Video Dạy Tiếng Anh Lớp 4 / Top 7 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 4/2023 # Top View | Theolympiashools.edu.vn

Video Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 12

Từ vựng tiếng Anh lớp 12 – Unit 4: The Mass Media

addicted (adj): nghiện

app ( = application) (n): ứng dụng

attitude (n): thái độ, quan điểm

connect (v): kết nối

cyberbullying (n): khủng bố qua mạng Internet

documentary (n): phim tài liệu

dominant (adj): thống trị, có ưu thế hơn

drama (n): kịch, tuồng

efficient (adj): có hiệu quả

emerge (v): vượt trội, nổi bật, nổi lên

GPS (Global Positioning System) : hệ thống định vị toàn cầu

leaflet (n): tờ rơi, tờ in rời

mass (n): số nhiều, số đông, đại chúng

media (n) (số nhiều của medium) phương tiện

microblogging (n): việc (cá nhân) thường xuyên gửi các tin nhắn/ hình ảnh/ video lên mạng xã hội để cộng đồng mạng biết được các hoạt động của người đăng tin

pie chart : biểu đồ tròn

social networking : mạng xã hội

subscribe (v): đặt mua dài hạn

tablet PC : máy tính bảng

the mass media : truyền thông đại chúng

tie in (v): gắn với

website (n): vị trí web, điểm mạng, cổng thông tin điện tử

HocHay tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 4 chương trình mới:

tablet PC /ˌtæblət ˌpiː ˈsiː/: máy tính bảng

social networking /ˌsəʊʃl ˈnetwɜːkɪŋ/: mạng xã hội

media /ˈmiːdiə/ (n) ( số nhiều của medium) phương tiện

connect /kəˈnekt/ (v) kết nối

addicted /əˈdɪktɪd/ (a) nghiện

mass /mæs/ (n) số nhiều, số đông, đại chúng

efficient /ɪˈfɪʃnt/ (a) có hiệu quả

cyberbullying /ˈsaɪbəbʊliɪŋ/ (n) khủng bố qua mạng Internet

app ( = application) /ˌæplɪˈkeɪʃn/ (n) ứng dụng

subscribe /səbˈskraɪb/ (v) đặt mua dài hạn

the mass media:truyền thông đại chúng

dominant /ˈdɒmɪnənt/ (a) thống trị, có ưu thế hơn

drama /ˈdrɑːmə/ (n) kịch, tuồng

website /ˈwebsaɪt/ (n) vị trí web, điểm mạng, cổng thông tin điện tử

documentary /ˌdɒkjuˈmentri/ (n) phim tài liệu

leaflet /ˈliːflət/ (n) tờ rơi, tờ in rời

emerge /iˈmɜːdʒ/ (v) vượt trội, nổi bật, nổi lên

GPS ( Global Positioning System) hệ thống định vị toàn cầu

pie chart /ˈpaɪ tʃɑːt/: biểu đồ tròn

tie in /taɪ/ (v) gắn với

microblogging /ˈmaɪkrəʊblɒɡɪŋ/ (n) việc (cá nhân) thường xuyên gửi các tin nhắn/ hình ảnh/ video lên mạng xã hội để cộng đồng mạng biết được các hoạt động của người đăng tin

attitude /ˈætɪtjuːd/ (n) thái độ, quan điểm

Đề tiếng Anh lớp 12 Unit 4 The Mass Media

Kiểm tra từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 4

Bài tập trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 4

#hochay #tuvungtienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #vocabulary #unit4lop12 #tienganhlop12unit4 #tuvungtienganhlop12unit4

Tiếp theo:

Video Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 8

Từ vựng tiếng Anh lớp 8 – Unit 10: Communication

body language (n): ngôn ngữ cơ thể, cử chỉ

communicate (v): giao tiếp

communication breakdown (n): giao tiếp không thành công, không hiểu nhau, ngưng trệ giao tiếp

communication channel (n): kênh giao tiếp

cultural difference (n): khác biệt văn hoá

cyber world (n): thế giới ảo, thế giới mạng

chat room (n): phòng chat

face-to-face (adj, ad): trực diện

interact (v): tương tác

landline phone (n): điện thoại bàn

language barrier (n): rào cản ngôn ngữ

message board (n): diễn đàn trên mạng

multimedia (n): đa phương tiện

netiquette (n): phép lịch sự khi giao tiếp trên mạng

non-verbal language (n): ngôn ngữ không dùng lời nó

smart phone (n): điện thoại thông minh

snail mail (n): thư gửi qua đường bưu điện, thư chậm

social media (n): mạng xã hội

telepathy (n): thần giao cách cảm

text (n, v): văn bản, tin nhắn văn bản

verbal language (n): ngôn ngữ dùng lời nói

video conference (n, v): hội thảo, hội họp qua mạng có hình ảnh

HocHay tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 8 Unit 10 chương trình mới:

face-to-face (adj, ad) /feɪs tʊ feɪs/: trực diện (trái nghĩa với trên mạng)

social media (n) /ˈsəʊʃl ˈmiːdiə: mạng xã hội

telepathy (n) /təˈlepəθi/: thần giao cách cảm

video conference (n, v) /ˈvɪdiəʊ ˈkɒnfərəns/: hội thảo, hội họp qua mạng có hình ảnh

snail mail (n) /sneɪl meɪl/: thư gửi qua đường bưu điện, thư chậm

body language (n) /ˈbɒdi ˈlæŋɡwɪdʒ/: ngôn ngữ cơ thể, cử chỉ

chat room (n) /tʃæt ruːm/: phòng chat (trên mạng)

multimedia (n) /ˌmʌltiˈmiːdiə/: đa phương tiện

landline phone (n) /ˈlændlaɪn fəʊn/điện thoại bàn

smartphone (n) /smɑːt fəʊn/: điện thoại thông minh

message board (n) /ˈmesɪdʒ bɔːd/: diễn đàn trên mạng

communicate (v) /kəˈmjuːnɪkeɪt/: giao tiếp

text (n, v) /tekst/: văn bản, tin nhắn văn bản

non-verbal language (n) /nɒn-vɜːbl ˈlæŋɡwɪdʒ/: ngôn ngữ không dùng lời nó

verbal language (n) /ˈvɜːbl ˈlæŋɡwɪdʒ/: ngôn ngữ dùng lời nói

communication channel (n) /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn ˈtʃænl/: kênh giao tiếp

cultural difference (n) /ˈkʌltʃərəl ˈdɪfrəns/: khác biệt văn hoá

language barrier (n) /ˈlæŋɡwɪdʒ ˈbæriə/: rào cản ngôn ngữ

communication breakdown (n) /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn ˈbreɪkdaʊn/: giao tiếp không thành công, không hiểu nhau, ngưng trệ giao tiếp

interact (v) /ˌɪntərˈækt/: tương tác

cyber world (n) /ˈsaɪbə wɜːld/: thế giới ảo, thế giới mạng

netiquette (n) /ˈnetɪket/:phép lịch sự khi giao tiếp trên mạng

Đề tiếng Anh lớp 8 Unit 10 Communication

Kiểm tra từ vựng tiếng Anh lớp 8 Unit 10

Bài tập trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh lớp 8 Unit 10

#hochay #tuvungtienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #vocabulary #unit10lop8 #tienganhlop8unit10 #tuvungtienganhlop8unit10

Tiếp theo:

Gia Sư Dạy Kèm Môn Tiếng Anh Lớp 4

Muốn giỏi tiếng Anh thì cần phải có một người bạn đồng hành. Người đó có thể là ai? Chỉ có thể là gia sư tiếng Anh lớp 4 chuyên dạy kèm tại nhà, trực tuyến (Online) theo hình thức 1 kèm 1. Có lẽ các bạn đang suy nghĩ không biết tìm gia sư tiếng Anh lớp 4 ở trung tâm gia sư nào ở đâu tốt nhất, phù hợp để đăng ký học cho con bạn phải không? Hãy yên tâm, đến với Myteacher. Chúng tôi sẽ giúp con bạn sở hữu khối kiến thức cơ bản lẫn nâng cao. Ngoài ra, còn giúp ôn luyện thi học kì, Violympic tiếng Anh trên mạng và chứng chỉ Anh văn. Hãy tin tưởng và lựa chọn thầy/ cô giáo viên, sinh viên tiếng Anh lớp 4 của Myteacher. PHỤ HUYNH – HỌC SINH GIA SƯ

Hãy lựa chọn gia sư tiếng anh lớp 4 của Gia sư Myteacher. Ảnh: internet.

Những lợi ích khi con bạn học gia sư tiếng Anh lớp 4 của Myteacher

Quý phụ huynh và các em học sinh lớp 4 thân mến, kiến thức tiếp thu ở lớp 4 sẽ là nền tảng để vượt qua các kỳ thi lên lớp 5. Ai mà chẳng muốn con mình học giỏi hay bản thân thật vượt trội hơn các bạn cùng lớp, đặc biệt là môn quan trọng như tiếng Anh. Vậy khi con bạn học với gia sư tiếng Anh lớp 4 của Myteacher thì con bạn sẽ được những gì, lợi ích ra sao?

1. Gia sư tiếng Anh lớp 4 sẽ bổ sung, hướng dẫn nắm vững kiến thức cơ bản

Để học được những kiến thức mới hoặc những kiến thức nâng cao thì điều đầu tiên mà các em học sinh cần là nắm vững kiến thức cơ bản, kiến thức chủ chốt của môn học. Tiếng Anh cũng vậy, muốn học giỏi Anh ngữ, nói năng lưu loát, hiểu được câu từ mà đối phương nói thì cũng phải nằm lòng kiến thức cơ bản.

Quý phụ huynh có thể đang mong muốn cho con mình nắm vững được kiến thức đó mà thời gian lại không cho phép hướng dẫn cho con em mình. Đến với Myteacher để lựa chọn một người dạy kèm môn tiếng Anh lớp 4, với đội ngũ giáo viên, sinh viên giỏi, uy tín và chất lượng, thầy/ cô Myteacher sẽ bổ sung đầy đủ kiến thức cơ bản nhất của môn tiếng Anh. Đồng thời, gia sư dạy kèm môn tiếng Anh lớp 4 còn có nhiều biện pháp hướng dẫn các em nhớ lâu hơn những kiến thức cơ bản ấy và vận dụng vào làm bài tập, là đòn bẩy học kiến thức nâng cao.

2. Gia sư củng cố kiến thức tiếng Anh lớp 4 cũ, truyền tải kiến thức mới

3. Thầy/ cô giáo viên, sinh viên tiếng Anh lớp 4 cung cấp kiến thức nâng cao

Lớp 4, các em học sinh bắt đầu có những mục tiêu cho riêng mình, có em thì muốn thi học sinh giỏi tiếng Anh, có em thì muốn thi Violympic, có em thì muốn học chứng chỉ anh văn,… muốn thành công trong những mục tiêu đó thì phải đáp ứng được yêu cầu nắm vững kiến thức từ cơ bản lẫn nâng cao mà ở lớp, mỗi học sinh có một trình độ học tập khác nhau, thầy cô chỉ có đủ thời gian để truyền tải kiến thức cơ bản thôi còn về kiến thức nâng cao và chuyên sâu thì có lẽ giáo viên chưa hoàn thành được.

Vì vậy, một gia sư tiếng Anh lớp 4 là rất cần thiết cho các em học sinh lớp 4 khi ở nhà. Với những gia sư giỏi, uy tín và chất lượng thì trung tâm gia sư Myteacher có thể đáp ứng cho quý phụ huynh một giáo viên, sinh viên dạy kèm tiếng Anh lớp 4 có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm dồi dào sẽ giúp cho các em học sinh lớp 4 có được kiến thức nâng cao và chuyên sâu, chuẩn bị cho các em hành trang vào các kỳ thi thử thách.

4. Gia sư chuyên ôn tập thi học kỳ hiệu quả

Quý phụ huynh luôn mong muốn con mình có được một kết quả thi học kỳ tốt nhưng chưa biết làm thế nào để giúp con học tốt hơn môn tiếng Anh lớp 4. Xin chia sẻ cùng quý phụ huynh là gia sư chuyên dạy kèm tại nhà, trực tuyến (Online) của Myteacher với kinh nghiệm dạy kèm nhiều năm, sẽ sẵn sàng hướng dẫn con bạn ôn luyện và gia sư tiếng Anh lớp 4 sẽ chuẩn bị cho con bạn đủ hành trang kiến thức để dự thi học kỳ, giúp con bạn học tốt hơn và có được kết quả thi tốt hơn.

5. Luyện thi chứng chỉ Anh ngữ và Violympic tuyệt vời

Con của bạn là 1 học sinh xuất sắc, con của bạn có kết quả học quá tuyệt vời và gia đình bạn đang muốn cho cháu có thêm một kết quả xuất sắc hơn thế nữa qua kỳ thi Violympic, học sinh giỏi hay học chứng chỉ Anh văn,…

Chúng tôi cũng có thể đáp ứng được, chúng tôi với kinh nghiệm giảng dạy và ôn thi nhiều năm môn tiếng Anh lớp 4, Myteacher với những gia sư dạy giỏi,dạy kèm môn tiếng Anh lớp 4 uy tín, đạt nhiều thành tựu trong giảng dạy sẽ hướng dẫn và chuẩn bị những kiến thức Anh văn chuẩn nhất, gia sư hứa hẹn sẽ là người lái đò lái chiếc thuyền đưa con bạn đến bến bờ vinh quang không phụ kỳ vọng của các bạn.

Đội ngũ gia sư tiếng Anh lớp 4 của trung tâm gia sư Myteacher

Đăng ký làm gia sư tiếng Anh lớp 4, tìm việc làm dạy thêm tại nhà, trực tuyến (Online)

Các thầy/ cô là giáo viên, sinh viên trên toàn quốc có nhu cầu đăng ký làm gia sư, tìm việc làm dạy thêm môn tiếng Anh lớp 4 vui lòng đăng ký dạy tại website. Trung tâm luôn có mức phí, lương gia sư phù hợp với năng lực của các thầy/ cô vì chúng tôi mong muốn sẽ được cộng tác lâu dài.

Gia sư tiêu biểu

Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 4

Giáo Trình Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 7, Giáo Trình Tiếng Anh Sinh Học, Giáo Trình Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 5, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 4, Giáo Trình Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 4, Giáo Trình Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 3, Giáo Trình Tiếng Anh Cho Học Sinh Cấp 2, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Theo Chủ Đề, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Văn Phòng, Giáo Trình Học Tiếng Trung Giao Tiếp, Giáo Trình Học Giao Tiếp Tiếng Trung, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp New Headway Tập 2, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Đi Làm, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Headway, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Hay Nhất, Bài Thuyết Trình Của Nữ Thực Tập Sinh Nổi Tiếng, Giáo Trình Học Tiếng Hàn Giao Tiếp, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Pdf, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Hay, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp, Giáo Trình Giao Tiếp Tiếng Anh, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Giao Tiếp, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp Tại Nhà, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cấp Tốc, Download Giáo Trình Tiếng Anh Trình Độ B, Giáo Trình Vi Sinh Vật Học, Giáo Trình An Sinh Xã Hội, Giáo Trình Sinh Học Y Hà Nội, Giáo Trình Tiếng Anh Cơ Bản Pdf, Giáo Trình Tiếng Anh Cơ Bản 2, Giáo Trình Tiếng Anh Đại Học Fpt, Giáo Trình 50 Bài Tiếng Hàn, Giao Trinh Tieng Anh Lop 8, Giáo Trình Tiếng Anh Du Học, Giáo Trình Tiếng Anh Cho Trẻ Em, Giáo Trình Tiếng Anh Đại Học, Giáo Trình Tiếng Anh Cho Trẻ Lớp 1, Giáo Trình Tiếng Anh Cơ Bản, Giáo Trình Tiếng Anh Cơ Bản 1, Giáo Trình Tiếng Anh Của Ila, Giáo Trình Tiếng Anh Đại Học Hà Nội, Giáo Trình Tiếng Anh Everybody Up, Giáo Trình Tiếng Anh Lớp 1, Giáo Trình Tiếng Anh Lớp 2, Giáo Trình Tiếng Anh Lớp 3, Giáo Trình Học Tiếng Đức, Giáo Trình Học Tiếng Đức A1, Giáo Trình Tiếng Anh Lớp 3 Mới, Giáo Trình Học Tiếng Đức Cơ Bản, Giáo Trình Học Tiếng Đức Căn Bản, Giáo Trình Tiếng Anh Là Gì, Giáo Trình Tiếng Anh Know How, Giáo Trình Tiếng Anh Kid’s Box, Giáo Trình ôn Thi Đại Học Môn Tiếng Anh, Giáo Trình Học Tiếng Anh Cơ Bản, Giáo Trình Học Tiếng Séc, Giáo Trình Tiếng Anh Hay, Giáo Trình Tiếng Anh Hay Cho Trẻ Em, Giáo Trình Học Tiếng Hàn Qua âm Hán, Giáo Trình Tiếng Anh Ket, Giáo Trình Tiếng Anh 3, Giáo Trình Tiếng Anh Lớp 4, Giáo Trình A Tiếng Anh, Giáo Trình ôn Thi Tiếng Anh B1, Giáo Trình Môn Tiếng Anh 9, Giáo Trình Môn Ngữ âm Tiếng Anh, Giáo Trình Tiếng Anh 6, Giáo Trình Tiếng Anh 7, Giáo Trình Tiếng Anh 8, Giáo Trình A1 Tiếng Anh, Giáo Trình Tiếng Anh 9, Giáo Trình Học Tiếng Hàn, Giáo Trình Học Tiếng Anh Tại Nhà, Giáo Trình Học Tiếng Anh ở Nhà, Giáo Trình Học Tiếng Anh Lớp 6, Giáo Trình Môn Tiếng Anh Lớp 7, Giáo Trình Tiếng Anh 5, Giáo Trình Tiếng Anh 4, Giao Trinh Tieng Anh, Giáo Trình Tiếng Anh 1, Giáo Trình Tiếng Anh 1 Đại Học, Giáo Trình Tiếng Anh 10, Giáo Trình Tiếng Anh 11, Giáo Trình Tiếng Anh 12, Giáo Trình Tiếng Anh 123, Giáo Trình Tiếng Anh 123 Lớp 10, Giáo Trình Tiếng Anh 2, Giáo Trình Ngữ âm Tiếng Anh, Giáo Trình Ngữ âm Học Tiếng Anh, Giáo Trình Học Tiếng Anh Lớp 2, Giáo Trình Tiếng Anh A, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Lớp 4, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Lớp 3, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Lớp 2, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Cho Trẻ Em, Giáo Trình Tiếng Anh Bậc Đại Học, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh 2,

Giáo Trình Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 7, Giáo Trình Tiếng Anh Sinh Học, Giáo Trình Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 5, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 4, Giáo Trình Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 4, Giáo Trình Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 3, Giáo Trình Tiếng Anh Cho Học Sinh Cấp 2, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Theo Chủ Đề, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Văn Phòng, Giáo Trình Học Tiếng Trung Giao Tiếp, Giáo Trình Học Giao Tiếp Tiếng Trung, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp New Headway Tập 2, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Đi Làm, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Headway, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Hay Nhất, Bài Thuyết Trình Của Nữ Thực Tập Sinh Nổi Tiếng, Giáo Trình Học Tiếng Hàn Giao Tiếp, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Pdf, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Hay, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp, Giáo Trình Giao Tiếp Tiếng Anh, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Giao Tiếp, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp Tại Nhà, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cấp Tốc, Download Giáo Trình Tiếng Anh Trình Độ B, Giáo Trình Vi Sinh Vật Học, Giáo Trình An Sinh Xã Hội, Giáo Trình Sinh Học Y Hà Nội, Giáo Trình Tiếng Anh Cơ Bản Pdf, Giáo Trình Tiếng Anh Cơ Bản 2, Giáo Trình Tiếng Anh Đại Học Fpt, Giáo Trình 50 Bài Tiếng Hàn, Giao Trinh Tieng Anh Lop 8, Giáo Trình Tiếng Anh Du Học, Giáo Trình Tiếng Anh Cho Trẻ Em, Giáo Trình Tiếng Anh Đại Học, Giáo Trình Tiếng Anh Cho Trẻ Lớp 1, Giáo Trình Tiếng Anh Cơ Bản, Giáo Trình Tiếng Anh Cơ Bản 1, Giáo Trình Tiếng Anh Của Ila, Giáo Trình Tiếng Anh Đại Học Hà Nội, Giáo Trình Tiếng Anh Everybody Up, Giáo Trình Tiếng Anh Lớp 1, Giáo Trình Tiếng Anh Lớp 2, Giáo Trình Tiếng Anh Lớp 3, Giáo Trình Học Tiếng Đức, Giáo Trình Học Tiếng Đức A1,