Video Dạy Tiếng Anh Lớp 5 / Top 4 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Theolympiashools.edu.vn

Video Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 12

Từ vựng tiếng Anh lớp 12 – Unit 4: The Mass Media

addicted (adj): nghiện

app ( = application) (n): ứng dụng

attitude (n): thái độ, quan điểm

connect (v): kết nối

cyberbullying (n): khủng bố qua mạng Internet

documentary (n): phim tài liệu

dominant (adj): thống trị, có ưu thế hơn

drama (n): kịch, tuồng

efficient (adj): có hiệu quả

emerge (v): vượt trội, nổi bật, nổi lên

GPS (Global Positioning System) : hệ thống định vị toàn cầu

leaflet (n): tờ rơi, tờ in rời

mass (n): số nhiều, số đông, đại chúng

media (n) (số nhiều của medium) phương tiện

microblogging (n): việc (cá nhân) thường xuyên gửi các tin nhắn/ hình ảnh/ video lên mạng xã hội để cộng đồng mạng biết được các hoạt động của người đăng tin

pie chart : biểu đồ tròn

social networking : mạng xã hội

subscribe (v): đặt mua dài hạn

tablet PC : máy tính bảng

the mass media : truyền thông đại chúng

tie in (v): gắn với

website (n): vị trí web, điểm mạng, cổng thông tin điện tử

HocHay tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 4 chương trình mới:

tablet PC /ˌtæblət ˌpiː ˈsiː/: máy tính bảng

social networking /ˌsəʊʃl ˈnetwɜːkɪŋ/: mạng xã hội

media /ˈmiːdiə/ (n) ( số nhiều của medium) phương tiện

connect /kəˈnekt/ (v) kết nối

addicted /əˈdɪktɪd/ (a) nghiện

mass /mæs/ (n) số nhiều, số đông, đại chúng

efficient /ɪˈfɪʃnt/ (a) có hiệu quả

cyberbullying /ˈsaɪbəbʊliɪŋ/ (n) khủng bố qua mạng Internet

app ( = application) /ˌæplɪˈkeɪʃn/ (n) ứng dụng

subscribe /səbˈskraɪb/ (v) đặt mua dài hạn

the mass media:truyền thông đại chúng

dominant /ˈdɒmɪnənt/ (a) thống trị, có ưu thế hơn

drama /ˈdrɑːmə/ (n) kịch, tuồng

website /ˈwebsaɪt/ (n) vị trí web, điểm mạng, cổng thông tin điện tử

documentary /ˌdɒkjuˈmentri/ (n) phim tài liệu

leaflet /ˈliːflət/ (n) tờ rơi, tờ in rời

emerge /iˈmɜːdʒ/ (v) vượt trội, nổi bật, nổi lên

GPS ( Global Positioning System) hệ thống định vị toàn cầu

pie chart /ˈpaɪ tʃɑːt/: biểu đồ tròn

tie in /taɪ/ (v) gắn với

microblogging /ˈmaɪkrəʊblɒɡɪŋ/ (n) việc (cá nhân) thường xuyên gửi các tin nhắn/ hình ảnh/ video lên mạng xã hội để cộng đồng mạng biết được các hoạt động của người đăng tin

attitude /ˈætɪtjuːd/ (n) thái độ, quan điểm

Đề tiếng Anh lớp 12 Unit 4 The Mass Media

Kiểm tra từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 4

Bài tập trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 4

#hochay #tuvungtienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #vocabulary #unit4lop12 #tienganhlop12unit4 #tuvungtienganhlop12unit4

Tiếp theo:

Video Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 8

Từ vựng tiếng Anh lớp 8 – Unit 10: Communication

body language (n): ngôn ngữ cơ thể, cử chỉ

communicate (v): giao tiếp

communication breakdown (n): giao tiếp không thành công, không hiểu nhau, ngưng trệ giao tiếp

communication channel (n): kênh giao tiếp

cultural difference (n): khác biệt văn hoá

cyber world (n): thế giới ảo, thế giới mạng

chat room (n): phòng chat

face-to-face (adj, ad): trực diện

interact (v): tương tác

landline phone (n): điện thoại bàn

language barrier (n): rào cản ngôn ngữ

message board (n): diễn đàn trên mạng

multimedia (n): đa phương tiện

netiquette (n): phép lịch sự khi giao tiếp trên mạng

non-verbal language (n): ngôn ngữ không dùng lời nó

smart phone (n): điện thoại thông minh

snail mail (n): thư gửi qua đường bưu điện, thư chậm

social media (n): mạng xã hội

telepathy (n): thần giao cách cảm

text (n, v): văn bản, tin nhắn văn bản

verbal language (n): ngôn ngữ dùng lời nói

video conference (n, v): hội thảo, hội họp qua mạng có hình ảnh

HocHay tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 8 Unit 10 chương trình mới:

face-to-face (adj, ad) /feɪs tʊ feɪs/: trực diện (trái nghĩa với trên mạng)

social media (n) /ˈsəʊʃl ˈmiːdiə: mạng xã hội

telepathy (n) /təˈlepəθi/: thần giao cách cảm

video conference (n, v) /ˈvɪdiəʊ ˈkɒnfərəns/: hội thảo, hội họp qua mạng có hình ảnh

snail mail (n) /sneɪl meɪl/: thư gửi qua đường bưu điện, thư chậm

body language (n) /ˈbɒdi ˈlæŋɡwɪdʒ/: ngôn ngữ cơ thể, cử chỉ

chat room (n) /tʃæt ruːm/: phòng chat (trên mạng)

multimedia (n) /ˌmʌltiˈmiːdiə/: đa phương tiện

landline phone (n) /ˈlændlaɪn fəʊn/điện thoại bàn

smartphone (n) /smɑːt fəʊn/: điện thoại thông minh

message board (n) /ˈmesɪdʒ bɔːd/: diễn đàn trên mạng

communicate (v) /kəˈmjuːnɪkeɪt/: giao tiếp

text (n, v) /tekst/: văn bản, tin nhắn văn bản

non-verbal language (n) /nɒn-vɜːbl ˈlæŋɡwɪdʒ/: ngôn ngữ không dùng lời nó

verbal language (n) /ˈvɜːbl ˈlæŋɡwɪdʒ/: ngôn ngữ dùng lời nói

communication channel (n) /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn ˈtʃænl/: kênh giao tiếp

cultural difference (n) /ˈkʌltʃərəl ˈdɪfrəns/: khác biệt văn hoá

language barrier (n) /ˈlæŋɡwɪdʒ ˈbæriə/: rào cản ngôn ngữ

communication breakdown (n) /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn ˈbreɪkdaʊn/: giao tiếp không thành công, không hiểu nhau, ngưng trệ giao tiếp

interact (v) /ˌɪntərˈækt/: tương tác

cyber world (n) /ˈsaɪbə wɜːld/: thế giới ảo, thế giới mạng

netiquette (n) /ˈnetɪket/:phép lịch sự khi giao tiếp trên mạng

Đề tiếng Anh lớp 8 Unit 10 Communication

Kiểm tra từ vựng tiếng Anh lớp 8 Unit 10

Bài tập trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh lớp 8 Unit 10

#hochay #tuvungtienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #vocabulary #unit10lop8 #tienganhlop8unit10 #tuvungtienganhlop8unit10

Tiếp theo:

Học Tiếng Anh Cơ Bản Qua Video English Today Part 5

Chúng ta cùng tiếp tục học tiếng anh cơ bản qua video nào! Ở video thứ 5 và cũng là cuối cùng của serie English today, chúng ta sẽ được học một động từ dùng nhiều nhất trong tiếng Anh – động từ ‘to have’: ĐỘNG TỪ ‘TO HAVE’ Câu khẳng định

I have

You have

She has

He has

It has

They have

We have

Câu phủ định

Trong câu phủ định và nghi vấn ta sẽ sử dụng do/ does bổ trợ và ‘to have’ luôn để ở thể nguyên mẫu không có to:

I don’t have

You don’t have

She doesn’t have

He doesn’t have

It doesn’t have

They don’t have

We don’t have

Câu nghi vấn

Do I have …?

Do you have …?

Does she has …?

Does he has …?

Does it has …?

Do they have …?

Do we have …?

Các trường hợp đặc biệt dùng ‘have’:

* Với các bữa ăn:

To have breakfast: ăn sáng

to have lunch: ăn trưa

To have supper: ăn xế

To have dinner: ăn tối

* Với thức ăn, đồ uống:

To have a cigarette: hút thuốc lá

To have a cup of coffee: uống một tách cà phê

To have a drink: dùng một đồ uống

* Khác:

To have a shower: tắm vòi hoa sen

To have a bath: tắm bồn

To have a rest: nghỉ ngơi

To have a party: dự tiệc

To have fun: vui chơi

Câu phủ định

Với cụm “have got” ta sẽ chia phủ định và nghi vấn ngay với từ ‘have’ mà không cần do/ does bổ trợ. Nghĩa là ta thêm ‘not’ vào ngay sau have/has và đưa trực tiếp have/has ra đầu câu:

I haven’t got

You haven’t got

She hasn’t got

He hasn’t got

It hasn’t got

They haven’t got

We haven’t got

Câu nghi vấn:

Have I got …?

Have you got …?

Has he got …?

Has she got …?

Has it got …?

Have they got …?

Have we got …?

MẪU CÂU CHỈ ĐƯỜNG

Take the first left / right: Quẹo ở ngã rẽ trái / phải đầu tiên

Take a bus/ train/ subway/ tube to…: Đi xe buýt/ tàu hỏa/ tàu điện (Mỹ)/ tàu điện (Anh)

Go straight on (Mỹ)/ Go straight ahead (Anh): Đi thẳng

Go along … Street/ Road/ Avenue: đi theo đường…

It’s next to/ near to/ opposite/ between/ on the left/ on the right: Nó ở cạnh../gần/ đối diện/ ở giữa/ bên trái/ bên phải…

Gia Sư Dạy Kèm Môn Tiếng Anh Lớp 5

Gia sư dạy kèm môn tiếng Anh lớp 5

Các bậc phụ huynh cần tìm cho con em mình một gia sư tiếng Anh lớp 5 để hướng dẫn học Anh ngữ tốt hơn. Hiện nay, các trung tâm gia sư ngày càng nhiều với nhiều giáo viên, sinh viên chuyên dạy kèm đến rất nhiều nơi. Tuy nhiên, hãy đến với trung tâm gia sư Myteacher để quý phụ huynh và các em học sinh có thể lựa chọn cho riêng mình một gia sư tiếng Anh lớp 5 như ý muốn. Hình thức dạy kèm tại trung tâm: tại nhà và trực tuyến (online) 1 kèm 1.

PHỤ HUYNH – HỌC SINH

GIA SƯ

Hãy lựa chọn gia sư tiếng Anh lớp 5 của Myteacher. Ảnh: internet

Tại sao con bạn cần gia sư dạy kèm môn tiếng Anh lớp 5?

Vì vậy, các bậc phụ huynh cần tìm cho con em mình một người hướng dẫn môn tiếng Anh. Hiện nay, các trung tâm gia sư ngày càng nhiều với nhiều giáo viên, sinh viên dạy kèm đến rất nhiều nơi và quý phụ huynh chưa biết trung tâm nào ở đâu tốt nhất, với mức học phí học gia sư phù hợp? Tuy nhiên, hãy đến với Myteacher để các bạn và các em học sinh có thể lựa chọn cho riêng mình một gia sư tiếng Anh lớp 5 như ý muốn.

Các thầy/ cô giáo viên, sinh viên của Myteacher sẽ hỗ trợ cho các bạn nhỏ lấy lại kiến thức cơ bản, nắm vững và vận dụng vào nhiều dạng bài khác nhau, hỗ trợ các em củng cố kiến thức cũ, ôn luyện kiểm tra và thi học kỳ. Đồng thời, gia sư tiếng Anh lớp 5 của Myteacher còn là một người hướng dẫn tuyệt vời cho các em thi Violympic tiếng Anh và cả chứng chỉ Anh văn. Hãy tin tưởng và lựa chọn một người dạy kèm của trung tâm gia sư Myteacher để cho con em bạn có được một hành trang tuyệt vời.

1. Gia sư tiếng Anh lớp 5 giúp bổ sung, hướng dẫn nắm vững kiến thức cơ bản

Đối với các em học sinh bị hổng kiến thức hoặc mất kiến thức cơ bản của môn tiếng Anh. Gia sư tiếng Anh lớp 5 của chúng tôi sẽ đề ra kế hoạch học tập giúp cho các em có được thời gian hợp lý để học tập hiệu quả. Các thầy/ cô giáo viên, sinh viên sẽ hướng dẫn từ đầu để các em nhớ lâu và vận dụng tốt hơn những kiến thức đó. Gia sư sẽ không phụ sự kỳ vọng của quý phụ huynh.

2. Gia sư củng cố kiến thức tiếng Anh lớp 5 cũ, truyền tải kiến thức mới

Muốn học giỏi Anh ngữ bên cạnh phải học thường xuyên, làm thật nhiều bài tập, thời gian học ở nhà cần phải gấp đôi thời gian học trên lớp, cần kiểm tra bài cũ thường xuyên, xem trước bài mới,.. nhưng như thế vẫn chưa phải là giỏi, muốn giỏi thì cần một người cố vấn hướng dẫn, giảng giải kịp thời lúc khó khăn thì mới mau giỏi tiếng Anh được. Gia sư tiếng Anh lớp 5 không chỉ là một người thầy tại nhà mà còn là một người bạn thân thiết của các em, cùng truy bài cũ, củng cố kiến thức vừa học trên lớp. Đôi khi thầy/ cô giáo viên, sinh viên sẽ trở về vai trò của một người thầy đứng lớp để giảng dạy bài mới, giúp các em tự tin hơn khi lên lớp.

3. Thầy/ cô dạy kèm tiếng Anh lớp 5 cung cấp kiến thức nâng cao

Một giáo viên, sinh viên dạy kèm là rất cần thiết cho các em học sinh lớp 5 khi ở nhà nếu mong muốn có được những kiến thức vượt trội hơn các bạn trong lớp. Với những gia sư giỏi, uy tín, chất lượng thì Myteacher có thể đáp ứng cho quý phụ huynh một gia sư dạy kèm môn tiếng Anh lớp 5 có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm sẽ giúp cho các em học sinh lớp 5 có được kiến thức nâng cao và chuyên sâu, nhằm chuẩn bị một hành trang kiến thức nâng cao để tự tin bước vào các kỳ thi thử thách mà các em mong muốn vượt qua.

4. Ôn tập thi học kỳ hiệu quả cùng với giáo viên, sinh viên dạy tiếng Anh lớp 5

Trong quá trình học, thi học kỳ là quan trọng nhất, kỳ thi này nhằm đánh giá năng lực của từng em học sinh. Để có được kết quả thi học kỳ tốt thì cần có một kế hoạch ôn luyện hiệu quả, muốn được như vậy thì cần một gia sư tiếng Anh giỏi để hỗ trợ luyện tập. Cần thiết nhất là ở bộ môn tiếng Anh lớp 5 rất quan trọng trong các môn học. Với kinh nghiệm nhiều năm dạy kèm, chúng tôi- đội ngũ gia sư tiếng Anh lớp 5 của trung tâm gia sư Myteacher sẵn sàng hướng dẫn con bạn ôn luyện và sẽ chuẩn bị cho con bạn đủ hành trang kiến thức để bước vào kỳ thi học kỳ.

5. Luyện thi chứng chỉ và Violympic tiếng Anh tốt hơn

Với thời đại hội nhập vốn đầu tư nước ngoài như hiện nay thì ngôn ngữ anh là ngôn ngữ chính trong các cuộc giao lưu học hỏi việc làm, là cha mẹ ai không mong muốn cho con mình học giỏi và thành đạt. Để tương lai tốt đẹp thì cần phải luyện tập và học tập từ nhỏ. Muốn vậy cần phải học thật giỏi tiếng Anh, thi các văn bằng chứng chỉ để đủ điều kiện học tập sau này lẫn tìm kiếm việc làm. Các kỳ thi chứng chỉ đối với các em tiểu học khởi nguồn từ thi IOE tiếng anh trên mạng.

Quý phụ huynh thân mến, để con mình có được kiến thức thi Violympic thì cần có người hỗ trợ để các em có thể bước qua các vòng thi một cách dễ dàng. Những điều đó đủ để cho thấy rằng, một gia sư dạy kèm môn tiếng Anh lớp 5 là không thể thiếu cho các bạn nhỏ học lớp 5. Gia sư dạy kèm môn tiếng Anh lớp 5 của Myteacher là những giảng viên, sinh viên chuyên về ngôn ngữ anh, là những gia sư giỏi, uy tín, nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy sẽ giúp cho các học sinh vượt qua kỳ thi Violympic hoặc là thi chứng chỉ Anh văn.

Đội ngũ gia sư tiếng anh lớp 5 của trung tâm gia sư Myteacher

Đăng ký, tìm việc làm gia sư dạy kèm môn tiếng Anh lớp 5