Xu Hướng 11/2022 # Sự Lệch Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023 # Top 19 View | Theolympiashools.edu.vn

Xu Hướng 11/2022 # Sự Lệch Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023 # Top 19 View

Bạn đang xem bài viết Sự Lệch Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023 được cập nhật mới nhất trên website Theolympiashools.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Sự lệch vị trí của vành tim Mitral.

Mitral valve prolapse.

OpenSubtitles2018.v3

Sự lệch này đã được những ngư dân ở Iceland nhận thấy vào khoảng cuối thế kỷ XVIII.

This distortion was recognized by Icelandic mariners as early as the late 18th century.

WikiMatrix

Nó có khả năng là kết quả của một sự lệch chức năng.

It’s possibly the result of a malfunction.

OpenSubtitles2018.v3

Loki, dù với sự lệch lạc trầm trọng, cũng thông hiểu luật lệ hơn con.

Loki, for all his grave imbalance, understood rule as I know I never will.

OpenSubtitles2018.v3

Chúng ta có sự lệch hướng ở chính giữa.

We have a midcourse deviation.

OpenSubtitles2018.v3

6, 7. a) Đã có sự lệch lạc nào về nam tính trước trận Nước Lụt?

6, 7. (a) What distortion of masculinity developed before the Flood?

jw2019

Tại sao sự chênh lệch giữa 12 và 5 lại là 7, và sự chênh lệch giữa…

Why the difference between 12 and 5 is 7, and the difference between

QED

Do những sự lệch hàng này không quan sát được, Descartes kết luận tốc độ ánh sáng là vô hạn.

Since such misalignment had not been observed, Descartes concluded the speed of light was infinite.

WikiMatrix

” Ngay cả trong những thuật ngữ thuần túy phi tôn giáo đồng tính đại diện cho sự lệch lạc tính năng tình dục

” Even in purely non- religious terms, homosexuality represents a misuse of the sexual faculty.

QED

Vậy là có 7 00:00:24, 067 — & amp; gt; 00:00:28, 048 rất nhiều sự lệch chuẩn trong dữ liệu của bạn, bạn có thể bắt đầu mô hình hóa nó và hỏi:

So there’s a lot of variation in your data, you can start to model and you ask.

QED

Theo cách tương tự, Einstein đã tiên đoán sự lệch ánh sáng do hấp dẫn: trong một trường hấp dẫn, ánh sáng bị lệch về bên dưới.

In a similar way, Einstein predicted the gravitational deflection of light: in a gravitational field, light is deflected downward.

WikiMatrix

Quả là một sự sai lệch khủng khiếp đối với sự dạy dỗ của Chúa Giê-su!

What a horrific departure from Jesus’ teachings!

jw2019

□ Trước trận Nước Lụt đã có sự lệch lạc về nam tính như thế nào, và ngày nay thái độ về nam tính và nữ tính bị lệch lạc ra sao?

□ How was masculinity distorted before the Flood, and how have it and femininity been twisted in our time?

jw2019

Các nguyên tắc Kinh Thánh chỉnh lại sự lệch lạc ấy, dạy chúng ta về giá trị thật của bản thân mình trước Đấng Tạo Hóa và đối với người khác.

Bible principles correct that distortion, teaching us our true value in relation to the Creator and to others.

jw2019

Trong các trầm tích, sự định hướng của các hạt từ tính thu được sự lệch nhẹ về phía từ trường khi chúng lắng đọng trên đáy đại dương hoặc đáy của hồ.

In sediments, the orientation of magnetic particles acquires a slight bias towards the magnetic field as they are deposited on an ocean floor or lake bottom.

WikiMatrix

Tuy nhiên, không có nhật thực chính nào được phát hiện, được cho là do sự lệch tâm của hệ thống đặt các ngôi sao xa nhau hơn khi nhật thực sơ cấp xảy ra.

However, no primary eclipse is detected, which is believed to be due to the eccentricity of the system placing the stars further apart when the primary eclipse would occur.

WikiMatrix

Nhưng Einstein luôn nghĩ rằng những hố đen chỉ là một sự sai lệch toán học.

But Einstein always thought black holes were a mathematical oddity.

ted2019

Sự đi lệch có thể là nhỏ, người khác ít để ý tới.

The divergence may be small, scarcely noticeable to others.

jw2019

Hiệp một là khoảng thời gian phản ánh rõ nhất sự chênh lệch giữa hai đội.

The long-term plan is that we give them the opportunity to move seamlessly between the two clubs.

WikiMatrix

Có sự sai lệch số liệu ở các khu vực mà ta nhận được sáng nay.

There’s something wrong with the numbers in the precincts that we’re getting from this morning.

OpenSubtitles2018.v3

Thay vì thông suốt, chúng ta lại có những sự sai lệch với nhau.

Instead of clarity, we got miscommunication.

OpenSubtitles2018.v3

Sự khác biệt đó, sự chênh lệch góc đó, đó là thị sai sao.

That difference, that angular difference, is the stellar parallax.

ted2019

Chưa rõ vì sao có sự chênh lệch đó .

It is unclear why the discrepancy exists.

WikiMatrix

Có những trang web như DonorsChoose nhận ra sự chênh lệch

There are websites like DonorsChoose that recognize the disparity and actually want to do something about it.

ted2019

Có vẻ anh không biết sự chênh lệch đẳng cấp nhỉ.

You do not look forward to if you can afford it.

OpenSubtitles2018.v3

Sự Dạy Dỗ Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023

Dựa vào con mắt thưởng họa có thể nhìn ra sự dạy dỗ giáo dục.

From her appreciation of art, you can see her level of culture.

QED

(“Hãy luôn chú ý đến sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời”)

(“Pay Constant Attention to Divine Instruction”)

jw2019

Nhờ tìm hiểu Kinh Thánh, tôi học được nhiều sự dạy dỗ có tác động mạnh mẽ.

Studying the Bible opened my eyes to many powerful, motivating truths.

jw2019

Hãy luôn luôn chú ý đến sự dạy dỗ của bạn

Pay Constant Attention to Your Teaching

jw2019

Các nhân-chứng thật phải nói với người khác về sự dạy dỗ chính yếu nào?

What vital teaching must true witnesses be telling others?

jw2019

Sự dạy dỗ của Giê-su quả thật đã gây nên sự khác biệt thấy rõ!

What a difference the teachings of Jesus have made!

jw2019

Tại sao sự dạy dỗ nào đó có sức lôi cuốn người học?

Why does a student find a particular teaching appealing?

jw2019

“Hãy chú ý trong sự dạy dỗ”

‘Pay Attention to Your Teaching’

jw2019

Có thể họ bị những sự dạy dỗ của các tôn giáo sai lầm che mắt.

Their view of God may be obscured by false teachings.

jw2019

Sự dạy dỗ của ngài thu hút mọi người khắp nơi và không bao giờ lỗi thời.

His teachings are universal in their appeal and timeless in their application.

jw2019

Sự dạy dỗ của Chúa Giê-su tác động thế nào đến cộng đồng?

How Do Christian Teachings Affect Communities?

jw2019

Tại sao hành động và sự dạy dỗ của Chúa Giê-su hữu ích cho chúng ta?

Why should Jesus’ actions and teachings be instructive?

jw2019

Sự dạy dỗ này ảnh hưởng người ta trên toàn cầu.

It affects people around the world.

jw2019

Khi con cái vâng theo sự dạy dỗ, cha mẹ được mãn nguyện và hạnh phúc vô cùng

When children respond to training, parents experience great joy and satisfaction

jw2019

Thí dụ, đối với những đứa chưa đi học, chúng tôi giữ cho sự dạy dỗ giản dị.

For example, for the children of preschool age, we kept the instruction fairly basic.

jw2019

NGUỒN GỐC CỦA SỰ DẠY DỖ VỀ SỰ HÀNH HẠ TRONG “ĐỊA NGỤC”

ORIGIN OF “HELL” TORMENT TEACHING

jw2019

(Xem khung “Sự dạy dỗ của bạn đã được cập nhật?”).

(See the box “Is Your Teaching Up-to-Date?”)

jw2019

Gắn bó với sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời

Clinging to Divine Teaching

jw2019

Sự dạy dỗ của Ê-sai nghe như là tiếng lạ đối với Giu-đa.

Isaiah’s teaching sounded to Judah like foreign babble.

jw2019

“Ngài bèn khởi-sự dạy–dỗ họ nhiều điều”.

“He started to teach them many things.”

jw2019

Sự dạy dỗ của Chúa Giê-su thật rõ ràng.

Jesus’ point is clear.

jw2019

“Sự dạy dỗ của Đức Giê-hô-va” đến với các dân

Preparing the Nations for “the Teaching of Jehovah”

jw2019

16 Con cái tuân theo sự dạy dỗ thần quyền thì vui vẻ kính trọng cha mẹ đúng mức.

16 Theocratic children are happy to show proper respect for their parents.

jw2019

‘Giữ sự dạy–dỗ của bạn’

‘Pay Attention to Your Teaching’

jw2019

Phản ảnh sự dạy dỗ của thế kỷ thứ nhất

Reflecting First-Century Teaching

jw2019

Sự Giảng Dạy Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023

Sự Giảng Dạy cho Thời Chúng Ta

Teachings for Our Time

LDS

* Ôn lại các chương 31–32 của sách Sự Giảng Dạy, Không Có Sự Kêu Gọi Quan Trọng Nào Bằng.

* Review chapters 31–32 of Teaching, No Greater Call.

LDS

Sự Giảng Dạy, Không Có Sự Kêu Gọi Quan Trọng Nào Bằng

Aaronic Priesthood and Young Women Resource Guides

LDS

Sự Giảng Dạy cho Thời Chúng Ta, 2002

Teachings for Our Time, 2002

LDS

Cần phải có một sự giảng dạy liên tục, hầu hết bằng tấm gương.

There must be constant teaching, mostly by example.

LDS

Em được cân nhắc vì không có sự giảng dạy.

Considering I had no tuition.

OpenSubtitles2018.v3

Tôi nhớ lại một kinh nghiệm mà cho thấy ảnh hưởng của sự giảng dạy của mẹ tôi.

I recall an experience that shows the effect of her teachings.

LDS

* Ôn lại các chương 31–trong sách Sự Giảng Dạy, Không Có Sự Kêu Gọi Quan Trọng Nào Bằng.

* Review chapters 31–32 of Teaching, No Greater Call.

LDS

19 Các câu hỏi làm cho học viên tham gia tích cực trong sự giảng dạy.

19 Questions make a student a participant in the teaching process.

jw2019

12. a) Khía cạnh nào trong sự giảng dạy của Giê-su nổi bật lên ở Ma-thi-ơ 5:3-12?

12. (a) What feature of Jesus’ teaching stands out in Matthew 5:3-12?

jw2019

Khía cạnh nào khác của sự giảng dạy được đề cập đến ở đây?

What further aspect of teaching is here discussed?

jw2019

Chúng ta phải bắt chước khía cạnh nào trong sự giảng dạy của Giê-su?

What is one aspect of Jesus’ teaching that is vital for us to imitate?

jw2019

Nhưng Kinh-thánh có thực sự giảng dạy giáo lý ấy không?

But does Holy Scripture really teach this doctrine?

jw2019

4 Sự giảng dạy khéo léo như thế cần được làm một cách nhiệt thành.

4 Such skillful teaching should be done with zeal.

jw2019

□ Tại sao phải coi sự giảng dạy của chúng ta là quan trọng đến thế?

□ Why is it so important to ‘pay attention to your teaching’?

jw2019

Sự giảng dạy đó tồn tại ở bên trong các em!

That teaching endures within you!

LDS

Học Lệch Là Gì? Nên Và Không Nên Nếu Bạn Muốn Học Lệch / 2023

Hiện tượng học lệch, học tủ đang ngày càng trở nên phổ biến ở nhiều em học sinh trước áp lực học tập căng thẳng, khối lượng kiến thức cần tiếp thu lớn. Cụ thể học lệch là gì? Nên hay không nên nếu bạn muốn học lệch? Học lệch có thực sự tốt không? Tất tần tật những điều nên biết về học lệch sẽ được trung tâm gia sư Đăng Minh giới thiệu, chia sẻ thông tin sau đây. Mời quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo để có phương pháp học tập phù hợp nhất.

I. Học lệch là gì? Thực trạng của học tủ, học lệch hiện nay

Hiện nay, hiện tượng học lệch, học tủ đang trở thành xu hướng học tập phổ biến, các em chỉ tập trung vào các môn học quan trọng như toán, văn, anh mà không màng đến những môn học cần thiết khác như đạo đức, giáo dục thể chất… Hoặc chỉ mang tính chất học đối phó, không đầu tư sự tập trung, không quan tâm đến kết quả học tập những môn học đó.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến học lệch, học tủ của các em học sinh hiện nay như khả năng học tập của từng em học sinh khác nhau, do sở thích học của các em, có những em chỉ thích những môn tự nhiên Toán, Lý, Hóa, cũng có những em lại say sưa, mê mẩn học tập với những môn xã hội như văn, sử, địa… Mặt khác, tâm lý ngại học, lười học cũng là nguyên nhân xảy ra hiện tượng học lệch, học tủ ngày càng nhiều.

Ngoài ra, do chương trình giáo dục và cơ chế thi cử phân chia theo khối, ngành nên các bậc phụ huynh thường chú trọng, chỉ hướng cho các em tập trung cao độ cho việc học lệch để thi đại học để nhằm đạt thành tích thi cử tốt nhất. Đây là nguyên nhân khách quan để xảy ra tình trạng hổng kiến thức, không đạt được kết quả học tập giỏi toàn diện ở tất cả các môn, dẫn đến học lệch ngày càng nhiều.

II. Học lệch có tốt không?

Nhiều bậc phụ huynh học sinh băn khoăn, thắc mắc học lệch có tốt không? Thực tế nếu không các em không có sự cân đối việc học đồng đều các môn học sẽ ảnh hưởng khá lớn đến quá trình phát triển năng lực của các em. Không chỉ vậy, nếu để xảy ra tình trạng học lệch, học tủ trong thời gian dài sẽ gây ra những hệ quả như sự lệch lạc trong nhận thức, tư duy, lối sống, các em sẽ không cảm thấy tự tin khi giao tiếp, tương tác xã hội vì thiếu kinh nghiệm sống, kỹ năng ứng xử.

Các bậc phụ huynh cũng sẽ không thể vui vẻ và thoải mái khi cầm bảng kết quả học tập của con mà biểu hiện học lệch thể hiện rõ rệt qua những con số, điểm thi các môn học chênh lệch quá lớn. Ngoài ra, việc học lệch còn đem lại những hậu quả khó lường, không đáng có như:

– Bị động trong quá trình ôn luyện các môn thi tốt nghiệp không đúng tủ, bị hổng kiến thức trong thời gian dài, không có sự hứng thú, không có phương pháp ôn luyện gấp rút, hiệu quả trong thời gian ngắn để kịp đạt thành tích tốt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

– Học lệch có thể khiến các em nảy sinh ý định quay cóp các môn học không chuyên, không trung thực trong thi cử.

– Nếu các em học lệch, kết quả học tập, xếp loại học tập của các em sẽ không thể khá trong khi có thể các môn học chính các em đều đạt điểm số tối đa.

– Việc không chú trọng, đầu tư học các môn xã hội, đạo đức, giáo dục kỹ năng sống còn khiến các em xuống cấp về mặt đạo đức, hạn chế kỹ năng giao tiếp, ứng xử xã hội, không tự tin trước đám đông.

III. Nên hay không nên nếu bạn muốn học lệch?

Câu trả lời hoàn toàn không đơn giản và dễ dàng gì. Bởi không phải đứa trẻ nào cũng có khả năng phát triển năng lực giống nhau. Cho dù là việc học lệch, học tủ gây ra nhiều ảnh hưởng và hệ quả không mong muốn nhưng học lệch không cũng không phải là hoàn toàn xấu.

Các phụ huynh luôn kỳ vọng ở các em có thành tích học tập giỏi toàn diện, điều này tạo không ít áp lực học tập cho các em. Tuy nhiên, không phải học sinh nào cũng có khả năng tiếp nhận kiến thức, phát triển năng lực, trình độ tư duy giỏi ở tất cả các lĩnh vực môn học. Nếu như không thể giỏi toàn diện, hãy để các em thoải mái học những môn mình yêu thích. Điều này sẽ giúp giải phóng cho các em khỏi những áp lực phải học giỏi toàn diện.

Mặc dù vậy nhưng xét đến cùng thì việc học lệch cũng là điều không nên có ở bất kỳ học sinh cấp bậc nào. Cho dù các em muốn học lệch, học tủ thì các gia đình cũng cần có sự quan tâm, định hướng, giúp đỡ các em có sự phát triển toàn diện, đồng đều, giúp các em học tập hiệu quả ở tất cả các môn học.

IV. Học sinh nên làm gì để tránh học lệch, học tủ?

Nếu chẳng may các em đang gặp phải các biểu hiện học lệch, học tủ hoặc nếu không muốn con bị học lệch, các phụ huynh học sinh nên làm những điều sau để cải thiện tình hình học tập của các em sao cho phù hợp và hiệu quả toàn diện.

1, Định hướng tầm quan trọng của các môn học đều như nhau

Điều đầu tiên các phụ huynh cần làm để tránh con học lệch, học tủ đó là định hướng cho các em tất cả các môn học đều quan trọng và cần thiết như nhau, không phân biệt môn chính, môn phụ, môn nào nên học và môn nào không cần quan tâm. Thực tế, tất cả chương trình, kiến thức học tập tại trường lớp chưa bao giờ thừa thãi mà rất cần thiết để cho các em có sự phát triển năng lực, phẩm chất, trí tuệ một cách toàn diện tốt nhất. Chính vì vậy, các em học sinh cần có thái độ, tư tưởng và quan điểm học tập tích cực về việc học đều các môn để có hành trang kiến thức và kỹ năng sống vững chắc, giúp các em tự tin trong giao tiếp, tự tin tham gia vào các hoạt động ngoại khóa cũng như dễ dàng thích nghi môi trường làm việc sau này.

2, Phân bổ thời gian học các môn hợp lý

Càng lên cao, khối lượng kiến thức các môn học cũng càng lớn hơn. Để tránh xảy ra tình trạng học lệch, học tủ, các em cần xây dựng một thời gian biểu học tập khoa học, phân bổ thời gian hợp lý cho từng môn học. Tránh tình trạng thích môn học này nên chỉ dành thời gian học môn đó.

3, Chủ động , tự giác lên kế hoạch học tập ngay từ đầu

Việc tập trung nâng cao kiến thức, trình độ hiểu biết một cách toàn diện bao giờ cũng là mục đích học tập cuối cùng và được ưu tiên hàng đầu thay vì chỉ chú trọng vào một số môn học chính phục vụ thi đại học hoặc thỏa mãn sở thích học tập các nhân.

Chính vì vậy, các em cần chủ động nêu ra ý kiến, quan điểm học tập của mình cho phụ huynh biết và lên kế hoạch học tập đồng đều các môn ngay từ ban đầu để tránh việc đến phút chót có sự xáo trộn, thay đổi môn thi dẫn đến các em không kịp thích ứng và đảm bảo kết quả thi cử tốt.

4, Lựa chọn gia sư dạy kèm tại nhà cho con

Lựa chọn gia sư dạy kèm tại nhà cho con cũng là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất để giúp con bạn tránh việc học lệch, học tủ, giúp củng cố, bồi dưỡng, nâng cao những kiến thức môn học có kết quả yếu kém và đem lại rất nhiều lợi ích thiết thực khác.

Nếu các bạn chủ động tìm gia sư dạy kèm tại nhà cho con, đừng ngại liên hệ với trung tâm gia sư Đăng Minh địa chỉ gia sư uy tín, chất lượng tốt nhất tại Hà Nội. Với đội ngũ gia sư giỏi, trách nhiệm, yêu nghề, chắc chắn làm hài lòng mọi yêu cầu tìm gia sư Hà Nội cho mọi phụ huynh học sinh. Nếu các bạn còn có thắc mắc, cần tư vấn, hỗ trợ, vui lòng liên hệ hotline 0979 481 988.

.

Cập nhật thông tin chi tiết về Sự Lệch Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023 trên website Theolympiashools.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!