Xu Hướng 12/2022 # Khoa Học Quản Lý Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023 # Top 15 View | Theolympiashools.edu.vn

Xu Hướng 12/2022 # Khoa Học Quản Lý Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023 # Top 15 View

Bạn đang xem bài viết Khoa Học Quản Lý Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023 được cập nhật mới nhất trên website Theolympiashools.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Năm 2005, cùng một trường đại học đã trao cho cô bằng Cử nhân Khoa học Quản lý.

In 2005, the same university awarded her a Bachelor of Management Science degree.

WikiMatrix

Khoa học quản lý ^ Link, Heike (tháng 3 năm 2004).

Management science Link, Heike (March 2004).

WikiMatrix

Tiến sĩ Quản lý là bằng cấp học tập cao nhất được trao về nghiên cứu khoa học quản lý.

PhD in management is the highest academic degree awarded in the study of management science.

WikiMatrix

Phân tích rủi ro trong chuỗi cung ứng ngẫu nhiên: Cách tiếp cận rủi ro trung bình, Springer, Chuỗi quốc tế trong nghiên cứu hoạt động và khoa học quản lý, 2012.

Risk Analysis in Stochastic Supply Chains: A Mean-Risk Approach, Springer, International Series in Operations Research and Management Science, 2012.

WikiMatrix

Với tư cách là một ngành khoa học, quản lý dự án phát triển từ những ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau như xây dựng, kỹ thuật và quốc phòng.

As a discipline, Project Management developed from different fields including construction, engineering and defense.

WikiMatrix

Các giả định “đẳng cấu của các cấu trúc” đã được tập trung để quyết định cách sử dụng và hiểu về văn hóa trong các ngành khoa học quản lý (Van de Vijver et al 2008;.

The assumed “isomorphism of constructs” has been central to deciding how to use and understand culture in the managerial sciences (Van de Vijver et al. 2008; Fischer, 2009).

WikiMatrix

Cho dù một ngành học mới nổi hoặc một khoa học quản lý mới (được gọi là cả hai), quản lý lợi tức là một tập hợp các chiến lược và chiến thuật tối đa hóa năng suất để cải thiện lợi nhuận của một số doanh nghiệp.

Whether an emerging discipline or a new management science (it has been called both), yield management is a set of yield maximization strategies and tactics to improve the profitability of certain businesses.

WikiMatrix

Người khiếu nại Sách của Goldratt không thừa nhận rằng TOC vay mượn từ hơn 40 năm nghiên cứu và thực hành khoa học quản lý trước đây, đặc biệt là từ Kỹ thuật Ước lượng và Đánh giá Chương trình / Phương pháp Đường găng (PERT / CPM) và chiến lược đúng thời gian.

People claim Goldratt’s books fail to acknowledge that TOC borrows from more than 40 years of previous management science research and practice, particularly from program evaluation and review technique/critical path method (PERT/CPM) and the just in time strategy.

WikiMatrix

Quản lý kỹ năng Quản lý chi tiêu Quản lý chiến lược Hoạch định chiến lược Quản lý hệ thống Khoa học quản lý – (MS) là môn học sử dụng các mô hình toán học và các phương pháp phân tích khác để giúp đưa ra các quyết định quản lý kinh doanh tốt hơn.

Management science (MS), is the discipline of using mathematical modeling and other analytical methods, to help make better business management decisions.

WikiMatrix

Cùng với GE Grid, AIMMS là một phần của nhóm phân tích của Midwest ISO đã giành được giải thưởng Franz Edelman cho thành tựu trong nghiên cứu hoạt động và Khoa học quản lý năm 2011 để áp dụng thành công nghiên cứu hoạt động trong thị trường năng lượng ISO miền Trung Tây.

Together with GE Grid, AIMMS was part of the analytics team of Midwest ISO that won the Franz Edelman Award for Achievement in Operations Research and the Management Sciences of 2011 for successfully applying operations research in the Midwest ISO energy market.

WikiMatrix

Giải thưởng John von Neumann của Institute for Operations Research and Management Science (INFORMS, trước đó là TIMS-ORSA) được trao năm cho cá nhân (hay đôi khi một nhóm) đã đóng góp một cách cơ bản và liên tục vào lý thuyết vận trù học (operations research) và các khoa học quản lý.

The John von Neumann Theory Prize of the Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS) is awarded annually to an individual (or sometimes a group) who has made fundamental and sustained contributions to theory in operations research and the management sciences.

WikiMatrix

WikiMatrix

Năm 1911, Taylor đã xuất bản cuốn “Những nguyên tắc quản lý khoa học“, trong đó ông mô tả quản lý khoa học (còn được gọi là Taylorism) là: Sự phát triển của một khoa học thực sự; Lựa chọn khoa học của người lao động; Giáo dục khoa học và phát triển của người lao động; Hợp tác thân thiện giữa quản lý và người lao động.

In 1911 Taylor published his “The Principles of Scientific Management“, in which he characterized scientific management (also known as Taylorism) as: The development of a true science; The scientific selection of the worker; The scientific education and development of the worker; Intimate friendly cooperation between the management and the workers.

WikiMatrix

Noyce: một người nhìn xa trông rộng, sinh ra để truyền cảm hứng; Moore: bậc thầy công nghệ; và Grove: một chuyên gia công nghệ trở thành nhà khoa học về quản lý.

Noyce: the visionary, born to inspire; Moore: the virtuoso of technology; and Grove: the technologist turned management scientist.

WikiMatrix

Công ty dịch vụ quản lý Nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng Nhà cung cấp giải pháp kỹ thuật số (DSP) Dịch vụ khách hàng Kiến trúc doanh nghiệp Dịch vụ (kinh tế) Nhà cung cấp dịch vụ Dịch vụ khoa học, quản lý và kỹ thuật Gia công công nghệ thông tin Hỗ trợ kỹ thuật Dịch vụ web Giám sát và quản lý từ xa ^ “Introduction to Managed Services” (PDF).

Managed service company Application service provider Digital solutions provider (DSP) Customer service Enterprise architecture Service (economics) Service provider Service science, management and engineering Information technology outsourcing Technical support Web service Remote monitoring and management “Introduction to Managed Services” (PDF).

WikiMatrix

Cho đến cuối năm 2006 nó được quản lý bởi Đại học Nam California Viện Khoa học Thông tin, nhà quản lý gốc .us, trước khi NeuStar nhận nhiệm vụ này.

Until late 2006 USMIR was housed at the University of Southern California Information Sciences Institute (USC-ISI), which was the original administrator of .us prior to NeuStar absorbing that role.

WikiMatrix

Founded in 1920 with strong support by the Russian diaspora connected with the Chinese Eastern Railway, the university has developed into an important research university mainly focusing on engineering (e.g. in space science and defense-related technologies, welding technology and engineering), with supporting faculties in the sciences, management, humanities and social sciences.

WikiMatrix

Ví dụ, Cadbury khi trả lời Thompson nói rằng theo các sáng kiến và kỹ năng của nhân viên quản lý khoa học được truyền từ cá nhân sang quản lý, một quan điểm được Nyland nhắc lại.

For example, Cadbury in reply to Thompson stated that under scientific management employee skills and initiatives are passed from the individual to management, a view reiterated by Nyland.

WikiMatrix

Nhưng trong 30 năm, Sức mạnh của những nghiên cứu gen đã bị bó buộc và xa rời thực tiễn, hoặc bị những tiến sĩ khoa học đứng đầu quản lý.

But for 30 years, the power of genetic analysis has been confined to the ivory tower, or bigwig PhD scientist work.

ted2019

Hơn nữa, để đánh đồng quản lý khoa học chỉ với nghiên cứu thời gian và chuyển động và do đó kiểm soát lao động không chỉ hiểu sai phạm vi quản lý khoa học, mà còn giải thích sai những khuyến khích của Taylor khi đề xuất một phong cách tư duy quản lý khác.

Furthermore, to equate scientific management merely with time and motion study and consequently labor control not only misconceives the scope of scientific management, but also misinterprets Taylor’s incentives for proposing a different style of managerial thought.

WikiMatrix

Điều này được hỗ trợ bởi sự phát triển của các chương trình học thuật trong các ngành kỹ thuật công nghiệp và hệ thống, cũng như các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và quản lý vận hành (như các lĩnh vực giải quyết vấn đề đa ngành).

This was supported by the development of academic programs in industrial and systems engineering disciplines, as well as fields of operations research and management science (as multi-disciplinary fields of problem solving).

WikiMatrix

4, trang 985-1016 ^ Gowler, D & Legge, K 1983, ‘Ý nghĩa của quản lý và quản lý ý nghĩa: Quan điểm từ nhân học xã hội’, Quan điểm về quản lý, được trích dẫn trong Karsten, L 1996, ‘Viết và sự ra đời của quản lý khoa học: Trường hợp Nghiên cứu Thời gian và Chuyển động ‘, Tạp chí Quản lý Scandinavia, tập.

30, no. 4, pp. 985-1016 Gowler, D & Legge, K 1983, ‘The Meaning of Management and the Management of Meaning: A View from Social Anthropology’, Perspectives on Management, cited in Karsten, L 1996, ‘Writing and the Advent of Scientific Management: The Case of Time and Motion Studies’, Scandinavian Journal of Management, vol.

WikiMatrix

Các phương pháp quản lý gần đây cố gắng sử dụng nghiên cứu khoa học cho các kết quả quản lý tốt hơn, chẳng hạn như điều chỉnh, thanh đổi hành vi và giảm tương tác.

Recent management approaches attempt to use scientific research for better management outcomes, such as behaviour modification and reducing interaction.

WikiMatrix

Đây là một phần chính của quản lý theo khoa học (Taylorism).

It is a major part of scientific management (Taylorism).

WikiMatrix

Từ năm 2009, tác giả của hơn 50 ấn phẩm khoa học là Hiệu trưởng Trường quản lý nhà nước của Đại học Moskva.

Since 2009 the author of over 50 scientific publications is the Head of State management School of Moscow University.

WikiMatrix

Quản Lý Nhân Sự Tiếng Anh Là Gì? Làm Sao Để Quản Lý Tốt Nhân Viên / 2023

1. Giải nghĩa quản lý nhân sự tiếng anh là gì?

Trong bất kì một công ty, hay một doanh nghiệp nào cũng đều phải cần đến quản lý nhân sự. Quản lý nhân sự tốt thì chắc chắn hiệu quả công việc của công ty sẽ tăng lên rất nhiều lần. “Quản lý nhân sự” người Việt hay dùng để nói với nhau, thế còn trong tiếng anh thì quản lý nhân sự được viết như thế nào?

Giải nghĩa quản lý nhân sự tiếng anh là gì?

Trong tiếng anh, quản lý nhân sự được biết đến với cụm từ “Personnel manager”

Cụm từ tiếng anh này xuất hiện nhiều nhất trong lĩnh vực quản trị nhân lực hay còn được biết đến là “managing human resource”. Trong lĩnh vực quản lý nhân sự thì người quản lý được gọi là “manager”. Hiện nay quản lý nhân sự xuất hiện ở khắp nơi, mọi công ty, doanh nghiệp đều cần đến quản lý nhân sự để phục vụ cho công tác quản lý nhân viên trong công ty thật tốt.

2. Tìm hiểu về quản lý nhân sự

Quản lý nhân sự chính là sự quản lý nguồn nhân lực của công ty, để thu hút nhân viên có năng lực ở lại với doanh nghiệp. Đối với nhiều doanh nghiệp, người có địa vị cao đôi khi lại không thể gần gũi với những nhân viên. Chính vì thế mà nhân viên quản lý nhân sự lúc này lại giống như một cây cầu nối giúp cho người lãnh đạo và các nhân viên kết nối với nhau.

Tìm hiểu về quản lý nhân sự

Bạn đừng xem thường việc quản lý nhân sự là không quan trọng, việc quản lý chỉ cần ngồi yên và “chỉ tay năm ngón” thì sẽ đáp ứng yêu cầu công việc. Ngành quản lý nhân lực, và những người quản lý nhân sự phải là những người có tài năng, có sự am hiểu kiến thức mọi mặt cả về lý thuyết lẫn tâm lý của nhân viên. Chính vì thế mà người làm công việc này lại vô cùng khó khăn. Tuy nhiên nó cũng được đánh giá là công việc có triển vọng trong tương lai.

Hiện nay, ngành quản lý nhân sự có phạm vi hoạt động rất rộng, không chỉ áp dụng trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh mà còn áp dụng trong tất cả các lĩnh vực đời sống, miễn sao ngành đó có nhân lực đang hoạt động.

2.2. Quản lý nhân sự đa sắc màu với các vị trí công việc

Với ngành quản trị nhân lực và công việc là quản lý nhân sự thì bạn có thể lựa chọn được nhiều vị trí công việc khác nhau phụ thuộc vào khả năng của chính bạn. Nhưng nói chung đây là một ngành khá năng động và có nhiều gam màu nổi bật rất có lợi cho bạn trong tương lai. Nếu đang theo học ngành quản trị nhân lực thì bạn có thể “sắm” trước cho mình một “vị trí đắc địa” trong tương lai như:

2.2.1. Nhân viên tuyển dụng nhân sự

Nhân viên tuyển dụng nhân sự cho một doanh nghiệp sẽ phải làm rất nhiều công việc khác nhau từ việc tuyển dụng đầu vào cho đến quản lý và phân chia công việc cho họ. Đôi khi nhân viên tuyển dụng còn phải là người giữ liên lạc với các trường đại học cao đẳng để tuyển dụng được nguồn nhân sự tốt nhất. Bạn không nên xem nhẹ công việc này, vì đôi khi họ là những con người vô cùng quyền lực. Là người trực tiếp tuyển dụng, là người trực tiếp kiểm tra và đánh giá năng lực và trình độ chuyên môn. Đặc biệt, với vị trí công việc này thì hầu như ở khắp các công ty đều cần đến vị trí này.

2.2.2. Nhân viên quản lý tiền lương

Nhân viên quản lý tiền lương nằm trong bộ phận quản lý nhân sự của công ty. Đây chính là đội ngũ nhân viên nắm giữ hầu bao của cả công ty và cũng là đội ngũ chăm lo đến đời sống của nhân viên trong công ty từ chế độ lương thưởng cho đến chế độ bảo hiểm của toàn bộ nhân viên. Trong công việc của bạn ở công ty không thể thiếu bộ phận này, vì chính những người làm công việc này đang là những người đảm bảo chế độ công bằng của bạn trong công ty đó.

2.2.3. Nhân viên đào tạo và phát triển trong phòng nhân sự

Với đội ngũ nhân viên này, công việc của họ sẽ là đào tạo và bồi dưỡng lại những nhân viên, lao động mới trong công ty, thường xuyên kiểm tra lại trình độ và kỹ năng của họ để họ có thể đảm bảo với công việc thường xuyên, liên tục. Đặc biệt trong thời kỳ phát triển như hiện nay, con người đang dần bị máy móc chiếm ưu thế. Chính vì thế mà nguồn nhân lực này cần phải trau dồi kinh nghiệm và những kỹ năng để đáp ứng công việc tốt nhất.

Nhân viên bộ phận đào tạo có vai trò phải lên kế hoạch, chương trình đào tạo cho nhân viên dài hạn để trở thành “máy toàn năng” trong mọi công việc hàng ngày của mình. Và theo dõi đánh giá chất lượng của nhân viên trong thời gian làm việc.

Hàng ngày có hàng trăm nghìn công ty, doanh nghiệp được thành lập với quy mô lớn, vừa và nhỏ. Chính vì thế mà không khó để bạn tìm được một vị trí công việc tại các công ty với công việc quản lý nhân sự. Với nhiều loại công việc khác nhau, bạn có nhiều cánh cửa tốt hơn cho tương lai của chính mình, và quả thật, đây chính là một công việc có nhiều gam màu sáng cho tương lai của bạn.

3. Làm sao để việc quản lý nhân sự được tốt hơn?

Làm sao để việc quản lý nhân sự được tốt hơn?

Kỹ năng chuyên môn luôn luôn xuất hiện hàng đầu trong mọi lĩnh vực. Đối với những công việc đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao, áp dụng nhiều kiến thức vào trong công việc thì kiến thức chuyên môn của họ phải thật vững vàng. Với kỹ năng chuyên môn vững vàng thì bạn có thể:

– Dự đoán được nhu cầu hiện tại và tương lai của doanh nghiệp

– Biết xây dựng lại, hoạch định và phân chia lại nguồn nhân sự của doanh nghiệp

– Xây dựng và triển khai các buổi phỏng vấn tuyển dụng thành công, chọn được ra nhiều nhân tố có tiềm năng cho công ty.

– Xây dựng và quản các chương trình cho nhân viên mới hòa đồng với môi trường mới của công ty.

3.2. Dành nhiều tâm huyết cho “đứa con tinh thần”

Người quản lý nhân sự gặp rất nhiều khó khăn trong công việc, hơn nữa đây lại là một công việc khó, đòi hỏi sự kiên trì và sáng tạo rất nhiều của người quản lý. Chính vì lý do đó mà công việc yêu cầu người quản lý phải dành nhiều tình yêu, tâm huyết cho chính “đứa con tinh thần” của mình. Chỉ khi chăm chút tận tâm cho đứa con tinh thần này thì công việc của họ mới thật sự thành công. Vì họ làm việc không chỉ vì đam mê mà còn là tình yêu của họ dành cho công việc.

3.3. Kỹ năng giao tiếp trong quản lý nhân sự

Giao tiếp chính là một nghệ thuật giúp bạn đi đến thành công nhanh hơn. Để đạt được cảnh giới cao nhất trong giao tiếp chính là thông qua giao tiếp lời nói, ánh mắt và cử chỉ có thể phán đoán được mong muốn của đối phương như thế nào. Trong quản lý nhân sự, yếu tố giao tiếp và nắm bắt tâm lý là rất quan trọng, họ có thể đưa ra những lời khuyên vô cùng hữu ích cho nhân viên của mình. Kỹ năng giao tiếp được thể hiện ở người nói năng lưu loát, mạch lạc, có cư xử đúng đắn với tất cả mọi người, biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến từ đồng nghiệp.

Kỹ năng đàm phán theo bạn có cần có ở một người quản lý nhân sự hay không? Quản lý nhân sự thì cần có kỹ năng đàm phán để làm gì và áp dụng nó như thế nào. Không chỉ đơn giản là có khả năng giao tiếp tốt mà một người quản lý nhân sự muốn thành công trong công việc cần phải có kỹ năng đàm phán với người lao động về tiền lương thưởng, bảo hiểm. Để thuyết phục với người lao động về tiền lương là vô cùng khó khăn, nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của nhân viên. Do đó mà người quản lý vừa phải làm hài lòng nhà tuyển dụng vừa giữ chân được nhân viên. Không những phải đứng ra đàm phán về vấn đề lương thưởng mà còn phải giải quyết những vấn đề tranh chấp xung đột tại doanh nghiệp. Với những công việc đặc thù ngành như thế này thì họ cần phải có kỹ năng đàm phán và thuyết phục tốt nhất.

3.5. Dành lời cảm ơn và khen thưởng đúng lúc

Đối với những thành công trong công việc, bạn nên nhớ không phải một mình bạn tạo nên thành công đó. Chính vì thế mà hãy dành lời cảm ơn chân thành đến toàn bộ nhân viên của mình, và tạo cho họ một động lực thay vì bạn cứ mãi chìm đắm trong thành tích một mình. Một lời cảm ơn, một lời khen thưởng đúng lúc sẽ giúp cho việc quản lý được tốt hơn nhiều. Bạn không thể ngờ được rằng lợi ích của lời cảm ơn lại có tác dụng lớn đến nhường nào đâu. Có rất nhiều cách để bạn khen thưởng nhân viên mà không tiêu hao đến ngân sách của công ty. Bạn là một người quản lý, bạn có thể đưa ra những giải phần thưởng cho nhân viên như: Một bó hoa, vé xem phim cuối tuần,…như vậy bạn vừa có thể đảm bảo kinh thế cho công ty vừa có thể duy trì, níu kéo nhân viên có năng lực.

Mách bạn không còn khó khăn tìm kiếm việc làm với chúng tôi

Bạn là một người “nhạy cảm” với những biến động của việc làm, lo lắng mình không phải là người có “cửa trước”. Nên sẽ khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Hiện nay, với sự xuất hiện của trang web chúng tôi bạn không còn phải lo lắng nữa. Chúng tôi kết nối bạn với nhà tuyển dụng trên khắp cả nước, bạn dễ dàng tìm kiếm được công việc mình mong muốn với đúng chuyên ngành mình học. Thật tuyệt vời đúng không nào?

Quản Trị Kinh Doanh Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023

Sau đó, bà có bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh từ cùng một trường đại học.

Later, she obtained a Master of Business Administration from the same university.

WikiMatrix

Năm 2005, bà nhận bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, cũng từ Makerere.

In 2005, she received the degree of Master of Business Administration, also from Makerere.

WikiMatrix

Vào những năm 2000, bà đã học lấy bằng Quản trị Kinh doanh.

In the 2000s she studied for a degree in Business Management.

WikiMatrix

Catherine Mturi-Wairi là một kế toán viên và quản trị kinh doanh người Kenya.

Catherine Mturi-Wairi is a Kenyan accountant and business administrator.

WikiMatrix

Sau đó, vào năm 2014, cô tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Nkumba.

Later, in 2014, she graduated with a Master of Business Administration from Nkumba University.

WikiMatrix

Bà tốt nghiệp Đại học Nairobi với bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh năm 2006.

She graduated from the University of Nairobi with a Master of Business Administration degree in 2006.

WikiMatrix

Cô đã từng học về Quản trị kinh doanh và Marketinh.

He graduated in business management and marketing.

WikiMatrix

Hope Ekudu là một nhà thống kê, quản lý ngân hàng và quản trị kinh doanh người Uganda.

Hope Ekudu is a Ugandan statistician, bank manager and business administrator.

WikiMatrix

Bà cũng có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh từ Đại học Quốc tế Hoa Kỳ.

She also holds a Master of Business Administration from the US International University.

WikiMatrix

Cô theo đuổi một khóa học về Quản trị kinh doanh và Quản lý nguồn nhân lực.

She pursued a course in Business Management and Human Resource Management.

WikiMatrix

Năm 2008, cô được trao bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, cũng tại Đại học Makerere.

In 2008, she was awarded a Master of Business Administration degree, also by Makerere University.

WikiMatrix

Năm 1973, ông tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh từ Đại học Arkansas.

In 1973 he graduated with a Bachelor of Business Administration degree from the University of Arkansas.

WikiMatrix

Vào ngày 5 tháng 10 năm 2017, anh nhận bằng cử nhân Quản trị kinh doanh của Đại học Dongguk.

On October 5, 2017, he received his bachelor’s degree in Business Administration from Dongguk University.

WikiMatrix

Chính quy: gồm 2 chuyên ngành là Kỹ thuật điện và Quản trị kinh doanh.

It comprises two departments: information technology and business administration.

WikiMatrix

Cô đã tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh và sử dụng được tiếng nước ngoài

You’ re a graduate in business administration and applied foreign languages

opensubtitles2

Anh Cả Stevenson nhận được bằng quản trị kinh doanh, chú trọng vào ngành tiếp thị.

Elder Stevenson earned a degree in business administration, with an emphasis in marketing.

LDS

Anh tốt nghiệp Đại học RMIT tại Melbourne, Australia với bằng cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh.

He graduated from RMIT University in Melbourne, Australia, with a bachelor’s degree in Business Administration.

WikiMatrix

Vivienne Apopo có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), lấy từ Đại học Edith Cowan ở Úc.

Vivienne Apopo holds the degree of Master of Business Administration (MBA), obtained from Edith Cowan University in Australia.

WikiMatrix

Vào tháng 11 năm 2017, bà đã theo học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) của Đại học Edinburgh, Scotland.

As of November 2017, she was pursuing a Master of Business Administration (MBA) from the University of Edinburgh, in Scotland.

WikiMatrix

Bà được nhận vào Đại học Kyambogo, nơi cô tốt nghiệp bằng tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, năm 2001.

She was admitted to Kyambogo University, where she graduated with a diploma in Business administration, in 2001.

WikiMatrix

Ông nhận được bằng cử nhân quản trị kinh doanh và tiến sĩ luật từ trường Brigham Young University.

He received a bachelor of science degree in business management and a juris doctorate degree from Brigham Young University.

LDS

Vào tháng 4 năm 2010, cô đang làm việc cho một Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Nairobi.

As of April 2010, she was working toward a Masters in Business Administration at the University of Nairobi.

WikiMatrix

Tuy nhiên sau đó, bà nhận được bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh về tài chính, cũng từ UMI.

Still later, she obtained a Master of Business Administration in finance, also from UMI.

WikiMatrix

SDA Bocconi, trường kinh doanh của trường này cung cấp quản trị Kinh doanh và điều hành chương trình MBA.

SDA Bocconi, the university’s business school, offers MBA and Executive MBA programs.

WikiMatrix

Ông cũng đã theo học chương trình Cao Học Quản Trị Kinh Doanh Cấp Cao (Executive MBA) tại trường BYU.

He also did postgraduate work in the Executive MBA program at BYU.

LDS

Kinh Nghiệm Quản Lý Trung Tâm Ngoại Ngữ, Học Viên Học Tiếng Anh / 2023

Những vướng mắc khi quản lý trung tâm ngoại ngữ, học viên học tiếng Anh

Không có màu hồng nào trải lối mà không trải qua những chông gai, điều này quả thật rất đúng. Chắc chắn, với những người khởi nghiệp bằng ngành nghề mở trung tâm ngoại ngữ thì điều này càng trở nên rất khó khăn. Họ sẽ có rất nhiều vướng mắc trong quá trình kinh doanh dịch vụ này.

Vướng mắc trong việc quản lý đối tượng học viên

Những người đăng ký tham gia khóa học tại các trung tâm ngoại ngữ không phải là ít và cùng nhóm tuổi, cùng trình độ. Vì thế, với khối lượng khách hàng lớn như thế này khiến cho việc quản lý vô cùng khó khăn trong việc phân nhóm đối tượng để dễ bề quan tâm. Có thể đối tượng đang quan tâm đến chương trình học tại trung tâm, có thể là học viên đang chờ lớp…Việc phải hệ thống chi tiết danh sách từng nhóm học viên để theo sát quy trình, tăng hiệu quả và uy tín đối với trung tâm quả thật rất nan giải. Chưa kể là việc phân loại đối tượng nếu tiến hành bằng thủ công thì vô cùng phức tạp và rườm rà. Khiến bạn tốn rất nhiều thời gian và chi phí cho văn phòng phẩm.

Vướng mắc trong việc quản lý lớp học

Những khó khăn mà người quản lý trung tâm ngoại ngữ, học viên học tiếng Anh gặp phải nữa là việc quản lý lớp học. Bởi nó bao gồm rất nhiều các thao tác phức tạp. Từ việc xếp thời khóa biểu, xếp lịch dạy của giáo viên cho đến việc xếp học viên vào nhóm lớp phù hợp với đối tượng. Nếu người quản lý không hệ thống được quá trình sắp xếp này thì rất khó để nắm bắt được số lượng lớp học, sĩ số các lớp đang duy trì để thêm bớt học viên…

Vướng mắc trong việc tính học phí

Với những người quản lý trung tâm ngoại ngữ không thành thạo công nghệ thông tin, không biết áp dụng các phần mềm hỗ trợ thì đây thực sự là khó khăn quá lớn. Mỗi chương trình học đều có mức học phí quy định khác nhau. Các chương trình thanh toán học phí cũng còn tùy thuộc vào học viên. Trung tâm rất khó tính toán học phí còn lại chưa thanh toán, hoặc áp dụng chương trình khuyến mãi giảm giá trừ học phí… Có thể gây thất thoát tiền bạc nếu không cẩn thận.

Vướng mắc trong việc khó tương tác giữa phụ huynh và trung tâm

Mối gắn kết giữa phụ huynh và trung tâm là yếu tố vô cùng quan trọng. Giúp cho phụ huynh cảm nhận được chất lượng dịch vụ của trung tâm có tốt hay không qua thông báo về tình hình học tập, lịch học hay tên giáo viên…Nếu nhắn tin bình thường sẽ rất mất thời gian và tốn chi phí.

Vướng mắc trong việc quản lý giáo viên và nhân viên

Nếu trung tâm ngoại ngữ có số lượng giáo viên và nhân viên lớn, thì việc quản lý trung tâm ngoại ngữ, học viên học tiếng Anh rất khó quản lý chặt chẽ giáo viên và nhân viên. Trung tâm cũng rất khó khăn trong việc tính lương giờ dạy, hoa hồng cho nhân viên, khối lượng công việc và hiệu quả công việc của nhân viên…

Kinh nghiệm quản lý trung tâm ngoại ngữ, học viên học tiếng Anh

Xác định lại khách hàng mục tiêu chính

Việc xác định lại khách hàng mục tiêu rất quan trọng, nó sẽ giúp quản lý trung tâm ngoại ngữ rất nhiều lợi ích. Điều này sẽ không làm ảnh hưởng tới định hướng tuyển giáo viên cũng như xây dựng chương trình đào tạo cho phù hợp. Vì thế, cần xác định đối tượng trung tâm bạn là ai? Là học sinh hay sinh viên? Là trẻ em hay người lớn? Cần học giao tiếp hay chứng chỉ? Từ đó, bạn sẽ có phương án riêng và nên chọn một đối tượng để tập trung làm thế mạnh của mình. Hãy tìm một nhóm công chúng mục tiêu và chỉ tập trung vào phục vụ họ để phương án quản lý được tốt hơn.

Giáo viên và cơ sở vật chất

Kinh nghiệm quản lý trung tâm ngoại ngữ, học viên học tiếng Anh tập trung vào giáo viên và cơ sở vật chất là không hề thừa. Xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của một trung tâm ngoại ngữ thường gồm các bộ phận sau:

Đội ngũ giảng viên, trợ giảng: Có thể nói, giảng viên đóng vai trò là người quyết định đến chất lượng dạy học. Bởi uy tín của trung tâm nằm ở giáo viên giỏi, giàu kinh nghiệm. Không ai cho con em mình vào học một trung tâm mà chất lượng giáo viên không tốt. Vì thế, đầu tư vào chất lượng đội ngũ giáo viên tốt sẽ giúp cho trung tâm của bạn phát triển thương hiệu rộng lớn trong lòng khách hàng. Hãy đầu tư vào các giáo viên bản ngữ vì đây là yêu cầu gần như không thể thiếu trong thời đại ngày nay. Bên cạnh những giáo viên, giảng viên giỏi còn có nhân tố hỗ trợ từ đội ngũ trợ giảng. Họ có thể làm nóng không khí lớp học, mang đến cho người học những phương pháp hữu ích độc đáo khi kết nối giảng viên với học viên.

Bộ phận tư vấn và chăm sóc khách hàng: Một trung tâm ngoại ngữ hoạt động chuyên nghiệp luôn có bộ phận tư vấn và chăm sóc khách hàng niềm nở. Công việc của họ là tư vấn cho học viên lựa chọn những khóa học phù hợp. Hướng dẫn học viên đăng ký các lớp học và hỗ trợ đánh giá năng lực sau khó học. Sự chuyên nghiệp, thái độ tận tình, chu đáo sẽ giúp người học tăng trải nghiệm và hài lòng với dịch vụ mà bạn cung cấp.

Không chỉ dừng lại với chiến dịch truyền thông thu hút khách hàng. Bạn cần phải tập trung vào xây dựng quá trình quản lý và chăm sóc khách hàng. Người quản lý phải hệ thống dữ liệu thông tin khách hàng khoa học, rõ ràng. Thông tin trao đổi đầy đủ, chính xác, hỗ trợ quá trình tư vấn, chăm sóc hiệu quả. Việc tạo dựng một mối quan hệ bền vững với khách hàng chính là kênh marketing hiệu quả nhất. Giúp tạo dựng thương hiệu cho trung tâm ngoại ngữ của bạn đến gần hơn với học viên khắp mọi nơi.

Sử dụng phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ

Nếu những trở ngại lớn mà bạn gặp phải mà chúng tôi đã đề cập ở trên khi quản lý trung tâm ngoại ngữ, học viên học tiếng Anh. Thì sử dụng phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ sẽ giúp bạn giải quyết triệt để những vướng mắc đó một cách tuyệt vời. Những phần mềm này được tích hợp tính năng hiện đại, công nghệ tiên tiến hàng đầu sẽ giúp bạn quản lý tốt các chi nhánh, lớp học, chương trình học của trung tâm…một cách hiệu quả. Không phải mất chi phí tin nhắn cho phụ huynh, phần mềm quản lý giáo dục có thể giúp trao đổi miễn phí, cũng không phải mất thời gian tính học phí, quản lý giáo viên… Giúp chủ trung tâm có thể quản lý mọi lúc, mọi nơi. Nhờ đó, dữ liệu được quản lý tập trung, bảo mật cũng như an toàn tuyệt đối. Hầu hết các phần mềm quản lý hiện nay đều được thiết kế với tính năng và giao diện tương đối đơn giản, dễ sử dụng. Thích hợp với rất nhiều mô hình kinh doanh trung tâm Anh ngữ. Giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho chủ quản lý. Bạn có thể thống kê, tính toán mọi thứ từ học phí, thu chi, trả học phí… một cách nhanh chóng so với cách làm thủ công. Giúp tính toán thu chi hàng tháng hiệu quả để xác định lợi nhuận cho chủ trung tâm.

Quản lý học sinh: Quản lý tên tuổi, số điện thoại bố, mẹ, thông tin bố mẹ, lịch sử giao dịch, lưu ý về học sinh… bất cứ lúc nào chỉ với chiếc smartphone thông minh.

Quản lý thu học phí: Quản lý thu chi, tương tác với phụ huynh thu học phí, tự động nhắc phụ huynh đóng tiền…

Theo dõi tiến trình học tập của học sinh: Theo dõi sự tiến trình học tập tiến bộ hay không và trao đổi với phụ huynh theo dõi các giáo viên có dạy tốt hay không

Quản lý giáo trình, tài liệu

Quản lý giáo viên: Theo dõi các giáo viên có dạy tốt hay không, giải quyết phân lịch dạy, giờ dạy, học sinh đánh giá giáo viên như thế nào…

Người quản lý thông minh là người biết sử dụng phần mềm đúng lúc, hiệu quả và chất lượng.

Cập nhật thông tin chi tiết về Khoa Học Quản Lý Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023 trên website Theolympiashools.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!