Video Học Tiếng Anh Nâng Cao / Top 9 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 5/2023 # Top View | Theolympiashools.edu.vn

109 Video Học Jquery Cơ Bản Đến Nâng Cao ( Giáo Trình Tiếng Việt ).

Bài số 1 Giới thiệu khoá học.mp4 Bài số 2 Giới thiệu jQuery.mp4 Bài số 3 Giới thiệu và cài đặt sublime text và plugin emmet.mp4 Bài số 4 Cài đặt plugin khác và cách sử dụng.mp4 Bài số 5 Cài đặt jQuery và ví dụ đầu tiên với jQuery.mp4 Bài số 6 Thực hành các hàm cơ bản của jQuery qua ví dụ.mp4 Bài số 7 Giới thiệu project và tạo file ban đầu.mp4 Bài số 8 Xử lý phần HTML và CSS.mp4 Bài số 9 Xử lý phần jQuery, giới thiệu hàm next(), slideUp(), slideToggle() và các hàm xử lý class.mp4 Bài số 10 Tổng kết kiến thức học từ đầu.mp4 Bài số 11 Giới thiệu project và xu hướng web one page.mp4 Bài số 12 One page website phần html.mp4 Bài số 13 One page website phần css.mp4 Bài số 14 One page website phần jQuery _ hàm chuyển động body.mp4 Bài số 15 One page website phần jQuery _ giới thiệu hàm offset.mp4 Bài số 16 Hướng dẫn bài ứng dụng và tổng kết kiến thức project 2.mp4 Bài số 17 Giới thiệu project 3 và các kiến thức áp dụng.mp4 Bài số 18 Qui trình làm bài hiệu ứng và setup ban đầu.mp4 Bài số 19 Viết mã HTML.mp4 Bài số 20 Viết mã CSS.mp4 Bài số 21 Viết mã jQuery_ Phần xử lý cho nút.mp4 Bài số 22 Viết mã jQuery Phần xử lý hiệu ứng phóng to ảnh.mp4 Bài số 23 Viết mã jQuery_ Phần xử lý tổng hợp.mp4 Bài số 24 Tổng kết kiến thức đã học trong project 3.mp4 Bài số 25 Giới thiệu các kiến thức sẽ học trong chương.mp4 Bài số 26 Giới thiệu các thuộc tính cơ bản của CSS3.mp4 Bài số 27 Giới thiệu dòng thuộc tính transform và transition.mp4 Bài số 28 Viết mã HTML.mp4 Bài số 29 Viết mã CSS và hiệu ứng.mp4 Bài số 30 Sử dụng hàm tweenmax cho hiệu ứng load nội dung.mp4 Bài số 31 Viết mã HTML.mp4 Bài số 32 Viết mã CSS.mp4 Bài số 33 Phần CSS hiệu ứng.mp4 Bài số 34 Sử dụng hàm tweenmax kết hợp jQuery cho hiệu ứng load thêm.mp4 Bài số 35 Giới thiệu thuộc tính transition delay cho các ứng dụng khác.mp4 Bài số 36 Giới thiệu animation.mp4 Bài số 37 Sử dụng animation.mp4 Bài số 38 Project 4_ Animation làm hiệu ứng load của website – phần 1 html.mp4 Bài số 39 Project 4_ Animation làm hiệu ứng load của website – Phần 2 CSS.mp4 Bài số 40 Project 4_ Animation làm hiệu ứng load của website – Phần 3 chuyển động.mp4 Bài số 41 Project 5_ Animation làm hiệu ứng load của website – Phần 1 html.mp4 Bài số 42 Project 5_ Animation làm hiệu ứng load của website – phần 2 CSS.mp4 Bài số 43 Project 5_ Animation làm hiệu ứng load của website – Phần 3 chuyển động(1).mp4 Bài số 43 Project 5_ Animation làm hiệu ứng load của website – Phần 3 chuyển động.mp4 Bài số 44 Tổng kết.mp4 Bài số 45 Giới thiệu kiến thức và cách kết hợp jQuery và CSS3.mp4 Bài số 46 Project 6_ Viết hiệu ứng modal box – Phần 1_ HTML.mp4 Bài số 47 Project 6_ Viết hiệu ứng modal box – Phần 2_ CSS.mp4 Bài số 48 Project 6_ Viết hiệu ứng modal box – Phần 3_ jQuery.mp4 Bài số 49 Project 6_ Viết hiệu ứng modal box – Phần 4_ Các hiệu ứng slideIn, slideIn Bottom, newspaper.mp4 Bài số 50 Project 6_ Viết hiệu ứng modal box – Phần 5_ Thuộc tính tâm quay,các hiệu ứng slide fall, sticky.mp4 Bài số 51 Project 6_ Viết hiệu ứng modal box – Phần 6_ Thuộc tính perspective, rotateY(), tâm quay.mp4 Bài số 52 Project 6_ Viết hiệu ứng modal box – Phần 7_ Thuộc tính translateZ() kết hợp animation nhiều keyframes.mp4 Bài số 53 Project 6 Viết hiệu ứng modal box – Phần 8 Hàm thời gian của jQuery và các hiệu ứng.mp4 Bài số 54 Project 7 Push menu sử dụng jQuery – Phần 1 HTML và CSS.mp4 Bài số 55 Project 7_ Push menu sử dụng jQuery – Phần 2_ HTML.mp4 Bài số 56 Project 7_ Push menu sử dụng jQuery – Phần 3_ Hướng dẫn các bài ứng dụng khác.mp4 Bài số 57 Giới thiệu hiệu ứng trang chúng tôi và kiến thức cần áp dụng.mp4 Bài số 58 Hiệu ứng chúng tôi – Phần 1_ HTML.mp4 Bài số 59 Hiệu ứng chúng tôi – Phần 2 _ CSS.mp4 Bài số 60 Hiệu ứng chúng tôi – Phần 3_ Phần jQuery xử lý cho nút next phần 1.mp4 Bài số 61 Hiệu ứng chúng tôi – Phần 4_ Phần jQuery xử lý cho nút next phần 2.mp4 Bài số 62 Hiệu ứng chúng tôi – Phần 5_ Phần jQuery xử lý cho nút next phần 3.mp4 Bài số 63 Hiệu ứng chúng tôi – Phần 6_ Phần jQuery xử lý cho nút prev.mp4 Bài số 64 Hiệu ứng chúng tôi – Phần 7_ Phần jQuery xử lý cho nút chuyển slide.mp4 Bài số 65 Hiệu ứng chúng tôi – Phần 8_ Phần jQuery xử lý thời gian và hoàn thiện hiệu ứng.mp4 Bài số 66 jQuery cho các hiệu ứng slide giới thiệu.mp4 Bài số 67 JQuery cho các hiệu ứng slide _ hiệu ứng ‘let me in’.mp4 Bài số 68 jQuery cho các hiệu ứng slide _ hướng dẫn các hiệu ứng khác và tổng kết.mp4 Bài số 69 Giới thiệu các kiến thức sử dụng.mp4 Bài số 70 Project 8_ Hiệu ứng scroll thay đổi header – Phần 1 – HTML.mp4 Bài số 71 Project 8_ Hiệu ứng scroll thay đổi header – Phần 2 – CSS.mp4 Bài số 72 Project 8_ Hiệu ứng scroll thay đổi header – Phần 3 – jQuery.mp4 Bài số 73 Project 8_ Hiệu ứng scroll thay đổi header – Phần 4 – hướng dẫn bài tập áp dụng.mp4 Bài số 74 Project 8_ Hiệu ứng scroll thay đổi header – Phần 5 – Phân tích hiệu ứng scroll jQuery trong web thực tế.mp4 Bài số 75 Project 9_ Giới thiệu bài và kiến thức sử dụng_ Scroll, wow js, animate css.mp4 Bài số 76 Project 9_ Bắt đầu xử lý HTML và CSS.mp4 Bài số 77 Project 9_ Xử lý hiệu ứng jQuery.mp4 Bài số 78 Project 9_ Sử dụng thư viện chúng tôi kết hợp jQuery.mp4 Bài số 79 Project 9_ Sử dụng thư viện chúng tôi kết hợp jQuery – Phần 1 HTML + CSS.mp4 Bài số 80 Project 9_ Sử dụng thư viện chúng tôi kết hợp jQuery – Phần 2 JQuery.mp4 Bài số 81 Bài tập cuối chương áp dụng hàm scroll jQuery đã học.mp4 Bài số 82 Tổng kết phần Scroll jQuery.mp4 Bài số 83 Giới thiệu các kiến thức và project 10.mp4 Bài số 84 Hiệu ứng sắp xếp sử dụng thư viện Isotope kết hợp jQuery.mp4 Bài số 85 Hiệu ứng filter phần 1 – Viết mã HTML.mp4 Bài số 86 Hiệu ứng filter phần 2 – Viết mã jQuery.mp4 Bài số 87 Hiệu ứng filter phần 3 – Filter bằng cách kết hợp jQuery và isotope.mp4 Bài số 88 Hiệu ứng filter phần 4 – Filter bằng cách Quicksearch.mp4 Bài số 89 Tổng kết hiệu ứng filter và sắp xếp.mp4 Bài số 90 Giới thiệu kiến thức.mp4 Bài số 91 Cài đặt cơ bản Bootstrap và Plugin.mp4 Bài số 92 Hiệu ứng Popover.mp4 Bài số 93 Hiệu ứng Tooltip.mp4 Bài số 94 Hiệu ứng Tab.mp4 Bài số 95 Hiệu ứng Modal.mp4 Bài số 96 Hiệu ứng Carousel.mp4 Bài số 97 Hiêu ứng Scrollspy – Phần 1_ HTML.mp4 Bài số 98 Hiệu ứng Scroll Spy – Phần 2_ Hiệu ứng scroll và animate.mp4 Bài số 99 Giới thiệu kiến thức.mp4 Bài số 100 Giới thiệu và ví dụ về Tweenmax – Phần 1.mp4 Bài số 101 Giới thiệu và ví dụ về tweenmax – Phần 2.mp4 Bài số 102 Áp dụng tweenmax kết hợp jQuery.mp4 Bài số 103 Giới thiệu TimelineMax.mp4 Bài số 104 Giới thiệu bài tập luyện tập kiến thức tổng hợp.mp4 Bài số 105 Hướng dẫn kĩ thuật viết hiệu ứng loading của website – Phần 1.mp4 Bài số 106 Hướng dẫn kĩ thuật viết hiệu ứng loading của website – Phần 2.mp4 Bài số 107 Tổng kết phần 16.mp4 Bài số 108 Tổng kết kiến thức.mp4 Bài số 109 Hướng dẫn viết hiệu ứng.mp4 Tài liệu.rar

Đây là DATA nằm trong Box VIP.  Bạn có thể mua lẻ 1 giáo trình hoặc trả 1 lần để truy cập 6TB Video học tập theo Link ở dưới.

Bài Tập Tiếng Anh Tiểu Học Nâng Cao

II. Find one word that has different pronunciation III. Give the correct form of these verbs (Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc): others (Chọn từ có cách phát âm khác với các từ còn

1. The sun (set) chúng tôi the West.

2. It usually (rain) chúng tôi the winter.

3. They (build) chúng tôi building at the moment.

4. Bees (make)…………………..honey.

5. They (get) chúng tôi the scale now.

6. The Earth (circle) chúng tôi Sun once every 365 days.

7. Rivers usually (flow) chúng tôi the sea.

8. Look! Jane (play) chúng tôi guitar.

9. Hurry up! The bus (come) ……………………………

10. How often ……. She (go) ……………fishing?

– She (go) chúng tôi a year.

11. chúng tôi friends (be)………..students?

– Yes, they (be)………….

12. Daisy (cook)………………………….some food in the kitchen at present.

She always (cook) chúng tôi the morning.

13. Every morning, Linda (get) chúng tôi at 6.00. She (have) ………..breakfast at 10. After breakfast, she (brush)…………….her teeth. She (go)…………….to school at 6.30. She (have) …………….lunch at 11.30 at school.

14. Where chúng tôi father (be)…………..now?

– He (read)………………………….a book in the living room.

15. Look! The bird (fly)…………………….

16. It (rain)…………………..very much in the summer. It (rain) ……………… now.

17. She always (go) ………….. to shopping on the weekend.

18. We (learn) ………………………. English at present.

19. Don’t (throw)……………waste away.

IV. This passage contains ten mistakes. Each line has one, underline it and write the correct one in the numbered space. 0 is done as an example. (Đoạn văn sau đây có 10 lỗi sai. Mỗi dòng có một lỗi, gạch chân và sửa lại nó vào chỗ trống. 0 là một ví V. Read the passage carefully and answer the questions (Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời câu

20. (Go)………………… in the rain makes me pleasure.

Dear Peter,

I am a student in grade six in a school in Hanoi city. This year, I am twelve year old. I live in a house with me parents and my brother and my sister. It is a beautiful house. I go at school with my friends every morning. I like listening to music. I favorite subject is English. On the weekends I often go out with his friends. Sometime, we go to the cinema and go for a walk. At school, we playing many games. They are very funny. In our lessons, they learn about animals and people in the world. It is interesting. What about you? Write me soon.

David and Lucy live in London, in England. They have a big house near a park. There are three bedrooms and two bathrooms in their house. David and Lucy have two children: a boy and a girl. David works in a bank and his wife is a doctor. They usually leave home at eight o’clock. Lucy drives to school with her two children. Then she drives to works at the hospital. In the evening, Lucy always cooks dinner. After dinner, they sometimes watch TV.

1. Where do David and Lucy live?

2. Is their house near a hotel?

3. What does Lucy do?

4. What time do they leave home?

5. What do they sometimes do after dinner?

1 – c; 2 – c; 3 – d; 4 – c; 5 – d;

II. Find one word that has different pronunciation from others (Chọn từ có cách phát âm khác với các từ còn lại):

6 – b; 7 – c; 8 – d; 9 – c; 10 – c;

11 – d; 12 – c; 13 – c; 14 – d; 15 – c;

III. Give the correct form of these verbs (Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc):

16 – c; 17 – d; 18 – a; 19 – d; 20 – c

1 – c; 2 – c; 3 – d; 4 – a; 5 – d; 6 – a; 7 – b; 8 – d; 9 – b; 10 – d;

11 – d; 12 – a; 13 – a; 14 – b; 15 – d; 16 – a; 17 – c; 18 – b; 19 – a; 20 – c;

1 – sets; 2 – rains; 3 – are building; 4 – make; 5 – are getting;

IV. This passage contains ten mistakes. Each line has one, underline it and write the correct one in the numbered space. 0 is done as an example. (Đoạn văn sau đây có 10 lỗi sai. Mỗi dòng có một lỗi, gạch chân và sửa lại nó vào chỗ trống. 0 là một ví dụ)

6 – circles; 7 – flow; 8 – is playing; 9 – is coming; 10 – does – go – goes;

11 – Are – are; 12 – is cooking – cooks; 13 – gets – has – brushes – goes – has; 14 – is – is reading;

15 – is flying; 16 – rains – is raining; 17 – goes; 18 – are learning; 19 – throw; 20 – Going/ To go

1 – year thành years

2 – me thành my;

3 – at thành to;

4 – I favorite thành My favorite;

5 – his thành my;

6 – Sometime thành Sometimes;

7 – playing thành play;

V. Read the passage carefully and answer the questions (Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi):

8 – In thành During;

9 – In thành During;

10 – me thành to me

1 – They live in London.

2 – No, there isn’t.

3 – She is a doctor.

4 – They usually leave home at eight o’clock.

5 – They sometimes watch TV.

Học Tiếng Trung Giao Tiếp Nâng Cao

1. Khi nào phải học tiếng trung giao tiếp nâng cao ?

2. Tiếng trung giao tiếp nâng cao dành cho đối tượng nào ?

3. Tiếng trung giao tiếp nâng cao khác gì với cơ bản ?

4. Quy trình học lớp tiếng trung giao tiếp nâng cao

5. Tài liệu học giao tiếp nâng cao

6. Cách đăng ký học giao tiếp nâng cao

7. Quyền lợi khi học giao tiếp nâng cao tại tiếng trung Dương Châu

8. Sau khi học tiếng trung giao tiếp nâng cao bạn đạt được gì ?

9. Học phí và ưu đãi khoá học

Khóa học tiếng Trung Hán ngữ 2 ban ngày

2. Các lớp học Hán ngữ 2 buổi tối :

Khi bạn đã hoàn thành xong các khóa học cơ bản, bạn có nền tảng chắc về phát âm, từ vựng nhưng lại chưa có kĩ năng giao tiếp thành thục. Hay b ạn đã có một vốn ngữ pháp khá đầy đủ nhưng cách phát âm và văn phong khẩu ngữ lại chưa chuẩn để giao tiếp với người bản xứ hoặc k hi bạn cần luyện thi HSK cấp 4 trở lên, c huẩn bị đi du học. Bởi khi sang Trung Quốc, để thích nghi với cuộc sống mới thì kĩ năng giao tiếp thành thạo là điều cực kì quan trọng. Với những lí do trên, thì những khoá học tiếng trung nâng cao là một sự lựa chọn vô cùng thích hợp. Vậy khoá học này dành cho những đối tượng nào ?

2. HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP NÂNG CAO DÀNH CHO NHỮNG ĐỐI TƯỢNG NÀO

Những bạn học viên đang có nhu cầu chuẩn bị hoặc đã làm việc trong những môi trường cần những kĩ năng nghe nói tiếng trung một cách chuyên nghiệp như nhà hàng, khách sạn, du lịch.

Khi có những chuyến đi công tác tại Trung Quốc mà bạn rất cần có khả năng tự tin giao tiếp với đối tác người Trung.

Những bạn muốn đi du học hoặc định cư tại Trung Quốc.

Bạn có vợ ,chồng là người Trung Quốc hoặc vợ chồng sinh sống tại Trung Quốc.

3. SO SÁNH TIẾNG TRUNG NÂNG CAO VÀ TIẾNG TRUNG CƠ BẢN

NỘI DUNG

Học nâng cao về 4 kĩ năng nghe nói đọc viết ở mức độ nhiều từ vựng, ngữ pháp và mẫu câu khó hơn, có thêm nhiều đoạn văn thay vì chỉ có các đoạn hội thoại ngắn, bổ sung lượng kiến thức cao hơn giúp các bạn nghe hiểu những gì người Trung Quốc nói.

4. QUY TRÌNH HỌC VÀ LỊCH KHAI GIẢNG KHOÁ TIẾNG TRUNG GIAO

TIẾP NÂNG CAO

Nâng cao cả 4 kĩ năng nghe nói, giúp bạn nâng cao hơn khả năng nghe hiểu hết 50-70% người Trung Quốc nói, thậm chí có thể làm những việc phiên dịch cơ bản và chắc chắn nắm chắc tấm chứng chỉ HSK4 trong tay

Nội dung khoá học tiếng trung nâng cao tại tiếng trung Dương Châu

+ Bao gồm khoá học tiếng trung nâng cao từ Hán 2, Hán 3 , Hán 4 , Hán 5 và Hán 6 là những khoá có lượng kiến thức cao nhất trong lộ trình.

+ Thời gian học trung bình: 3 tháng / khoá. Mỗi tuần học 3 buổi giúp cho học viên không quá lực về số lượng nhiều kiến thức.

+ Hán ngữ 3 và Hán ngữ 4 sẽ học mỗi khóa 22 buổi, cung cấp thêm nhiều cấu trúc ngữ Pháp và giúp bạn thi được chứng chỉ HSK3 thoải mái với số điểm cao.

+ Hán ngữ 5 nâng cao kĩ năng nghe nói, giúp bạn tiến gần hơn đến việc nghe hiểu hết 50-70% người TQ nói gì, thậm chí có thể phiên dịch cơ bản và có thể nắm chắc tấm chứng chỉ HSK4 trong tay, dễ dàng xin vào cty nước ngoài với mức lương 8-10 triệu.

+ Hán ngữ 6 là Hán ngữ cao nhất trong lộ trình học, bạn có thể nghe hiểu đến 90% người TQ trò chuyện, xem phim ko cần sub, dịch văn bản. Thi được HSK5 và tự tin xin việc với mức lương trên 10 triêu.

5. TÀI LIỆU HỌC TIẾNG TRUNG NÂNG CAO

Tài liệu của khoá học là giáo trình hán ngữ 6 quyển, giáo trình hán ngữ phiên bản mới do thầy Phạm Dương Châu biên soạn và hai cuốn bí kíp thần thánh đó là Luyện nhớ chữ Hán và Sơ đồ tư duy 3300 chữ Hán. Toàn bộ giáo trình này sẽ là người bạn đồng hành của bạn để có thể đạt được đích đến nhanh và hiệu quả nhất.

MUA NGAY BỘ SÁCH GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ TẠI ĐÂY

MUA NGAY SƠ ĐỒ TƯ DUY VÀ LUYỆN NHỚ CHỮ HÁN TẠI ĐÂY

6. ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP NÂNG CAO

Tại tiếng trung Dương Châu, trước khi đăng ký các khoá học, các bạn sẽ được MIỄN PHÍ:

Kiểm tra, đánh giá năng lực: Trước khi nhập học, các bạn sẽ được kiểm tra, đánh gia năng lực tiếng trung của mình miễn phí để xem hiện tại trình độ tiếng trung của bạn đang ở mức độ nào.

Tìm hiểu mục đích học: Đội ngũ giáo viên và trợ giảng của trung tâm sẽ tìm hiểu kĩ về mục tiêu học tập của các bạn học viên, từ đó vạch ra được lộ trình và thời gian học hợp lý nhất.

Xây dựng lộ trình học: Căn cứ vào mục đích học, các bạn học viên sẽ được sắp xếp các lộ trình học dài, ngắn khác nhau.

Sắp xếp lớp học phù hợp với trình độ: Dựa vào kết quả kiểm tra năng lực tiếng trung, bạn sẽ được sắp xếp vào các lớp học phù hợp nhất.

Sau đó đăng ký nhập học

Cách 1 : Đăng ký đóng phí tại quầy lễ tân của trung tâm tiếng Trung

Từ 8h sáng đến 21h30 tối các ngày trong tuần. (Thứ 7 lễ tân trực từ 8h30 sáng đến 17h chiều)

Cách 2 : Nộp tiền qua tài khoản của trung tâm tiếng Trung.

Khi nộp tiền ghi rõ trong phần nội dung chuyển tiền: Số điện thoại + tên (Vd : 0987654321 + Nguyen A). Sau khi chuyển khoản nhắn tin vào số máy 09.6585.6585 hoặc 0944004400 thông báo số tiền đã thanh toán ,danh sách tài liệu muốn mua, họ tên, số điện thoại và địa chỉ email )

1. Học lại học bù hoàn toàn miễn phí

2. Không gian học cực kỳ sạch sẽ, cơ sở vật chất hiện đại

3. Lộ trình học rõ ràng cùng các ưu đãi hấp dẫn

4. Môi trường học cùng đội ngũ giáo viên dày dặn kinh nghiệm mà trẻ trung năng động

5. Được theo dõi và kiểm tra sát sao quá trình học

8. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI HỌC TẠI TIẾNG TRUNG DƯƠNG CHÂU

Sử dụng và vận dụng được nhiều mẫu câu để diễn đạt một ý muốn nói.

Dịch lại các mẫu câu, đoạn văn, hội thoại bằng văn phong thịnh hành và thực tế nhất.

Nắm được nhiều từ vựng về nhiều ngành nghề khác nhau.

Vận dụng tốt vào các môi trường học tập, làm việc khác nhau.

Luyện được ngữ điệu lên giọng nói, tạo ra sự tự tin để giao tiếp tự nhiên nhất.

Truyền tải được thông tin cần nói đến người bản xứ một cách chính xác nhất có thể

9. HỌC PHÍ VÀ ƯU ĐÃI KHOÁ HỌC (ÁP DỤNG TỪ 01/01/2021)

Đăng ký theo nhóm

Nhóm 2 người : Giảm 150k/1ng

Nhóm 3 người: Giảm 200k/1ng

Nhóm 4 người: Giảm 250k/1 ng

Nhóm 5 người giảm: 300k/1 người

Đăng ký nhiều khoá

2 Khóa : Giảm 300K + 1 sách cho người đi làm văn phòng – công xưởng trị giá 500k

3 khóa : Giảm 500K + 1 sách cho người đi làm văn phòng – công xưởng trị giá 500k

4 Khóa : Giảm 700K + 1 sách cho người đi làm văn phòng – công xưởng trị giá 500k

5 Khóa : Giảm 2 triệu + 1 sách cho người đi làm văn phòng – công xưởng trị giá 500k

6 Khóa : Giảm 30% + 1 sách cho người đi làm văn phòng – công xưởng trị giá 500k + 1 khóa online trọn bộ 6 quyển Hán ngữ (2 triệu 2)

Khóa Học Tiếng Việt Nâng Cao

(Module: ADVANCED VIETNAMESE)

Học viên trên cơ sở tiếng Việt cơ bản nắm bắt thêm từ vựng, cấu trúc câu, văn phong ngữ cảnh để truyền tải tiếng Việt một cách tốt nhất

Học viên nắm được vốn từ, ngữ, các qui tắc ngữ pháp, các mẫu phát ngôn của các biến thể của nó cần và đủ, đã phản ánh đặc trưng loại hình tiếng Việt, đảm bảo tính đúng và thích hợp với “thói quen dùng” của người bản địa

Học viên có thể giao tiếp tốt trong đời sống và công việc phục vụ tốt công học tập, công tác, kinh doanh, du lịch và đầu tư

Học viên được rèn 4 kĩ năng nâng cao: NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT – tạo đà để bước sang chương trình học tiếng Việt hoàn thiện

Học viên có thể hòa nhập với môi trường cộng đồng người Việt một cách toàn diện và sâu sắc hơn.

Học viên đã có trình độ tiếng Việt cơ bản

Học viên cán bộ người nước ngoài đã có trình độ tiếng Việt cơ bản được cử sang Việt Nam học tiếng Việt về phục vụ công việc, nghề nghiệp lâu dài

Học viên người nước ngoài đã có trình độ tiếng Việt cơ bản sang Việt Nam kinh doanh, đầu tư

Học viên người nước ngoài đã có trình độ tiếng Việt cơ bản, muốn học tiếng Việt để có thể thi vào các trường Đại học ở Việt Nam

Học viên đã học tiếng Việt cơ bản tại Trung tâm tiếng Việt HACO

Song ở trình độ này, học viên đã có thể phát triển, lắp ghép các từ, mẫu câu đơn giản đã học ở trình độ cơ sở thành những câu phức, sau đó liên kết các câu thành đoạn văn có nghĩa và cũng có thể xem – nghe các bản tin thời sự ngắn, các đoạn phim,…

Lúc này, việc áp dụng loại hình ảnh 2 – hình ảnh tĩnh có chú thích; hình ảnh 3 – hình ảnh tĩnh, theo tiến trình và hình ảnh 4 – hình ảnh động, kèm âm thanh trở nên có hiệu quả cao.

Phần khởi động: Mở đầu cho mỗi bài nhằm tạo không khí tự nhiên, tập trung sự chú ý của học viên

Phần thông tin: Cung cấp cho học viên những kinh nghiệm và hiểu biết cần thiết khi sống ở Việt Nam

Phương pháp dạy ở phần giáo trình tiếng Việt nâng cao, được cập nhật rõ ràng trong từng bài học, có cấu trúc cụ thể:

Từ 5 đến 10 học viên

Từ 2 đến 4 học viên

Lớp học 01 học viên

Cuối khóa học, có một bài thi. Bài thi này quyết định điểm số, trình độ để Trung tâm cấp CHỨNG CHỈ TIẾNG VIỆT TRÌNH ĐỘ NÂNG CAO cùng với nó là bảng điểm, và nhận xét của giáo viên đối với học viên trong suốt quá trình học.

Học theo giáo trình của Nguyễn Việt Hương – Viện Phát triển ngôn ngữ

Tài liệu do giáo viên soạn giáo án dựa trên giáo trình chuẩn Nguyễn Việt Hương, cùng với việc khai triển nhiều góc độ, khía cạnh của từng bài học nhằm có một bài giảng phong phú giúp học viên ngày một yêu tiếng Việt. Nhờ đó họ chăm chỉ và tích cực học Tiếng Việt, và đó là động lực để học viên học tiếng Việt một cách hiệu quả nhất nhất và nhanh nhất.

Thời gian học: Lớp tiếng Việt được xây dựng cơ động để phù hợp với từng học viên do việc học thường bị công việc chi phối. Vậy thời gian học có thể:

03 đến 06 tháng. Tuy nhiên, thời gian học càng dài, học viên sẽ nắm bắt kiến thức tiếng Việt được nhiều hơn. Các kỹ năng: NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT sẽ hoàn thiện hơn. Phục vụ công việc, học tập được tốt hơn.

Nếu có thời gian và tập trung hoàn toàn vào học, học viên nên học cho đủ thời gian là 06 tháng cho khóa học Tiếng Việt cơ bản.

Số giờ học: 288h, 2h/ buổi, 3 buổi/ tuần

Học phí:

Lớp học (01 học viên) : 8,5 USD/ h

Lớp học (02 học viên) : 7,5 USD/ h

Lớp học (03 học viên) : 6,5 USD/ h

Lớp học (04 – 05 học viên) : 5,5 USD/ h

Học viên đăng ký cùng một lúc từ 03 đến 05 học viên được giảm 10% học phí.

Đang dạy tiếng Việt tại các trường: Đại học Hà Nội, Đại học Quốc Gia, Đại học Xã hội và Nhân văn

Am hiểu về từ ngữ, âm điệu và văn phong tiếng Việt

Nói giọng chuẩn Hà Nội, không nói ngọng, không nói tiếng địa phương

Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Việt từ 8-10 năm trở lên

Yêu tiếng Việt và có khả năng truyền tải tiếng Việt một cách hay nhất và phong phú nhất. Tạo giờ học trên lớp thu hút học viên, có sức hút để học viên yêu quí tiếng Việt cũng như văn hóa và con người Việt Nam. Từ đó giúp cho học viên say mê học tiếng Việt. Tạo động lực để học viên tập trung và học tốt tiếng Việt trong thời gian ngắn nhất

Tuân thủ chương trình giảng dạy của Trung tâm đưa ra và soạn giáo án mỗi giờ lên lớp nhằm có một buổi học chu đáo và hiệu quả

Ở trình độ nâng cao, học viên luôn phải có test đầu vào mỗi khi vào khóa học.. Nhằm xác định trình độ tiếng Việt của học viên, để giáo viên có chương trình soạn giáo án dạy cho phù hợp, đáp ứng nguyện vọng học của học viên. Nhờ đó tiết kiệm được thời gian học, tập trung vào những phần học mà học viên đang cần nắm bắt và hoàn thiện.

Sau mỗi tháng học tập đều có bài test đánh giá trình độ học viên, dựa vào đó để đưa ra chương trình học tiếp theo.

Tùy theo thời điểm và nhu cầu học của học viên, HACO sẽ sắp xếp,tổ chức lớp:

Học viên có thể liên hệ trực tiếp tại:

TRUNG TÂM TIẾNG VIỆT HACO – CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH THUẬT- ĐÀO TẠO VÀ DU LỊCH VIỆT NAM Địa chỉ: Số 1, ngõ 68 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN ĐT: (084)35543604 Fax: (084)35543915 Di động: (084) 983820520 Email: vietnamese@dichthuathaco.vn