 1.(I / not read / today’s newspaper) yet. 2. (you / decide / which one to buy) yet? 3. (I / explain / this to you three times) already. 4. (you / phone / Jane ) yet? 5. (the game / not finish ) yet. 6. (I / have / lunch) already. 7. (he / spend / all his money) already.V. Read and complete. Use the Present Perfect be / buy / eat / make (x2) / read / take / visit Dear Leslie, I’m on holiday, at last! My Dad (1)…… a cottage in Cornwall, it’s really beautiful! We (2) …… some beautiful little fishing villages and I (3) …… lots of photographs! I (4) …… kilos of ice-cream! Cornish ice-cream is very famous. I (5) a lot of new friends and we’re always out together. I (6) …… any books because I (7) …… very busy! What about you? You (8) …… any plans for your holiday? Write soon, Stanley.

Read the following passage and choose the item (a, b, c or d) that best answers each of the question about it.

Interview with Diana Towne My neighborhood is very convenient – it’s near the shopping center and the bus station. It’s also safe. But those are the only good things about living downtown. It’s very noisy – the street are always full of people! The traffic is terrible, and parking is a big problem! I can never park on my own street. I’d like to live in the suburbs. Interview with Victor Bord We live in the suburbs, and it’s just too quiet! There aren’t many shops, and there are certainly no clubs or theaters. There are a lot of parks, good schools, and vey little crime; but nothing ever really happens here. I would really love to live downtown.

1.What does the word “convenient” in line 1 mean? A.Close to something B.Beautiful chúng tôi from other places D.Noisy2.What does the word “it” in line 2 refer to? chúng tôi author’s neighborhood B.Shopping center chúng tôi station D.Downtown3.It’s easy for Diana to…… chúng tôi a place to park chúng tôi in the suburbs chúng tôi to another place chúng tôi to the bus station4.Diana……….. A.Likes to live in the suburbs B.Think that her neighborhood is too quiet C.Thinks that living in the suburbs is very convenient D.Feels that her neighborhood is not safe5.Which is the following is true? A.Diana’s neighborhood is convenient B.Diana doesn’t want to move to anywhere C.It’s too difficult for Diana to find a place to park her car D.Living downtown is better than living in the suburbs6.Which can be refered from the interview with Victor? A.Victor’s suburbs are noisy B.Victor’s can hear bird’s songs C.Victor can see the sky and the moon D.Victor’s neighborhood is noisy7.Which of the following is true? A.Victor can’t buy expensive things B.Victor can’t buy cheap things C.Victor can buy all things D.Victor can buy a car8.Which of the following is true? A.Victor can’t go out at night B.Victor always go out late at night C.Victor never see robbers D.Victor’s neighborhood is safe: very little crime9.Which of the following is true? A.Victor can see the movie stars B.Victor can join the football team C.Victor can’t go to the concert D.Victor can see actors and and actress10. Which of the following is true? A.Victor likes living in the country very much B.Victor likes living in the suburbs very much C.Victor likes going to all markets downtown D.Victor likes living in the central city very much

. Ví dụ: They had lunch together in the school ………… A. cafe B. restaurant C. canteen D. bar

Nhìn thấy có từ “school” ta có thể đoán được nghĩa của câu này là ” Họ ăn trưa cùng nhau ở cang-tin của trường”. Trong trường học không thể có quán cà phê, nhà hàng hay quán bar. Từ đó ta chọn được đáp án đúng là C.canteen.

bài giải kì trước:

Clothing

I change my clothes a lot. If I am going somewhere fancy, I wear a dress. I wear stockings on my legs, and I wear a pair of nice shoes. If I am going to play sports, I wear a sweatshirt and jeans. If I am going to the beach, I wear a bathing suit or a bikini. My brother wears swimming trunks to the beach. At work, I wear a skirt and a blouse. Underneath my clothes, I wear underwear. A lady wears a bra and panties as underwear. A man wears boxer or jockey shorts as underwear. Today, I am wearing a blouse and a pair of jeans over my underwear. I have socks and shoes on my feet. In the summer, I often wear sandals on my feet. In the summer, the tops that I wear are usually sleeveless. I usually wear shorts in the summer. Sometimes, I wear a sweater or a jacket if the weather is cool. I wear a cap or a hat on my head. I wear a belt to hold up my jeans or my slacks. Women sometimes wear a dress or a skirt. Men wear a pair of slacks and a shirt. Some men wear a suit and a shirt and tie. If it is very cold outside, I wear a winter coat. If it is cold, I like to wear gloves or mittens on my hands. Sometimes, I wrap a scarf around my neck to keep warm. I wear a toque on my head in cold weather. I wear boots on my feet in the winter. If it is raining, I wear a raincoat. The way that I dress depends a lot on the weather.

Bài tập kì này:

Re: [Xin gạch] Học English Online ngay tại Voz

:)) Theo mình hiểu thế này, “so” nó không hoàn toàn giống từ “quá” đâu.

thường thì dùng “so” thế này.

The man i met was so sexy, that he turned me on :))

The man i met was so sexy, like my ex..

“so” thường để diễn tả một chừng mực, chứ không có nghĩa hoàn toàn như “too”

sai đừng gạch :))

Re: [Xin gạch] Học English Online ngay tại Voz

Không hẳn khác.

Đại loại như này.

Thằng này quá khoẻ.

Và thằng này khoẻ đến mức nâng được tạ 200kg.

Trường hợp 1 thì dùng too.

Trường hợp 2 thì dùng so.

“So” người ta hay dùng trong những văn cảnh để định mức, so sánh, để diễn tả sâu xa hơn..

Re: [Xin gạch] Học English Online ngay tại Voz

2) dạy từ cấp độ câu và mệnh đề luôn (tương đương chương trình cấp 3, skip phần cấp 2)

Re: [Xin gạch] Học English Online ngay tại Voz

Mình giúp đc grammar và cần đc giúp về listening. Có cao nhân nào ko 😀 ? Edit : reading chắc cũng có thể giúp đc, nhà vẫn còn kha khá tài liệu

Re: [Xin gạch] Học English Online ngay tại Voz

Nói thật các thím muốn học mau tiến bộ thì cố mà thống nhất 1 cái lịch + định hướng cụ thể nên học gì, dạy gì rồi nhớ đi thực hành cho đều vào mới mau lên đc. Mà ít nhất 1 nhóm phải có 1,2 ng kha khá tiếng anh một tí thì học mới mau lên, chứ toàn gà mờ học với nhau cũng vất lắm 😀 Bạn liệt kê xem cần những phần nào ?

Re: [Xin gạch] Học English Online ngay tại Voz

Re: [Xin gạch] Học English Online ngay tại Voz

Any requirements else? :beauty:

Yeah, let’s practise together :gach:

Re: [Xin gạch] Học English Online ngay tại Voz

1. I …… a student from Brazil. 2. My parents …… (not) rich. 3. My father …… a teacher. 4. My mother …… (not) Brazilian. 5. She …… from America. 6. I …… twenty years old. 7. My little brother …… two. 8. My older brothers …… (not) students. 9. They …… in the army. 10. It …… often very hot in Brazil.II. Write the sentences 1. I / Dave (+) 2. you / silly (-) 3. I / seven (+) 4. you / fat (-) 5. I / good ? 6. you / ten (+) 7. I /sad (-) 8. you / a bird ?

Khi học 1 thời, cần nắm vững: 1. Cách sử dụng (dùng để diễn tả hành động như thế nào) 2. Cách thành lập thời (cách chia động từ) 3. Các thành phần trạng ngữ thường đi với thời đó (giúp ích khá nhiều cho btập chia động từ)

I. Uses: Chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn để: 1. Diễn đạt các hành động lặp đi lặp lại (thói quen, lịch trình): I always get up at 6 o’clock. 2. Diễn đạt các chân lý, các định lý khoa học, các sự thật: The sun rises in the east and sets in the west. She comes from France. 3. Diễn đạt các hành động có tính chất lâu dài: We live in London. 4. Diễn đạt trạng thái, cảm xúc, ý kiến: She feels tired. I don’t think she likes her new job.II. Cách chia động từ ở thì HTĐ S + V (s/es) S + do not / does not + V Do / Does + S + V? – Chia động từ nếu chủ ngữ là ngôi thứ 3 số ít (1) Động từ kết thúc bởi: -s, -ss, -sh, -ch, -o, -x, -z: + -es (2) Động từ kết thúc bởi -y, trước -y là phụ âm: -y  -ies (3) Các trường hợp còn lại: + -sIII. Time markers 1. Các trạng từ tần suất: always, never, usually, seldom, rarely, … 2. Every day, every morning, every summer, every year … 3. In the morning, in the evening, at night, at 6 o’clock, …

I. Finish each of these sentences using one of the verbs provided. Remember to add -s or -es if necessary fly – study – finish – eat – sell – smoke – drink – live 1. He ……… toast for breakfast. 2. I ……… coffee three times a day. 3. My father ……… a new language every year. 4. She ……… to New York once a month. 5. He ……… ten cigarettes a day. 6. They ……… in Ireland. 7. He ……… work at 6 o’clock. 8. I ……… fruit in a shop.II. Write the negative sentences using the suggested words

1. he / not live / in Mexico 2. she / not work / in a bank 3. Paul / not listen / to the radio 4. we / not speak / French 5. you / not listen / to me 6. my car / not work 7. I / not drink / tea 8. Sheila / not eat / meat 9. I / not understand / you 10. I / not play / golfIII. Use these words to form a correct sentence

1. Fiona / love / cats ? 2. Ralf / get up / at 10 o’clock (-) 3. Dave / play / basketball / every day (+) 4. Zoe / wear / pink T-shirt (+) 5. Ralf / drive / a big car? 6. Brian / drink / tea / in the morning (-) 7. Corky / eat/ biscuits / every day ? 8. Brian / buy / ice-creams / on Sundays (-)

(Thì Hiện Tại Tiếp Diễn)1. Uses: Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả hành động: a/ Đang xảy ra tại thời điểm nói: The bus is coming b/ Xảy ra trong khoảng thời gian gần với thời điểm nói, hành động có tính chất tạm thời -What are you doing these days? – I’m learning Spanish. c/ always + hiện tại tiếp diễn: dùng để phàn nàn – Why are you always forgetting to bring some oil with you?2. Form:

(+) Long form Short form I am eating. I’m eating He/She/It is eating. He’s/She’s/It’s eating. We/You/They are eating. We’re/You’re/They’re eating. (-) I am not eating. I’m not eating. He/She/It is not eating. He/She/It isn’t eating. We/You/They are not eating. We/You/They aren’t eating. (?) Am I eating? Is he/she/it eating? Are you/we/they eating?3. Cách thêm -ing vào sau động từ: a. Với hầu hết các động từ, ta thêm đuôi -ing vào sau động từ: listen  listening, play  playing… b. Động từ kết thúc bởi “1 phụ âm + -e”  bỏ “-e” thêm -ing: take  taking, talking  talking … c. Động từ kết thúc bởi “-ie”  đổi “-ie” thành “y” rồi thêm -ing: lie  lying, … d. Với hầu hết các động từ kết thúc bởi “1 phụ âm + 1 nguyên âm + 1 phụ âm”  gấp đôi phụ âm cuối rồi thêm -ing: run  running, swim  swimming4. Time markers: now, at the moment, at present, today, this week, …5. Chú ý: – Chúng ta không thường sử dụng thì Hiện tại Tiếp diễn trong các trường hợp: * Diễn đạt suy nghĩ và ý kiến: I like tennis. (NOT I am liking tennis.) * Với các động từ trạng thái (stative verbs): know, believe, understand, remember, mean, hear, see, like, love, hate, want, … – think và have: * Không sử dụng think ở thì HTTD để diễn đạt ý kiến: I think he’s nice. (NOT I am thinking he’s nice.) Có thể sử dụng think ở thì HTTD để diễn đạt hành động: I am thinking about my plan. * Không sử dụng have để diễn đạt sự sở hữu: I have a car. (NOT I am having a car.) Có thể sử dụng have ở thì HTTD để diễn đạt hành động: I am having breakfast.

I. Finish the postcard using the verbs in brackets in the Present Continuous. Dear Peter, Jenny and I (1)… (stay) here for a week. The sun (2) … (shine) and it’s very hot. We (3) … (sit) on the beach and I (4) … (drink) an orange juice. We (5) … (not / swim) because we’re both tired. We (6) … (watch) the boats on the sea at the moment. They (7) … (travel) fast, but I can see fifteen or sixteen. Jenny (8) … (read) her book, and I (9) … (write) all the postcards! Jim and JennyII. Put a circle (o) next to a correct sentence, and a cross (×) next to a wrong sentence, then correct the wrong ones. She’s liking pop music. × He’s learning French. (o) 1. They’re enjoying the film. 2. We’re loving ice-cream. 3. She’s believing he’s right. 4. John’s thinking about my idea. 5. He’s having lunch at the moment. 6. She’s eating a banana. 7. He thinks it’s a good idea. 8. “Huge” is meaning “very big.” 9. Mick is knowing Jane. 10. She’s hating classical music.

1. He doesn’t live in Mexico. 2. She doesn’t work in a bank. 3. Paul doesn’t listen to the radio. 4. We don’t speak French. 5. You don’t listen to me. 6. My car doesn’t work. 7. I don’t drink tea. 8. Sheila doesn’t eat meat. 9. I don’t understand you. 10. I don’t play gold.

III. Use these words to form a correct sentence

1. Does Fiona love cats? 2. Ralf doesn’t get up at 10 o’clock. 3. Dave plays football every day. 4. Zoe wears pink T-shirt. 5. Does Ralf drive a big car? 6. Brian doesn’t drink tea in the morning. 7. Does Corky eat biscuits every day ? 8. Brian doesn’t buy ice-creams on Sundays.

1. are staying 2. is shining 3. are sitting 4. am drinking 5. aren’t swimming 6. are watching 7. are travelling / are traveling 8. is reading 9. am writingII. Put a circle (o) next to a correct sentence, and a cross (×) next to a wrong sentence, then correct the wrong ones. 1. o 2. × We love ice-cream. 3. × She believes he’s right. 4. × John is thinking about my idea. 5. o 6. o 7. o 8. × “Huge” means “very big”. 9. × Mick knows Jane. 10. × She hates classical music.

Re: [Xin gạch] Học English Online ngay tại Voz

bạn hỏi thế chung chung quá @@ tuy nhiên theo như những thứ mình biết thì SO FAR được dùng trong những trường hợp sau: 1) SO FAR (mảng kiến thức về thời-TENSES): tính đến giờ (up until now / up to now) I have used up 6 cans of Neptune so far. 2) SO FAR (mảng kiến thức về SO-SUCH): đến thế thôi / đến một chừng mực nhất định nào đó. (còn có thể nói: So far and no further.) I could only help you so far. / I could only help you so far and no further. 3) Go so/as far as to … (mảng thành ngữ): tình nguyện làm 1 việc gì đó (với 1 mức độ ngoài tưởng tượng/ngoài mong chờ của người nói) I didn’t think he would go so far as to leave her after such a long time. 4) so far, so good (thành ngữ): tính đến thời điểm này, công việc vẫn thành công (tuy nhiên công việc chưa hoàn thành xong) 5) in so far as: theo như … / theo mức độ …. In so far as I know, he is an honest person. 6)so near and yet so far: chỉ 1 việc suýt nữa thành công (gần thành công thì fail)

Re: [Xin gạch] Học English Online ngay tại Voz

* Trả lời câu hỏi Yes/No: Lỗi này thường gặp trong giao tiếp hơn là khi học ngữ pháp: 1) Do you like ice-cream? Yes, I do. (Yes, I like ice-cream.) No, I don’t. (No, I don’t like ice-cream,) (phần này chắc chắn ko vấn đề gì) Tuy nhiên các bạn có thể mắc lỗi khi câu hỏi bắt đầu bằng DON’T 2) Don’t you like this film? Yes, I do. (Yes, I like this film.) No, I don’t. (No, I don’t like this film.) Vậy câu trả lời Yes/No KHÔNG PHỤ THUỘC vào DO hay DON’T ở câu hỏi mà phụ thuộc vào thể KHẲNG ĐỊNH hay PHỦ ĐỊNH của ĐỘNG TỪ trong câu trả lời.

1. She studies very hard. 2. David is tired. 3. I must go now. 4. My mother is cooking in the kitchen. 5. We go to school by bike. 6. They are busy at the moment. 7. Linda works in the bank. 8. She visits her uncle twice a month.II. You meet Jane, an English girl, in Paris. Use the words in brackets to ask her some questions. 0. (like/it here) You: Do you like it here? Jane: Yes, I do. 1. (study / French) You: ………………………… Jane: Yes, I am. 2. (like / French music) You: ………………………… Jane: Yes, I do. 3. (stay / in the centre) You: ………………………… Jane: No, I’m not. 4. (have got / a flat) You: ………………………… Jane: Yes, I have. 5. (work / in Paris) You: ………………………… Jane: No, I don’t. 6. (like / French food) You: ………………………… Jane: Yes, I do.

III. You want to study in London. You telephone a language school to ask some questions. Put these words in the right order to make questions.

1. of London / is / near the centre / the school/? 2. much homework / give / do / the teachers/? 3. the classes/small/are/? 4. organize/trips/does/the school/? 5. pay/I/can/by credit card/?

I. Put “Who/What/Which/How” in the gaps 1. ………… do you eat for breakfast? Fish, peas and potatoes. 2. ………… are you writing to? Mary. 3. ………… restaurant do you prefer, the Pizza Palace or the Spaghetti King? The Pizza Palace. 4. …………’s the answer to question 13? I don’t know. 5. ………… bus do we take to the museum, the number 24 or the number 38? 38. 6. ………… do you invite to the party? Tony, Steve and Kathryn. 7. ………… pen is yours, the green one or the blue one? Green. 8. ………… are you doing at the weekend? I’m driving to Bristol. 9. …………’s the capital of Scotland? Edinburgh. 10. …………’s the boy in the photo? My cousin. 11. …………do you go to school? I walk.

1. How is she get to work in the morning? 2. Where do you go for your holidays? 3. How is your father? 4. Why do you working so hard at the moment? 5. Where does Peter now? 6. Whose does this villa belong to? 7. Why do your mother go to the bank every day? 8. Where do Mike live?

1. Linda is tired. 2. I often meet Joanna at a disco in the centre of town. 3. I’m looking for a new job because I want more money. 4. The nearest hospital is in Park Street. 5. They are going to a party now. 6. This book is Jack’s. 7. He is studying English at a school in London. 8. I always catch the first train. 9. My father goes to work by motorbike. 10. We are studying English at the moment.

1. cola / be / there / in that bottle 2. rooms / be / there / in this hotel? 3. homework / you / have got 4. boys / your class / have 5. orange juice / be / there / in the fridge 6. English books / you / have got 7. salt / be / there / in this soup 8. time / we / have gotII. Quiz champion Claude Jennings is answering questions. Put in these words and phrases. There are 3 extra. how far, how long, how often, how many, what, what color, what kind, when, where, who 1. … is the Greek flag? Blue and white. 2. … centimeters are there in a kilometer? A hundred thousand. 3. … is Melbourne? It’s in Australia. 4. … is Sirius? It’s a star. 5. … is it from Los Angeles to San Francisco? About 400 miles. 6. … do people organize the Olympic Games? Every four years. 7. … is a game of football? 90 minutes.

1. your husband/be? He is 34. 2. languages / be / in the world? More than 6,500. 3. it / be / from here to the airport? It’s 25 km. 4. the meal / cost? It isn’t very expensive. 5. the film/last? It lasts 2 hours. 6. the postman/come? He comes twice a day. 7. cheese / you / want? I want half a kilo.

1. What time leaves the train? 2. How long is it from your house to school? 3. How many bottle of juice do you want? 4. How much does Mary spend time on TV every day? 5. How often does Pat and his friends go to the library? 6. What do you usually in the evenings? 7. How much is your new watch cost?

I. Make Yes/No questions from these statements 1. Does she study hard? 2. Is David tired? 3. Must you go now? 4. Is your mother cooking in the kitchen? 5. Do you go to school by bike? 6. Are they busy at the moment? 7. Does Linda work in the bank? 8. Does she visit her uncle twice a month?II. You meet Jane, an English girl, in Paris. Use the words in brackets to ask her some questions. 0. (like/it here) You: Do you like it here? Jane: Yes, I do. 1. (study / French) You: Are you studying French Jane: Yes, I am. 2. (like / French music) You: Do you like French music? Jane: Yes, I do. 3. (stay / in the centre) You: Are you staying in the centre? Jane: No, I’m not. 4. (have got / a flat) You: Have you got a flat? Jane: Yes, I have. 5. (work / in Paris) You: Do you work in Paris? Jane: No, I don’t. 6. (like / French food) You: Do you like French food? Jane: Yes, I do.

1. of London / is / near the centre / the school/? Is London near the centre of London? 2. homework / give / do / the teachers/? Do the teachers give much homework? 3. the classes/small/are/? Are the classes small? 4. organize/trips/does/the school/? Does the school organize trips? 5. pay/I/can/by credit card/? Can I pay by credit card?

1. How is Linda? 2. Where do you often meet Joanna? 3. Why are you looking for a new job? 4. Where is the nearest hospital? 5. Where are they going? 6. Whose is this book? 7. Where is he studying English? 8. Which train do you always catch? 9. How does your father go to work? 10. What are you doing at the moment?

1. How much cola is there in that bottle? 2. How many rooms are there in this hotel? 3. How much homework have you got? 4. How many boys does your class have? 5. How much orange juice is there in the fridge? 6. English books / you / have got 6. How many English books have you got? 7. How much salt is there in this soup? 8. How much time have we got?II. Quiz champion Claude Jennings is answering questions. Put in these words and phrases. There are 3 extra. how far, how long, how often, how many, what, what color, what kind, when, where, who 1. What color 2. How many 3. Where 4. What 5. How far 6. How often 7. How long

1. How old is your husband? 2. How many languages are there in the world? 3. How far is it from here to the airport? 4. How much does the meal cost? 5. How long does the film last? 6. How often does the postman come? 7. How much cheese do you want?

Re: [Xin gạch] Học English Online ngay tại Voz

học từ vựng thì cứ đọc nhiều vào,như ngày nào cũng đọc báo,truyện tranh,games dàn trận có thoại nhiều càng tốt…chả cần phải nhớ đâu,cứ thế,ngày nào cũng gặp riết nó quen :sogood:

Re: [Xin gạch] Học English Online ngay tại Voz

Passage 1:1.B 2.A 3.D 4.C 5.C Passage 2:1B 2B 3B 4A 5B 6B 7A 8B 9A 10B Dialogue 1:1A 2B 3A 4C 5A Dialogue 2:1A 2C 3B 4A 5B 6B 7B 8A

Read the following passage and choose the item that best answers each of the questions about it:

My best friend’s full name is Stuart Kenneth Young. His family call him Ken, for short, but his nickname at school is “Sky”! . He was born in Manchester, but now he lives in Newcastle. .Sky is fifteen years old. He is 1.65 m tall and he weighs 50 kilos. He’s got short brown hair and dark brown eyes. .He is interested in all kinds of sports and music . His favourite group is U2, but his favourtite singer is Bryan Adams. Sports View is his favourite(sở thích,yêu thích) TV program . Sky’s favourite food is pizza. He hates people who smoke all the time.I like Sky because he’s got a good sense of humour(hài hước) . I also like him because he’s a great dancer.

1.Who is Stuart Kenneth young? chúng tôi best friend chúng tôi author’s best friend C.Sky’s classmate D.Sky’s next-door neighbor

2.Where does he live? chúng tôi Newcastle chúng tôi Manchester chúng tôi the United States D.A and B 3.Stuart likes…..? chúng tôi kinds of sport and music B.U2 C.Bryan Adams chúng tôi are correct 4.Stuart is good at…….. A.Music B.sport C.Dancing chúng tôi are correct 5.Which of the following is not true? A.Stuart is fifteen years old B.Stuart’s eyes are dark brown C.Stuart like pizza and people who smoke all the time D.stuart has a good sense of humor.

Laura was born in Padua, a lovely, old town in Italy, but now she lives in Germany with her husband and their four children. However, her husband isn’t German, he’s English. He works in the Finance Department (Phòng tài chính ) of an international company in Stuttgart. Their children are all bilingual( Song ngữ). They speak English and Italian, but at home they usually speak Italian, even with their father. And now they’re learning German at school and from their friends. They’re very lucky! Laura and her family live in a big, old flat(Căn hộ) in the middle of Stuttgart, near the park. The flat has got six rooms, a large kitchen and two bathrooms. There’s a living- room, a dining-room, a small study(Phòng học) and three bedrooms. The two boys are twelve and ten and they share a bedroom. The two girls are eight and six and share another bedroom. The girls like to share a bedroom, but the boys don’t. Laura doesn’t go out to work. She wants to take an intensive German course first. (Cô ấy muốn học khóa học chuyên sâu về tiếng Đức trước khi đi làm).Her husband, Douglas, often has meetings in the USA, and then Laura is alone with the children. But that’s not a problem for Laura because she makes friends(Kết bạn) very easily. She’s already got a small group of international(Quốc tế) friends from Ireland, Switzerland, Spain, and, of course, Italy, and they often meet for coffee and a chat

1.What is the main idea of this reading text? chúng tôi is about Italy and Germany chúng tôi is about Laura and her family chúng tôi is about children chúng tôi is about living abroad 2.Laura and her husband are both from Italy A.True B.False 3.Their children were born in England A.True B.False 4.Laura’s husband is bilingual A.True B.False chúng tôi family lives in a modern flat in the middle of town A.True B.False

6.The two boys like to share a bedroom A.True B.False chúng tôi children only speck German at their new school A.True B.False 8.Laura is so sad because her husband is not always at home A.True B.False 9.Laura has a swiss friend A.True B.False 10.Douglas often has meetings in Russia A.True. B.False

Read the dialogue(đoạn hội thoại) and choose the correct answer. Each question has only one correct answer.

Directions to the Museum Tourist: Excuse me, can you help me? I’m lost! Person: Certainly(Chắc chắn rồi), where would you like to go? Tourist: I’d like to go to the museum, but I can’t find it. Is it far? Person: No, not really. It’s about a 5 minute walk. Tourist: Maybe I should call a taxi … Person: No, no. It’s very easy. Really. I can give you directions(Hướng dẫn) Tourist: Thank you. That’s very kind of you. Person: Not at all. … Now, go along this street to the traffic lights(Đèn giao thông). Do you see them? Tourist: Yes, I can see them. Person: Right, at the traffic lights, turn left into Queen Mary Avenue. Tourist: Queen Mary Avenue. Person: Right. Go straight on. Take t

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí

Những web học tiếng Anh miễn phí mà Abler tìm được Học tiếng Anh toàn diện với VOCA

Có tổng cộng 3 con đường cho bạn lựa chọn, đó là học tiếng Anh theo từng kỹ năng, học tiếng Anh theo lộ trình và cuối cùng là theo chứng chỉ.

Tại VOCA, bạn đọc sẽ được tiếp cận tiếng Anh theo nhiều hướng khác nhau như qua bài hát, âm thanh, hình ảnh, video, trò chơi,… rất đa dạng và không gây nhàm chán.

Các lộ trình học tiếng Anh tại VOCA sẽ được cá nhân hoá và đi theo đúng con đường mà bạn mong muốn, đảm bảo kết quả đầu ra cao nhất cho bạn.

Luyện kỹ năng nghe và đọc với chúng tôi

Nếu bạn đang tìm kiếm một trang web học listening và reading miễn phí thì chúng tôi là một sự lựa chọn không thể tuyệt vời hơn.

Phía bên trái giao diện web sẽ có các mục là các dạng câu hỏi, số lượng câu hỏi và độ cập nhật, bạn đọc sẽ lựa chọn thể loại mình muốn làm sau đó chọn topic mà mình thích để làm bài test.

Điểm hay của chúng tôi là luôn có các phần show workspace, nghĩa là các phần ghi chú khi làm bài test.

Sau khi nộp bài hệ thống sẽ tự động sửa lỗi sai và hiển thị bản viết của bài nghe cùng vị trí của các câu trả lời ở trong đó.

Vậy nên, nếu luyện tập trên trang web này hàng ngày thì chắc chắn kỹ năng nghe và đọc của bạn sẽ tốt lên rất nhiều đấy!

Địa chỉ tiếp theo là Alber muốn giới thiệu cho bạn chính là Essay forum. Đây chắc hẳn là một trang web không còn xa lạ gì đối với những bạn đã và đang học tiếng Anh.

Đây là một diễn đàn vô cùng nổi tiếng dành cho ai muốn cải thiện kỹ năng writing. Tại đây, bạn đọc không những được xem bài viết của những người trước đó và nhận xét của đội ngũ giám khảo dày dặn kinh nghiệm mà chính bạn cũng có thể post bài viết của mình lên để được nhận xét đấy!

Talk English – trang web học nói miễn phí

Để nói lưu loát tiếng Anh thì bạn không thể chỉ dành 1 khoảng thời gian nào đó trong ngày để học giống như những kỹ năng khác mà cần phải thực hành thật nhiều, áp dụng trong cuộc sống hàng ngày để có kết quả tốt nhất. T

alk English là một trang web khá tuyệt vời khi không chỉ giúp bạn rèn luyện cách phát âm mà còn hướng dẫn cách ứng xử trong cuộc sống hàng ngày nhờ những đoạn voice hay video ngắn về các đoạn hội thoại giữa những người bản xứ với nhau nữa đấy!

English Central là một địa chỉ học từ vựng vô cùng hữu ích mà Abler muốn chia sẻ với bạn.

Tại đây bạn sẽ được học từ vựng qua video nói tiếng Anh của người bản xứ với vô vàn các thể loại khác nhau cùng 3 mức độ: sơ cấp, trung cấp và cao cấp, tuỳ thuộc vào lựa chọn của bạn.

Tại mỗi video bạn sẽ chọn những từ bạn chưa biết, hệ thống sẽ hiển thị cách phát âm và giải thích nghĩa của từ đó.

Đây là một cách học tiếng Anh rất hiệu quả mà lại không gây nhàm chán phải không nào!

Tổng kết

Việc học tiếng Anh chưa bao giờ là dễ dàng và đòi hỏi sự kiên trì cùng một niềm yêu thích nhất định với ngôn ngữ này, tuy nhiên để đạt tới thành công thì cần phải thực sự cố gắng.

Các Trang Web Học Tiếng Anh

Hãy truy cập nguồn tài liệu tiếng Anh trên mạng hoàn toàn miễn phí của Hội đồng Anh.

Học tiếng Anh qua các bài tập

Bạn có thể học tiếng Anh trực tuyến hoàn toàn miễn phí sử dụng trang web của Hội đồng Anh dành cho học viên Người lớn. Trang web bao gồm hàng tram trang tài liệu audio, text, video, và hơn 2000 bài tập tương tác. Bạn cũng có thể trở thành thành viên và đóng góp tài liệu cho trang web, kết nối với các thành viên khác, và tải tài liệu hoàn toàn miễn phí.

LearnEnglish website

Học tiếng Anh qua các trò chơi

Bạn có thể học tiếng Anh một cách vui và thú vị thông qua các trò chơi và truyện cười. Bạn có thể tìm kiếm các trò chơi với nhiều phong cách khác nhau giúp luyện tiếng Anh hoặc chỉ đơn giản vì mục đích giải trí.

LearnEnglish website: Fun & Games

Học tiếng Anh qua tài liệu audio và video

Chúng tôi cung cấp một lượng lớn tài liệu audio và video phục vụ việc thực hành ngôn ngữ. Những tài liệu này bao gồm các câu truyện dạng audio, các chương trình dạy tiếng Anh được sản xuất bởi BBC, và các video hướng dẫn cách giao tiếp chính xác trong các trường hợp khác nhau.

LearnEnglish website: Listen & Watch

Học tiếng Anh sử dụng di động

Hội đồng Anh đã phát triển một lượng lớn các ứng dụng trên di động cho việc học tiếng Anh, sử dụng trên các thiết bị khác nhau như iPhone, iPad, Nokia, Samsung, Ovi, và Android. Những ứng dụng này bao gồm các file audio, phim truyền hình, quiz, các trò chơi và bài tập giúp luyện ngữ pháp, từ vựng, và phát âm.

LearnEnglish website: Apps

Học tiếng Anh cho Trẻ em

LearnEnglish Kids là một trang web vui và bổ ích giúp trẻ từ 5-12 tuổi học tiếng Anh. Trang web cung cấp các trò chơi từ vựng và ngữ pháp, các bài hát, câu truyện, video, và một lượng lớn bài tập giúp phát triển các kỹ năng ngôn ngữ. LearnEnglish Kids đồng thời cũng rất hữu ích với giáo viên và phụ huynh với hàng trăm tài liệu có thể in được, đồng thời hỗ trợ phụ huynh trong việc giúp trẻ tự học tại nhà.

LearnEnglish Kids website

Học tiếng Anh cho Thanh thiếu niên

Nếu bạn trong độ tuổi thanh thiếu niên và muốn học tiếng Anh, LearnEnglish Teens là một trang web hữu ích. Được thiết kế cho lứa tuổi 13 đến 17, trang web cung cấp các bài luyện và tips chuẩn bị cho các kỳ thi, bổ trợ kiến thức ngữ pháp và từ vựng, cùng nhiều bài tập, video, trò chơi, câu đố vui và bổ ích.

LearnEnglish Teens website

Tiếng Anh Thương mại

Bạn đã có thể sử dụng tiếng Anh nhưng muốn cải thiện vốn tiếng Anh dùng trong môi trường làm việc thương mại? Bạn có bao giờ băn khoăn liệu vốn tiếng Anh của mình đã đạt chuẩn thương mại hay chưa? Bạn có ý định làm việc tại một tổ chức, cơ quan ở nước ngoài sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh? Chúng tôi có một nguồn tài liệu giúp bạn bồi dưỡng vốn tiếng Anh thương mại phục vụ đúng mục đích của mình.

LearnEnglish website: Business & Work

Học tiếng Anh với Bóng đá

Nếu bạn đang học tiếng Anh và đồng thời có sở thích bóng đá, Premiere Skills English sẽ giúp bạn bồi dưỡng vốn tiếng Anh trong quá trình tìm hiểu về các câu lạc bộ và cầu thủ giải ngoại hạng Anh. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về các trận đấu và luật thi đấu giải ngoại hạng Anh thông qua các trò chơi và đố vui.

Premier Skills English website

Ra Tết Có Thím Voz Nào Muốn Học Tiếng Nhật Không ? Part 1

Ra tết có thím Voz Hà Nội nào muốn học tiếng Nhật không ?

Em và thằng bạn đang có hướng mở 1 câu lạc bộ cho những người thích học ngoại ngữ, mà ban đầu là tiếng Nhật, nhưng bọn em sẽ hướng dẫn học như ở trung tâm vậy. Chẳng nói các thím cũng biết hiện tiếng Nhật đang rất rất hot ở Việt Nam, đặc biệt các ngành kĩ thuật nhu cầu nhân lực tiếng Nhật khá lớn, mà người giỏi lại ít vì thứ tiếng này khó quá, nhanh nản kể từ bảng chữ cái :byebye: Em với thằng bạn em đều học kĩ thuật, đến với tiếng Nhật như cái duyên, vì đều tự học ở nhà cả ( em hiện đã có N3, đang ôn N2, thằng kia đã có N2 méo biết có đang ôn N1 không ). Thím nào tin tưởng, muốn tầm sư học đạo thì có thể xem xét nhá, bọn e dạy theo các cách hoàn toàn mới, thú vị do chính bọn e tự soạn một số giáo trình kiểu như này này Mục tiêu chính là truyền cảm hứng cho mọi người, còn về giờ giấc thì có các ca từ 8h30 – 11h, 13h30 – 16h, 19h – 21h30 , tiền học chắc khoảng 500k/ tháng, trước e 2 lớp cho các Vozer lấy 380k/ tháng nhưng phòng học không ổn lắm nên định đầu tư nơi tốt tốt chút các thím ạ. Các thím cứ xem xét rồi có gì đăng kí vào link này nhahttps://docs.google.com/forms/d/1OqO…HXEM0/viewform

Re: Ra tết có thím Voz nào muốn học tiếng Nhật không ?

Re: Ra tết có thím Voz nào muốn học tiếng Nhật không ?

Ở mô k nói ae sao bít:angry:

Sent from my iPhone 6 Plus using vozForums

Re: Ra tết có thím Voz nào muốn học tiếng Nhật không ?

HN thtuf bí tay rồi:((

Sent from my iPhone 6 Plus using vozForums

Re: Ra tết có thím Voz nào muốn học tiếng Nhật không ?

Đang học đông du, cô giáo xinh , gần nhà, học phí rẻ hơn 😀

Sent from my iPhone 5c using vozForums

Re: Ra tết có thím Voz nào muốn học tiếng Nhật không ?

Re: Ra tết có thím Voz nào muốn học tiếng Nhật không ?

Nhưng đi tìm từ đông sang tây, hết tây đến tàu, nhưng hầu như chỗ nào cũng vắng tanh như chùa bà đanh. Voz cũng có mấy topic, nhưng sau một thời gian thì đều chìm nghỉm cả. :stick:

Re: Ra tết có thím Voz nào muốn học tiếng Nhật không ?

Quen mà. Mình vẫn còn nhớ mà. :sexy:

Sinh hoạt, giúp đỡ được vài người, mà lâu lâu mới có người mới hỏi, nên mình cũng ít check, mấy hôm nay vào lại xem có gì hót thì mới biết nó sập cmnr. :stick:

Re: Ra tết có thím Voz nào muốn học tiếng Nhật không ?

chú có khi ngang tuổi thằng này đấy :angry:… thấy nick babyheo là tươm tướp :sweat:

Re: Ra tết có thím Voz nào muốn học tiếng Nhật không ?

Mình cũng đang tự ôn N3, ngày càng thấy đuối. Thời gian dảnh làm web ôn tập jlpt, sưu tầm đề củ 1990-2007, gần ngày thi các bro vào ôn chung cho vui nha http://freeonlinejlpttest dot tk (chấm tk)

Re: Ra tết có thím Voz nào muốn học tiếng Nhật không ?

:((( chùa Bộc thì xa chỗ mình quá. Đang muốn học cả tiếng Anh và Nhật. Nhật thì chưa biết gì cả

Sent from my Cục gạch using vozForums

Các Trang Web Học Tiếng Anh Hay

1. ELLO – for listening skill

Website: http://www.elllo.org/

Có rất nhiều trang web học tiếng Anh cho bạn lựa chọn

Đây là trang web hữu ích giúp bạn cải thiện kĩ năng viết. Bài viết của bạn sẽ do chính những người bản ngữ nhận xét và chỉnh sửa. Bạn cũng có thể giúp người nước ngoài học ngôn ngữ của nước mình bằng cách đọc và sửa bài viết cho họ. Rất thú vị phải không?

Website: http://funeasyenglish.com/

website: http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/

trang web quen thuộc giúp các bạn học ngữ pháp, từ vựng, phát âm, tìm hiểu bí quyết dạy tiếng Anh…. Ngoài ra bạn cũng có thể tự kiểm tra trình độ tiếng Anh qua các bài thi trực tuyến và học cách dạy tiếng Anh cho người khác. Phần thú vị nhất của trang web này là “6 Minute English” – bạn sẽ được nghe một đoạn tiếng Anh ngắn có phụ đề và có thể tải về máy tính dưới dạng mp3 và pdf để học offline.

5. Learn English Free Online

Website: http://www.learnenglish.de/

Đây một nguồn tài liệu phong phú dành cho cả học sinh và giáo viên về: phương pháp học từ vựng kèm tranh ảnh, các bí quyết học tiếng Anh độc đáo, nhiều bài kiểm tra thú vị…

Website: http://go4english.com/

Go4English.com là trang web của Hội đồng Anh – thuộc Ban văn hóa quan hệ quốc tế Anh. Trang web cung cấp các thông tin về dạy và học tiếng Anh cho sinh viên, giáo viên và trẻ nhỏ. Ở đây, bạn có thể làm bài kiểm tra, nghe nhạc, chơi game bằng tiếng Anh.

Học cùng bạn bè khi học tiếng Anh qua mạng

Website: http://www.vocabsushi.com/

VocabSushi giúp bạn học từ vựng thông dụng hàng ngày. Để học một từ vựng, trước hết phải hiểu nghĩa, rồi đọc một câu ví dụ về từ đó, nghe người bản địa đọc từ, sau đó làm bài kiểm tra và xem mình học có hiệu quả hay không. Đó là phương pháp dạy của VocabSushi.

Website: https://english4u.com.vn/

Đây là trang web học và dạy tiếng Anh được nhiều học viên lựa chọn. Trang web không chỉ cung cấp kiến thức cơ bản khi học mà có lớp học online với người bản ngữ giúp bạn luyện phát âm, luyện từ vựng và luyện Toeic hiệu quả.