Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Trung Lớp 12 / Top 11 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 9/2023 # Top Trend | Theolympiashools.edu.vn

Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 4

Em hiểu như thế nào về câu thành ngữ ” Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”? Đặt câu với thành ngữ trên.

Gạch chân dưới những trạng ngữ, chủ ngữ và vị ngữ trong các câu sau:

a/ Đằng xa, trong mưa mờ, bóng những nhịp cầu sắt uốn cong đã hiện ra.

b/ Mùa xuân, một thế giới ban trắng trời, trắng núi.

” Thân dừa bạc phếch tháng năm

Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao

Đêm hè, hoa nở cùng sao.

Tàu dừa – chiếc lược chải vào mây xanh”

đề thi học sinh giỏi Lớp 4 Môn thi: Tiếng Việt. Thời gian: 90' không kể thời gian chép đề. Bài 1: (1 điểm). Em hiểu như thế nào về câu thành ngữ " Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng"? Đặt câu với thành ngữ trên. Bài 2: (2 điểm). Gạch chân dưới những trạng ngữ, chủ ngữ và vị ngữ trong các câu sau: a/ Đằng xa, trong mưa mờ, bóng những nhịp cầu sắt uốn cong đã hiện ra. b/ Mùa xuân, một thế giới ban trắng trời, trắng núi. Bài 3: (3 điểm). " Thân dừa bạc phếch tháng năm Quả dừa - đàn lợn con nằm trên cao Đêm hè, hoa nở cùng sao. Tàu dừa - chiếc lược chải vào mây xanh" Trần Đăng Khoa. - ở đoạn thơ trên, tác giả đã sử dụng phương pháp nghệ thuật gì? Biện pháp đó giúp em cảm nhận được điều gì về sự vật? - Có thể thay đổi dầu gạch ngang ( - ) bằng từ ngữ nào? * Bài 4: (4 điểm). Em đã đọc và nghe truyện " Rùa và Thỏ". Em hãy đóng vai nhân vật Thỏ kể lại cuộc thi chạy với Rùa và ghi lại cảm nghĩ khi bị thua Rùa. Đáp án đề thi học sinh giỏi - lớp 4 Môn tiếng việt Bài 1: Nghĩa là: Được sống và học tập gần những người tốt thì mình cũng tiến bộ và tốt như họ. Ngược lại sống, học tập gần gũi với những người có nhiều tính xấu thì mình cũng dễ bị nhiễm những tính nết xấu của họ. Bài 2: a/ Đằng xa/, trong mưa mờ/, bóng những nhịp cầu sắt uốn cong /đã hiện ra. TN1 TN2 CN VN b/ Mùa xuân/, một thế giới ban/ trắng trời/, trắng núi. TN CN VN1 VN2 Bài 3: - Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh, biện pháp đó đã giúp ta hình dung được sự vật một cách cụ thể, rõ rệt hơn. - Có thể thay dấu gạch ngang ( - ) bằng từ " như" hoặc " giống như", " tựa như". Bài 4: Tập làm văn. Yêu cầu như sau: 1 - Mở bài: Giới thiệu được hoàn cảnh câu chuyện xảy ra, nhân vật có trong chuyện. 2 - Thân bài: - Thỏ ( người viết) kể diễn biến câu chuyện theo trình tự của sự việc và kết quả cuộc thi. - Lời kể chuyện phải tự nhiên, sinh đông, đúng bản chất của nhân vật kiêu căng, chủ quan của Thỏ và sự tự tin, quyết thắng của Rùa. 3- Kết luận: Thỏ nêu cảm nghĩ của mình, sự hối hận và rút ra bài học cho chính mình. Không tự kiêu, coi thường người khác. đề thi học sinh giỏi Lớp 4: ngày 23 tháng 4 năm 2006. Môn thi: Toán. Thời gian: 90' không kể thời gian chép đề Bài 1: ( 2 điểm) Cho một số, biết rằng nếu viết thêm vào bên phải số đó một chữ số thì được số mới và tổng của số mới số phải tìm là 467. Tìm số phải tìm và chữ số viết trêm? Bài 2: ( 2 điểm) Thêm dấu ngoặc vào các biểu thức sau để có các biểu thức đúng: a/ 7 x 13 x 2 - 5 = 147 b/ 15 x 7 + 2 x 4 = 428 Bài 3: ( 2 điểm) Để đánh số trang một quyển sách dày 125 tờ ( không tính bìa) thì phải viết bao nhiêu chữ số? Bài 4: ( 4 điểm) Một cửa hàng có hai loại gạo tẻ và gạo nếp. Số kg gạo trẻ gấp ba lần số kg gạo nếp. Hỏi mỗi loại gạo có bao nhiêu kg, biết rằng nếu bán đi 5 kg gạo nếp và 35 kg gạo tẻ thì số gạo còn lại của cả hai loại bằng nhau? Bài 5: ( 1 điểm) Cho tam giác ABC ( như hình vẽ). Em hãy kẻ thêm 2 đoạn thẳng vào hình để hình có được số tam giác nhiều nhất. Kể tên các hình tam giác đó. Â B C Đáp án đề thi học sinh giỏi môn toán - lớp 4 Môn toán Năm học: 2005 - 2005 Bài 1: Khi viết thêm 1 chữ số vào bên phải của một số là làm tăng số đó lên 10 lần và số đơn vị viết thêm. Do đó tổng của số dư mới và số cũ là 11 lần và số dư chính là số viết thêm. Ta làm phép tính sau: 467 : (10 + 1 ) = 42 (dư 5) Vậy số phải tìm là số 42 và chữ số viết thêm là 5. Thử lại: 42 + 425 = 467. Bài 2: a/ 7 x 13 x 2 - 5 = 147 7 x ( 13 x 2 - 5) 7 x 21 = 147 b/ 15 x 7 + 2 x 4 = 428 (15 x 7 + 2) x 4 107 x 4 = 428 Bài 3: Một quyển sách dày 125 tờ nên số trang của nó là 2 x 125 = 250 trang. Số chữ số phải viết là: Vậy số chữ số phải viết là: 9 + 180 + 453 = 642 ( chữ số ). Bài 4: Theo bài: nếu bán đi 5 kg nếp và 35 kg gạo tẻ thì số gạo còn lại của hai loại gạo bằng nhau. Suy ra số gạo tẻ hơn số gạo nếp là: 35 - 5 = 30 (kg). Ta có sơ đồ sau: 30kg Số kg gạo tẻ Số kg gạo nếp Từ sơ đồ ta có số gạo tẻ là: 30 : 2 x 3 = 45 (kg) Số gạo nếp có là: 45 - 30 = 15 (kg) Đáp án: - gạo tẻ: 45 kg - gạo nếp: 15 kg Bài 5: * Ta có các tam giác sau: - ABC, EBC, FBC, IEB, ìC, TBC, EAC, và FAB Vậy có 8 hình tam giác

Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 8

PHòNG Giáo dục TiềN hảIĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 THCS NĂM HỌC 2010 – 2011Môn: TIẾNG ANHThời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Người coi thi thứ nhấtNgười coi thi thứ hai

Họ và tên: ………………………………………………………… Số BD: …………… Ngày sinh: ………………………………………………………………….. Trường THCS: ……………………………………………………………… Phòng thi: ………………………………………………………………….

(……………………………………………………………………………………………………………………………………Giám khảo 1: …………………………………………………………………Giám khảo 2: …………………………………………………………………Điểm bài thi: …………………..Bằng chữ : ………………………

(Đề gồm 04 trang, thí sinh làm bài trực tiếp vào đề thi này)Bài 1: A. Chọn từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác với các từ còn lại (1, 2 điểm)A. young B. drought C. discount D. sound 1. …………………A. blind B. assistant C. hire D. itinerary 2. …………………A. Christmas B. character C. chemistry D. brochure 3. …………………A. nature B. behavior C. separate D. arrange 4. …………………A. competition B. chore C. conscious D. promise 5. …………………A. needed B. wanted C. started D. finished 6. ………………… B. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác các từ còn lại. (0, 8 điểm) A. award B. include C. struggle D. enroll 7. …………………A. volunteer B. commercial C. traditional D. accessible 8. …………………A. florist B. citizenship C. curly D. participate 9. …………………A. participation B. representative C. accommodation D. organization 10. ……………….Bài 2: Chọn đáp án đúng (A, B, C hoặc D) để hoàn thành các câu sau. (2, 0 điểm)My new friend, Nam is ………………….. His jokes often make his friends laugh a lot. A. generous B. humorous C. out – going D. unusual I’m sorry. I’m …………………. to help you lift the table.A. not enough strong B. enough not strong C. not strong enough D. enough strong not We moved here five years ago. We …………………. in our present house since then.A. have lived B. live C. are living D. livedIn the past, women used to wash clothes by hand. Now we have a ………………….. A. steamer B. dishwasher C. hair dryer D. washing machine It took my sister a long time to get used …………………. glasses.A. to wear B. to wearing C. wearing D. wearTheir wedding party …………………. at the Rex Hotel next week. A. is held B. is being held C. will be held D. is going to hold“Who is your brother?” ~ ………………………………………A. He is the boy wearing a white T – shirt B. He is the boy worn a white T – shirtC. He is the boy is wearing a white T – shirt D. He is the boy is worn a white T – shirt“I got wet because I lost my umbrella.” ~ “You …………………. your umbrella.”A. always lose B. are always losing C. are always lose D. always lost Yesterday, we took part in a …………………. in our village.A. cook – ricing B. rice cooking C. cooking – rice D. rice – cooking Two team members try to make a fire …………………. rubbing pieces …………………. bamboo together.A. with / by B. by / with C. of / by D. by / of

3: Cho dạng đúng của từ in hoa. (2, 0 điểm) After taking an aspirin, my headache …………………… APPEARThe farmer said he had something called …………………… WISE

You must make a quick ………………….. about who wins the contest. DECIDEYou don’t have to do that work. In other words, it’s ………………….. for you. NECESSITYTet is one of the ………………….. festivals in Viet Nam. TRADITIONFive students in my class participated in

Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 3

Trường Tiểu học tháI họcĐề khảo sát học sinh giỏi số 1Môn: Toán 3Năm học: 2010 – 2011

(Thời gian học sinh làm bài 45 phút)

Phần I: Trắc nghiệm. Học sinh ghi đáp án hoặc câu trả lời đúng, không cần giải thích.Bài 1: (2 điểm) Số ?

Bài 2: (2 điểm) 1; Chia số bị chia cho 2 lần số chia thì được thương là 1. Vậy số bị chia gấp số chia mấy lần ?2; Hai số có hiệu là 98, nếu giữ nguyên số bị trừ và giảm số trừ đi 21 đơn vị thì hiệu mới là bao nhiêu ?Bài 3: (2 điểm) Dùng ba chữ số 5; 7; 9 để viết số lớn nhất và số bé nhất có 3 chữ số khác nhau rồi tìm hiệu của chúng.Phần II: Tự luận .Bài 1: (2 điểm) Cho 3 chữ số a, b, c khác nhau và khác 0.a) Viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau từ 3 chữ số trên.b) Tính nhanh tổng các số vừa lập được, biết a + b + c = 8Bài 2: (4 điểm) Thay các dấu ? và chữ b bởi các chữ số thích hợp, biết số chia và thương đều bằng nhau và là số chẵn.

Bài 3: (3 điểm) Hai bạn Trâm và Anh đi từ hai đầu cầu cho đến lúc gặp nhau ở trên cầu. Hỏi cây cầu dài bao nhiêu mét nếu bạn Trâm đi được 1218m và bạn Anh đi ít hơn bạn Trâm là 173m?Bài 4: (5 điểm) Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng chiều dài. Nếu chiều dài được kéo thêm 15cm và chiều rộng được kéo thêm 35m thì sẽ được một hình vuông. Tính độ dài của cạnh hình vuông.

Trường Tiểu học tháI họcĐề khảo sát học sinh giỏi số 2Môn: Toán 3Năm học: 2010 – 2011

(Thời gian học sinh làm bài 45 phút)

Phần I: Trắc nghiệm. Học sinh ghi đáp án hoặc câu trả lời đúng, không cần giải thích.Bài 1: (2 điểm) Điền chữ số thích hợp vào dấu *a) b)

Bài 2: (2 điểm) Để đánh số trang của một cuốn sách dày 215 trang phải dùng bao nhiêu chữ số?Bài 3: (2 điểm) Tìm hai số mà tổng và hiệu của chúng đều bằng số lớn nhất có 3 chữ số?Phần II: Học sinh trình bày bài làm.Bài 1: (4 điểm) Tính nhanh:a) 291 + 302 + 11 + 698 + 709b) 121 + 123 + 125 + 127 + 129 + 131 + 133 + 135 + 137Bài 2: (2 điểm) Bạn Hương mang một cái can không để đi mua 1 lít dầu ăn. Cô bán hàng chỉ có hai chiếc can: một can loại 3 lít và một can loại 7 lít, nhưng cô đã đong được 1 lít cho bạn Hương. Hỏi cô bán hàng đã đong như thế nào?Bài 3: (3 điểm) Một cửa hàng hoa quả đã bán được tất cả 399 quả gồm ba loại: xoài, cam và táo. Trong đó số xoài bán được bằng số quả đã bán; số cam bán được bằng số quả đã bán. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu quả táo?Bài 4: (2 điểm) Năm nay mẹ Phương 38 tuổi. Hai năm nữa tuổi Phương sẽ bằng tuổi mẹ. Hỏi năm nay

Đề Thi Học Sinh Giỏi

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG HÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNGĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 NĂM HỌC 2011- 2012Môn: Tiếng ViệtThời gian: (90 phút)

I/ Từ ngữ:1/ Tìm một số từ ghép có tiếng hải đứng trước (hải có nghĩa là biển). Đặt câu với một từ tìm được.2/ Tìm từ cùng nghĩa và từ trái nghĩa với mỗi từ sau: lạnh, um tùm.3/ Các từ: tốt tươi, đánh đập, chán chê, mặt mũi, đi đứng, tươi cười là từ láy hay từ ghép ? Vì sao?II/ Ngữ pháp:1/ Tìm bộ phận chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ của hai câu sau:Trên những ruộng lúa chín vàng, bóng áo chàm và nón trắng nhấp nhô, tiếng nói, tiếng cười rộn ràng, vui vẻ.Mùa đông, giữa ngày mùa, làng quê toàn màu vàng. 2/Theo mẫu câu: Cháu mời bác xơi nước ạ! Hãy đặt một câu cầu khiến với từng từ: mời, khuyên, đề nghị, mong.3/ Trong những câu sau, câu nào là câu ghép?Làng quê tôi đã khuất hẳn nhưng tôi vẫn đăm đắm nhìn theo.Khi làng quê tôi đã khuất hẳn, tôi vẫn đăm đắm nhìn theo.Khi ngày chưa tắt hẳn, trăng đã lên rồi.Mặt trăng tròn, to và đỏ, từ từ nhô lên ở chân trời sau rặng tre đen mờ.Vì trời hạn hán nên ruộng đồng nứt nẻ.III/ Cảm thụ văn học: Nòi tre đâu chịu mọc cong Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường. Lưng trần phơi nắng phơi sương Có manh áo cộc tre nhường cho con.Tre Việt Nam – NGUYỄN DUYEm thấy đoạn thơ trên có những hình ảnh nào đẹp? Hãy nêu ý nghĩa đẹp đẻ và sâu sắc của những hình ảnh đó.

IV/ Tập làm văn:Chiều rồi bà mới về nhàCái gậy đi trước,chân bà theo sauMọi ngày bà có thế đâuThì ra cái mỏi làm đau lưng bà!

Bà rằng: Gặp một cụ giàLạc đường, nên phải nhờ bà dẫn điMột đời một lối đi vềBỗng nhiên lạc giữa đồng quê, cháu à!

Cháu nghe câu chuyện của bàHai hàng nước mắt cứ nhoà rưng rưngBà ơi, thương mấy là thươngMong đừng ai lạc giữa đường về quê!Theo Nguyễn Văn ThắngDựa vào nội dung đoạn thơ trên, bằng trí tưởng tượng và sự sáng tạo của mình, em hãy kể lại câu chuyên cảm động về người bà kính yêu.

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG HÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNGĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 NĂM HỌC 2011- 2012Môn: Tiếng ViệtI/ Từ ngữ: ( 3 điểm)1/ Một số từ ghép có tiếng hải đứng trước: hải âu, hải cảng, hải đảo, hải đăng, hải lí, hải lưu, hải phận, hải quan, hải quân, hải sản, hải ngoại,… Đặt câu : Các chú bộ đội hải quân ngày đêm canh giữ biển trời của Tổ Quốc.2/ Từ cùng nghĩa: lạnh- rét ; um tùm – rậm rạp Từ trái nghĩa : lạnh – nóng; um tùm – thưa thớt3/ Các từ: tốt tươi, đánh đập, chán chê, mặt mũi, đi đứng, tươi cười là từ ghép. Vì hai tiếng trong mỗi từ đều có nghĩa. Các từ này có hình thức âm thanh ngẫu nhiên giống từ láy, nhưng không phải là từ láyII/ Ngữ pháp: ( 3 điểm)1/ Tìm bộ phận chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ của hai câu sau:

a) Trên những ruộng lúa chín vàng,/ bóng áo chàm và nón trắng /nhấp nhô,/ TN CN VNtiếng nói, tiếng cười /rộn ràng, vui vẻ. CN VN

Mùa đông, giữa ngày mùa, làng quê toàn màu vàng. TN TN CN VN2/Theo mẫu câu: Cháu mời bác xơi nước ạ!Tôi khuyên anh đừng đi!Cô đề nghị các em giữ trật tự!Mẹ mong con học hành chăm ngoan!3/ Trong những câu sau, câu nào là câu ghép?Câu a và e III/ Cảm thụ văn học: ( 4 điểm)-Hình ảnh ( măng tre) ” nhọn như chông” gợi cho ta thấy sự kiêu hảnh hiên ngang bất khuất của loài tre ( hay cũng chính là của dân tộc Việt Nam!).– Hình ảnh (cây tre) ” lưng trần phơi nắng phơi sương” có ý nói đến sự

Đề Thi Chọn Học Sinh Giỏi Lớp 9

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 Năm học: 2023 – 2023 Môn: Tiếng Anh Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Chú ý: – Bộ đề thi này gồm có 06 trang, từ trang 01 đến trang 06. – Thí sinh làm bài trực tiếp vào bộ đề thi này.

ĐiểmHọ tên, chữ ký của người chấm thi số 1:Số phách

– Bằng số:……………..…………………………………………(Do Chủ tịch hội đồng chấm thi ghi)

– Bằng chữ:……………Họ tên, chữ ký của người chấm thi số 2:…………………..

……………………………………………………………………

PART A: LISTENING (10× 0,2 = 2pts): Listen to the song ” Auld Lang Syne” and fill in the missing words: Auld Lang Syne Should auld acquaintance be forgot and never brought to mind? Should auld (1)……………………be forgot? and (2)………… of auld lang syne? For auld lang syne, my (3)……….., for auld lang syne, we’ll take a cup of (4)……………..yet, (5)……….. auld lang syne.

Should auld acquaintance be forgot and (6)…………..brought to mind? (7)…………….auld acquaintance be forgot and (8)……………..of auld lang syne? And here’s a (8)…………., my trusty friend and gie’s a hand o’ thine We’ll tak’ a (9)………………o’ kindness yet for (10)………… lang syne.1…………….2………………3………………4……………5…………

PART B: PHONETICS (10 ×0,2 = 2pts) I. Find out and circle the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others. (5× 0,2 = 1,0pt) 11. A. opened B. closed C. contained D. finished 12. A. laughter B. sightseeing C. daughter D. fight 13. A. island B. foodstuff C. stream D. service 14. A. paper B. receipt C. complain D. envelop 15. A. official B. ocean C. convenient D. precious11……………..12………………13………………14……………15………..

II. Pick out and circle the word whose main stress is different from those of the others. (5× 0,2 = 1,0pt) 16. A. businessman B. secretary C. secondary D. artificial 17. A. dangerous B. opposite C. interested D. umbrella 18. A. happy B. early C. allowed D. injured 19. A. inspiration B. economic C. situation D. material 20. A. separate B. emigrate C. precaution D. demonstration16………………17………………18………………19………………20………..

PART C: VOCABULARY AND GRAMMAR (6pts) I. Circle the best answer A, B, C or D to complete the sentences. (10 × 0,2 = 2,0 pts) 21. The students are being made………………..harder. A. work B. worked C. to work D. working 22. Most chúng tôi be polite to chúng tôi are polite to them. A. you meet/ unless B. you meet/ if C. meet you/ only D. meeting you/ in case 23. He’s so shy. He hasn’t spoken chúng tôi came here. A. since B. when C. which D. for 24. I hope he doesn’t keep us……………….. A. wait B. waiting C. to wait D. for waiting 25. Do you know the man who is wearing the……………….. A. gold watch very old, valuable B. very valuable, old gold watch C. old gold watch very valuable D. very old, gold valuable watch 26. Do you know the beautiful girl…………………? A. sit in the car B. sat in the car C. sitting in the car D. who sit in the car 27. Nobody says a word about the incident, ………………………? A. does he B. doesn’t he C. do they D. don’t they 28. You’d better get chúng tôi living room. A. redecorate B. redecorated C. to redecorate D. redecorating 29. He asked me…………………….. A. since when I am waiting B. since when I waited C. how long I have been waiting D. how