Xu Hướng 11/2022 # Đề Thi Hsg Lớp 10 Pháp Duyên Hải &Amp; Đbbb 2022 / 2023 # Top 20 View | Theolympiashools.edu.vn

Xu Hướng 11/2022 # Đề Thi Hsg Lớp 10 Pháp Duyên Hải &Amp; Đbbb 2022 / 2023 # Top 20 View

Bạn đang xem bài viết Đề Thi Hsg Lớp 10 Pháp Duyên Hải &Amp; Đbbb 2022 / 2023 được cập nhật mới nhất trên website Theolympiashools.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

      Đề thi HSG lớp 10 Pháp Duyên hải & ĐBBB 2015-2016 là đề thi học sinh giỏi tiếng Pháp, một trong 12 bài thi lựa chọn học sinh giỏi tham dự Kỳ thi HSG các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ kỳ thi lần thứ IX diễn ra vào các ngày 23/4 và 24/4 tại thành phố Thái Nguyên. Kỳ thi tổ chức dự thi ở các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử , Địa, Anh, Nga, Pháp, Trung và Tin học. Sau hai ngày tổ chức tổ chức thi và chấm thi nghiêm túc, Ban tổ chức đã trao 153 Huy chương Vàng, 305 Huy chương Bạc, 457 Huy chương Đồng và 457 giải Khuyến khích.

de-thi-hsg-lop-10-2015-2016-duyen-hai-tieng-phap

Xem đáp án : Tại đây

Khối 10

+ Đề thi HSG lớp 10 Toán học Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Vật lí Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Hóa học Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Sinh học Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Ngữ Văn Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Tiếng Anh Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Tiếng Nga Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Tiếng Trung Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Tin học  Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Địa lí  Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Lịch Sử Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

Khối 11

+ Đề thi HSG lớp 11 Toán học Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Vật lí Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Hóa học Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Sinh học Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Ngữ Văn Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Tiếng Anh Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Tiếng Pháp Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Tiếng Nga Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Tiếng Trung Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Tin học  Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Địa lí  Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Lịch Sử Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

Hãy like Page để nhận được những thông tin mới nhất

Mít&Béo

Phản hồi

Phản hồi

Đề Thi Hsg Lớp 7 / 2023

Phòng GD- ĐT Kỳ Anh ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG Trường THCS Kỳ Tây MÔN TIẾNG ANH LỚP 7 Năm học: 2012 – 2013 Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao bài)ĐỀ CHÍNH THỨC *******Họ và tên: …………………………………………………………Số báo danh………………Ngày, tháng, năm sinh:………………………….. ……………………………………………

Giám thị số 1:……………………………………………

Giám thị số 2:……………………………………………

Số phách

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG MÔN TIẾNG ANH LỚP 7

Thí sinh làm bài vào tờ thi này

ĐiểmBằng số:…………………..Bằng chữ:………………….Họ tên và chữ ký:Giám khảo 1:……………………Giám khảo 2:……………………Số phách

I. Chọn từ có cách phát âm khác ở phần gạch chân trong mỗi dòng sau.1. A. teenagerB. togetherC. guessD. regular

2. A. touchedB. laughedC. talkedD. rented

4. A. stoveB. momentC. sometimesD. close

II. Chọn một đáp án thích hợp để hoàn thành câu.11. He flies all over the region on the airplane. He is a……………………….A. doctorB. teacherC. workerD. pilot

13. ” What about going to the movies?” – ” …………………..”A. that’s a good idea.B. thanks

C. Yes, I’d love toD. We are going to the movie

14. He ate some dirty vegetables lastnight, so he had a ………………A. headacheB. a stomachacheC. toothacheD. a bad cold

16. …………. interesting stories are !A. WhatB. WhyC. How D. Which

17. I need some butter. I’m going to the…………..A. grocer’sB. stationer’sC. butcher’sD. baker’s

18. I promise I ………………. and visit you.A. am going to comeB. will comeC. am comingD. came

19. My brother doesn’t like pork, and………………A. either do IB. neither do IC. neither I doD. I don’t, too.

20. I am pleased that you and your family are…………..A. goodB. wellC. bestD. better

21. These drivers prefer driving…………walking.A. thanB. toC. forD. on

22. I often spend an hour…………..English everyday.A. to learnB. to learningC. learnsD. learning

23. There are ………….students playing games in the school yard now.A. hundreds ofB. hundredsC. hundred ofD. hundred

24. She is never late for school chúng tôi her sister.A. eitherB. soC. neitherD. too

25. My mother plays volleyball………………A. skillB. skillfulC. skillfullyD. skilled

26. We study about graphs, equations and caculator in……………….classes.A. HistoryB. MathC. GeographyD. English

27. My mother has…………friends than my father.A. moreB. manyC. lessD. fewest

28. The doctor says you should chúng tôi playing video games.A. lots ofB. all yourC. most of yourD

Đề Thi Hsg Tiếng Anh 5 / 2023

Golden Key Language School KÌ THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH CẤP TIỂU HỌC LỚP 5 Thanh Hóa NĂM HỌC 2013-2014 Thời gian làm bài: 80 phút

Điểm bài thiHọ tên, chữ ký người chấm thi

Họ và tên- SBD

Bằng sốBằng chữ

……………………………………………………………………………………

PHẦN I : NGHE HIỂUI. Sắp xếp thứ tự đúng của đoạn văn sauHe is hungryHe closes the refrigeratorIt is a package of hot dogsSix hot dogs are in the package.He opens the refrigeratorHe sees a packageHe takes two hot dogs out of the packageHe puts the hot dogs on a plate.He looks inside the refrigeratorHe wants something to eatTrả lời ……………………………………………………………………………………

II. Điền từ thích hợp vào ô trốngShe …………(1) the book. It is her …………..(2) book. It has a …………….(3) cover. It has ………….(4) pages. It has many …………..(5). It ……..(6) pictures of many animals. She likes animals. She has …………..(7) cats. She likes her cats. . ………(8) names are Fluffy and Muffy. She ………..(9) them the pictures ………(10) the book.PHẦN II : KIẾN THỨC NGÔN NGỮ I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại1. A. books B. pencils C. rulers D. bags2. A. read B. teacher C. eat D. ahead3. A. tenth B. math C. brother D. theater4. A. has B. name C. family D. lamp5. A. does B. watches C. finishes D. brushes 6. A. city B. fine C. kind D. like7. A. bottle B. job C. movie D. chocolate8. A. son B. come C. home D. mother II. Chọn một từ không cùng nhóm với các từ còn lại1. A. never B. usually C. always D. after2. A. orange B. yellow C. apple D. blue3. A. sing B. thirsty C. hungry D. hot4. A. apple B. orange C. milk D. pear5. A. face B. eye C. month D. leg6. A. you B. their C. his D. my7. A. sunny B. windy C. weather D. rainy8. A. in B. but C. of D. under

III. Chọn đáp án đúng nhất (A, B, C hoặc D) để hoàn thành các câu sau1. She ………………. to the radio in the morning. A. listen B. watches C. listens D. sees2. My friend ………………. English on Monday and Friday. A. not have B. isn’t have C. don’t have D. doesn’t have3. I am ……….., so I don’t want to eat any more. A. hungry B. thirsty C. full D. small4. Last Sunday chúng tôi the sun, we ẹnjoyed a lot. A. had great fun B. have great fun C. have funs D. had great funs5. I’m going to the ……………….. now. I want to buy some bread. A. post office B. drugstore C. bakery D. toy store6. Another word for “table tennis”……………………….. A. badminton B. ping-pong C. football D. volleyball7. The opposite of “weak” is ……………………………… A. thin B. small C. strong D. heavy8. chúng tôi it from here to Hanoi? A. often B. far C. many D. much9. chúng tôi yesterday? I was at home. A. was B. are C. were D. is10. What is the third letter from the end of the English alphabet? A. X B. Y C. X D. V11. ………………. you like to drink coffee? Yes, please. A. What B. Would

Đề Thi Hsg Môn Tiếng Anh 11 Có Đáp Án / 2023

SỞ GD&ĐT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 11 THPT QUẢNG BÌNH NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn thi: TIẾNG ANH ĐỀ THI CHÍNH THỨC Khoá thi: Ngày 27 tháng 3 năm 2013 Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề thi này có 05 trang)

Lưu ý: * Thí sinh làm bài vào tờ giấy thi. * Thí sinh không được sử dụng tài liệu, kể cả từ điển. * Giám thị không hướng dẫn hoặc giải thích gì thêm.

I. LISTENINGHướng dẫn phần thi nghe hiểu:Bài nghe gồm 2 phần, mỗi phần được ghi âm 2 lần. Giữa 2 lần ghi âm của mỗi phần và giữa các phần có một khoảng trống thời gian chờ. Mọi hướng dẫn làm bài cho thí sinh (bằng tiếng Anh) đã có trong bài nghe. Part 1. Listen to the story on the tape and decide whether the statements are True (T) or False (F). (5 pts)1. The books belonged to five different libraries. ……………….2. Mr. Barush’s bond was $ 2,000. ……………….3. Books are like family to Mr. Barush. ……………….4. Mr. Barush trusts kids around books. ……………….5. Mr. Barush dusted the books with a soft clean cloth. ……………….Part 2. Fill in the following blanks according to what you hear. (10 pts) American condemnation of acts of terrorism in Iran is not unprecedented. But the U.S. (6) ………………. to Thursday`s attack was at an unusually high level, with both President Obama and Secretary of State Hillary Clinton issuing written statements expressing (7) ………………. to the families of victims and calling for the attackers to be held accountable. Iranian officials say at least 27 people were killed and some (8) ………………. wounded in twin suicide bomb attacks at a mosque in Zahedan in Sistan-Baluchistan province, where worshippers had (9) ………………. to mark the birthday of the Prophet Muhammad`s grandson, Imam Hussein. The victims included members of Iran`s Revolutionary Guards Corps. Responsibility was claimed by the Sunni Muslim (10) ………………. group Jundallah, which said it staged the attacks to avenge the execution in June of the group`s leader for terrorism. Iran has accused the United States and Britain of funding Jundallah, which it says is based in Pakistan, but all three countries (11) ………………. aiding the group. In his statement, President Obama said the terrorist attacks were outrageous and said the United States (12) ………………. with the families of the victims and with the (13) ………………. of Iran in the face of what he termed “this injustice.” Secretary Clinton called the bombings “appalling acts” and said they, along with other recent attacks in Uganda, Pakistan, Afghanistan, Iraq and Algeria underscore the world community`s (14) ………………. to work together to combat terrorist organizations. State Department Spokesman P.J. Crowley said the statements show the United States condemns all forms of terrorist and sectarian-driven (15) ………………. wherever it occurs.II. PHONETICS Pick out the word (A, B, C or D) whose underlined part is pronounced differently from those of the other words. (5 pts)16. A. decided B. hatred C. warned D. sacred17. A. legal B. petal C. pedal D. level18. A. devise B. promise C. surprise D. realize19. A. ghost B. hostage C. lost D. frosty20. A. debate B. depute C. depress D. deputy III. LEXICO-GRAMMAR Part 1. Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best completes each sentence. (10 pts)21. Does anyone know …………. that jacket might be? A. who B. whom C. whose D. which22. The cheetah runs 70 miles …………. hour. It’s the fastest animal in the world. A. each B. per C. a D. one23. Joe seemed to be in a good mood, ……… he snapped at me angrily when I asked him to join us.A. yet B. so C. for D. and 24. There are several means of mass communication. The newspaper is one. Television is …………. A. the another B. the other C. other

Cập nhật thông tin chi tiết về Đề Thi Hsg Lớp 10 Pháp Duyên Hải &Amp; Đbbb 2022 / 2023 trên website Theolympiashools.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!